Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA WOJTKOWSKA"

Ocena jakości i potencjalnych możliwości zagospodarowania osadów dennych małych zbiorników i cieków wodnych DOI:10.15199/17.2017.6.8


  Osady denne odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych oraz w krążeniu pierwiastków w środowisku wód powierzchniowych. Ich skład determinowany jest czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, zależnymi w głównej mierze od charakteru zlewni oraz sposobu i intensywności użytkowania zbiorników i cieków wodnych. Substancje zanieczyszczające zgromadzone w osadach, na skutek zachodzących w nich procesów chemicznych i biochemicznych, mogą być uruchamiane do toni wodnej i stać się wtórnym zanieczyszczeniem wód, co skutkuje ich dostępnością dla organizmów wodnych. Ponadto nagromadzone osady, poprzez stopniowe wypłycanie zbiorników wodnych, prowadzą do pogorszenia ich walorów użytkowych. Jedną z metod poprawy jakości wód powierzchniowych w zbiornikach wodnych jest usuwanie osadów, które w następstwie muszą zostać zagospodarowane. 2. Materiał i metodyka badawcza Badaniami objęto małe zbiorniki wodne (stawy) oraz kanały, zasilane wodą rzeczną, zlokalizowane w obrębie szkółek, z uprawą drzewek, krzewów, roślin sadowniczych i ozdobnych w województwie lubelskim i łódzkim. Wody retencjonowane w stawach i kanałach użytkowane są głównie do podlewania roślin. Zbiorniki te są jednocześnie odbiornikami nadmiaru wód opadowych oraz spływów powierzchniowych z obszaru szkółek, zanieczyszczonych preparatami stosowanymi w produkcji rolnej. Próbki osadów dennych do badań pobrano z wytypowanych obiektów w okresach intensywnego użytkowania wody tj. w okresie letnio - jesiennym. Ogólną charakterystykę właściwości osadów dennych zdeponowanych w zbiornikach i ciekach wodnych wykonano poprzez analizę następujących parametrów: wartość pH, przewodność właściwa, uwodnienie oraz węgiel organiczny. Dokonano oceny zawartości substancji zanieczyszczających osady denne - metali ciężkich (miedź, cynk, ołów i kadm). Oznaczenia wymienionych wskaźników wykonano zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i polskimi. 3. Kryteria oceny jakości i możliwoś[...]

Monitoring wód powierzchniowych w rejonie składowiska Żelazny Most

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analiz wód powierzchniowych oraz osadów dennych, wskazujące, że składowisko odpadów poflotacyjnych Żelazny Most jest głównym źródłem zanieczyszczeń przemysłowych wód zlewni Rudnej. Poprzez analizę wartości wybranych wskaźników zasolenia oraz stężeń metali ciężkich w próbkach wód powierzchniowych wyznaczono główne kierunki migracji zanieczyszczeń ze składowiska. Ponadt[...]

 Strona 1