Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"DANIEL BUCZKOWSKI"

Metody badań właściwości wybuchowych nawozów zawierających azotan(v) amonu


  Badania właściwości wybuchowych azotanu( V) amonu (AA) można przeprowadzać różnymi metodami stosowanymi do badań materiałów wybuchowych. Należą do nich m.in. badania wrażliwości na uderzenie, oznaczanie temperatury rozkładu, pomiar prędkości detonacji oraz oznaczanie zdolności do wykonania pracy. Pewną specyfiką tego materiału, szczególnie w postaci granulowanej, są słabo zaznaczone właściwości wybuchowe, co powoduje, że wiele z metod typowo stosowanych do badań materiałów wybuchowych daje mało miarodajne wyniki lub stwarza poważne kłopoty w przeprowadzeniu oznaczeń. Przykładem takich badań jest oznaczanie zdolności do wykonania pracy w bloku ołowianym (Trauzla). Stosowana tu mała odważka (10 g) i inicjowanie samym zapalnikiem sprawiają, że uzyskane wyniki nie są miarodajne. Kłopotliwe jest też oznaczanie średnicy krytycznej. Ze względu na średnicę krytyczną wynoszącą kilkaset mm bada się wielkogabarytowe ładunki, a ze względu na niską wrażliwość, jako środek inicjujący stosuje się ładunki typowych materiałów wybuchowych o masie co najmniej kilku kg. Badania właściwości wybuchowych nawozów zawierających AA są często przeprowadzane na potrzeby odpowiednich klasyfikacji i regulacji. Przykładami są tu wymagane przez przepisy transportowe1, 2), a opisane w zaleceniach3) badania, na podstawie których dokonuje się klasyfikacji transportowej nawozów zawierających AA, a także opisane w rozporządzeniu4) badania odporności na detonację. Tylko ta[...]

Obniżanie wybuchowości nawozowej saletry amonowej

Czytaj za darmo! »

Zbadano doświadczalnie wpływ dodatków substancji nieorganicznych do rolniczej saletry amonowej na obniżenie jej wybuchowości. Próby technologiczne wprowadzania dodatków do saletry wykonano w instalacjach przemysłowych. Jako dodatki stosowano azotany magnezu i wapnia oraz siarczan i fosforan amonu w ilości do 1,5%. Wybuchowość odmian saletry z różnymi dodatkami określano stosując test w ru[...]

Modyfikowanie fizycznej struktury granul saletry amonowej do wytwarzania saletroli

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano metodę zwiększania porowatości granul saletry amonowej przeznaczonej do wytwarzania saletrolu, najpopularniejszego górniczego materiału wybuchowego. Stosując termiczną obróbkę saletry, otrzymano porowaty produkt o zdolności wchłaniania oleju napędowego do 20 cm3/100 g saletry. Zbadano mikrostrukturę fizyczną granul saletry o różnej porowatości. Przeprowadzono pomiary prędkośc[...]

Testing of sensitivity of composite solid rocket propellants Badanie wrażliwości heterogenicznych stałych paliw rakietowych DOI:10.12916/przemchem.2014.203


  Two NH4ClO4 and α,ω-dihydroxylpolybutadiene-contg. rocket propellants were studied for hazard and sensitivity coeffs. by std. methods. The studied propellants did not differ significantly from conventional rocket propellants. Na przykładzie heterogenicznych stałych paliw rakietowych przedstawiono sposób dokonywania oceny pod względem bezpieczeństwa tego rodzaju materiałów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami. Scharakteryzowano ich właściwości niebezpieczne w odniesieniu do wybranych typów materiałów wybuchowych (MW) o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym. Źródłem kryteriów oceny bezpieczeństwa materiałów wybuchowych (MW), do których należą także heterogeniczne stałe paliwa rakietowe (HSPR), są krajowe wymagania pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie MW, w tym wyrobów pirotechnicznych1). HSPR, są materiałami stosunkowo wrażliwymi na bodźce mechaniczne, a także coraz wydajniejszymi energetycznie układami, w tym także zawierającymi znaczące ilości MW kruszących. Takim przykładem może być tzw. "niewrażliwe" paliwo rakietowe LOVA-X1A z początku lat osiemdziesiątych XX w., złożone z oktogenu (75%) i lepiszcza poliuretanowego (25%)2). Przeprowadzone badania z paliwami HSPR różniącymi się rodzajem MW, a mianowicie zawierającymi oktogen (HMX) lub FOX-73) wykazały, że tylko pierwsze z nich jest zdolne do detonacji Część doświadczalna Materiały Do badań wybrano próbki laboratoryjne HSPR oznaczone jako P14) i paliwo oznaczone jako P2, w którym głównymi składnikami były chloran(VII) amonu (NA) i usieciowany ciekły syntetyczny kauczuk z hydroksylowymi grupami funkcyjnymi α,ω-dihydroksylopolibutadien HTPB (hydroxyl-terminated polybutadie[...]

Rules of safe storage of the ammonium nitrate fertilizers. Zasady bezpiecznego magazynowania nawozowej saletry amonowej


  A review, with 20 refs., of the legal regulations in Poland and abroad. Przedstawiono charakterystykę oraz właściwości nawozowej saletry amonowej istotne dla warunków jej przechowywania. Omówiono obowiązujące w Polsce akty prawne związane z magazynowaniem saletry amonowej a także zasady jej magazynowania za granicą. Określono wytyczne do bezpiecznego magazynowania znacznych ilości nawozowej saletry amonowej granulowanej metodą wieżową w magazynach fabrycznych oraz wymagania techniczne dotyczące magazynów i ich lokalizacji. Polska jest liczącym się w Europie producentem nawozów azotowych w tym saletry amonowej, gdzie w ostatnich latach produkuje się 1,3-1,5 mln t nawozowej saletry amonowej rocznie1), a zdolności produkcyjne zakładów są znacznie większe i wynoszą ok. 2 mln t/r. Zakłady nawozowe produkujące nawozową saletrę amonową nie posiadają z reguły budynków magazynowych przeznaczonych do magazynowania saletry, co stwarza okresowo poważne problemy logistyczne, szczególnie w okresie zimowym. Brak możliwości magazynowania produktu może wymusić ograniczenie lub nawet wstrzymanie produkcji. Celem pracy było określenie zasad bezpiecznego magazynowania znacznych ilości nawozowej saletry amonowej bez pogarszania jej jakości. Omówiono przepisy prawne oraz zasady i zalecenia obowiązujące w Polsce oraz na świecie dotyczące magazynowania tego nawozu. Znaczna liczba poważnych katastrof z udziałem nawozowego azotanu amonu w historii (ostatnia 17 kwietnia 2013 r. w West w Teksasie, USA) świadczy o tym, że zagrożenie bezpieczeństwa podczas jego magazynowania jest realne. Obowiązujące akty prawne dotyczące magazynowania saletry amonowej W prawie krajowym zawarto 2 akty prawne i 1 akt normatywny dotyczące magazynowania saletry amonowej2-4).Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy2) określa ogólne wymagania dla magazynów nawozów oraz określa zasady magazynowania nawozów mineralnych. Powinny być one składowane w magazynie w[...]

 Strona 1