Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BRONISŁAW DEJNEGA"

Problematyka oceny właściwości płynów hamulcowych i technologicznych w laboratorium akredytowanym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozwój technologii otrzymywania i badań właściwości płynów hamulcowych oraz technologicznych prowadzonych, w ICSO "Blachownia" oraz zaprezentowano naturę problemów związanych z utrzymaniem statusu laboratorium akredytowanego w zakresie oceny właściwości płynów hamulcowych wg normy PN-C-40005:2002. Basic properties and quality requirements to brake, fire-resistant hydraulic a[...]

Trudno palne ciecze hydrauliczne DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd zagadnień związanych z właściwościami, klasyfikacją i stosowaniem trudno palnych cieczy hydraulicznych w krajach o wysokim poziomie technicznym oraz własny dorobek badawczo-wdrożeniowy w tej ważnej dziedzinie gospodarczej. Omówiono wyniki badań, dzięki którym było możliwe zmniejszenie kosztów stosowania trudno palnych cieczy hydraulicznych grupy HFAE. Wprowadzenie do eksploatacji trudno palnych cieczy hydraulicznych umożliwiających poprawę bezpieczeństwa pracy stanowi - od połowy lat pięćdziesiątych naszego stulecia - jedno z podstawowych zadań władz górniczych i władz przemysłu ciężkiego wielu przemysłowo rozwiniętych krajów zachodnich. W okresie powojennym nastąpił olbrzymi rozwój w dziedzinie stosowania hydraulicznych układów siłowych będących podstawowymi elementami wielu urządzeń. Oleje w tych urządzeniach pracują pod wysokim ciśnieniem, niejednokrotnie dochodzącym nawet do kilkuset atmosfer. W takich wypadkach pozornie nawet niegroźna awaria powodująca wyciek oleju stwarza zagrożenie wybuchem lub pożarem. Drastycznym tego przykładem był w 1956 r. pożar w kopalni Marcinelle (Belgia) powstały wskutek zapalenia się oleju mineralnego (zginęło 261 górników) czy w 1971 r. pożar w kopalni "Lenin" w Mysłowicach (śmierć poniosło 11 osób). Doceniając rangę omawianego problemu, Komitet Bezpieczeństwa Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali opublikował w 1956 r. opracowanie, zwane Raportem Luksemburskim, w którym się omawia i reguluje przepisy dotyczące dopuszczania do eksploatacji w krajach EWG trudno palnych cieczy hydraulicznych. W raporcie określa się podstawowe parametry fizykochemiczne trudno palnych cieczy hydraulicznych i smarowych oraz obowiązujące metody ich badań. Obecnie ukazała się szósta edycja tego dokumentu, w której uwzględniono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie metod badawczych i podano wymagania stawiane trudno palnym cieczom hydraulicznym. Podział cieczy hydraulicznych przeprowadziła Międzyn[...]

Dobór efektywnych inhibitorów korozji dla mikroemulsyjnych, trudnopalnych cieczy hydraulicznych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono wyniki badań Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" związanych z opracowaniem efektywnego inhibitora korozji przeznaczonego dla mikroemulsyjnych, trudnopalnych cieczy hydraulicznych HFAE stosowanych w podziemnym górnictwie węgla kamiennego. Opracowany, wieloskładnikowy inhibitor korozji stali oparty jest na mieszaninie alkanoloaminowych soli N-oleilosarkozynianu oraz etoksylowanych amin i amidów tłuszczowych. Słowa kluczowe: inhibitory korozji, mikroemulsje, trudnopalne ciecze hydrauliczne Selection of effective corrosion inhibitors for microemulsions applied as fi re-resistant hydraulic fl uids The paper presents research results of the Institute on corrosion inhibitor package for steel and non-ferrous metals applied to fi reresistant hydraulic fl uids for hydrostatic and hydrodynamic hydraulic systems in mining industry. Prepared multi-component corrosion inhibitor is based on mixture of alkanolamine salts of N-sarcosinates and ethoxylated fatty amines and fatty amides. Keywords: corrosion inhibitors, microemulsions, fi re-resistant hydraulic fl uids 1. Wstęp Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu specjalizował się w technologiach otrzymywania i stosowania trudnopalnych cieczy hydraulicznych dla górnictwa przez wiele lat a seria koncentratów emulgujących pod nazwą Emulkop była stosowana w krajowym górnictwie przez dłuższy czas. W początkowym[...]

 Strona 1