Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena WRÓBEL"

Budowanie kapitału wiedzy

Czytaj za darmo! »

Wpływ Uniwersytetu Dziecięcego oraz innych form aktywności pozalekcyjnej na sylwetki przyszłych menedżerów.Zamieszczony poniżej artykuł został uznany za najlepszy podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych nt. "Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą", jaka odbyła się w dniach 23-25 października 2008 roku w Sosnówce Górnej koło Karpacza. Była to już czwarta z cyklu konferencji "Nowoczesne koncepcje zarządzania", organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością "Q-mam", działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzone podczas konferencji dyskusje prawie w każdym przypadku zmierzały do uznania decydującej roli człowieka - pracownika firmy - w zarządzaniu wiedzą. Nic więc dziwnego, że uczestnicy konferencji - pracownic[...]

Wiedza o kliencie a jakość usług taksówkarskich w Łodzi

Czytaj za darmo! »

Współcześnie wiedza uznawana jest za kluczowy czynnik determinujący sukces rynkowy. W gospodarce opartej na wiedzy bazującej na produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu wiedzy i informacji , staje się indykatorem wzrostu gospodarczego. Wiedzę można ujmować w kategorii zasobu, jest bowiem tym wszystkim, co znajduje się w posiadaniu jednostki lub grupy, a także w kategorii kapitału, gdyż jest tym rodzajem zasobu, który można uruchamiać tak, że przynosi on zysk w postaci zwiększenia szans, osiągnięcia celu czy korzyści . Aby skutecznie wykorzystywać wiedzę, a więc nią zarządzać, należy uświadomić sobie jakie są jej źródła, jak można ją magazynować, aktualizować oraz upowszechniać. Budując kapitał wiedzy w przedsiębiorstwie należy ustalić miejsca lokalizacji wiedzy oraz wyznaczyć jej nośniki, czyli jednostki, które będą ją przechowywać, pamiętając przy tym, że mogą nimi być zarówno ludzie, jak i ich wytwory, takie jak książki, dokumenty, bazy danych. Istotne jest by osoby odpowiedzialne za tworzenie i aktualizację baz zdawały sobie sprawę z rodzajów wiedzy, czyli by umiały rozróżnić jaka wiedza jest potrzebna, a jaka nie z punktu widzenia ) Artykuł nagrodzony na V Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych z cyklu “Nowoczesne koncepcje zarządzania", pt. "Zarządzanie wiedzą, a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja". Opublikowany w Tabaszewska E., "Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje zarządzania". Problemy integracji", Wydawnictwo UE we Wrocławiu. Wrocław 2009, s. 135 - 154 . ) The Future of the Global Economy. Towards A Long Boom?, OECD, Paryż 1999, s. 82 ) Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna, [w:] Strategia i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, red. Giza-Poleszczuk A., Marody M, Rychard A., IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 27-29 działalności firmy. Ponadto warto pamiętać o tym, że pozyskiwanie wiedzy związane jest z koniecznością ponoszenia kosztów, dlatego w przypadku działań zmierzających do uzyskania wied[...]

Analysis of the significance of model parameters for program loop execution time estimation DOI:10.15199/48.2015.12.61

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono modele szacowania czasów wykonywania się pętli programowych w formie zrównoleglonej oraz przedstawiono analizę istotności parametrów stosowanych do tego szacowania. Analiza istotności pozwala określić trafność doboru poszczególnych parametrów oraz wskazać parametry o niskiej istotności, które można byłoby zredukować. Modele szacowania czasów wykonywania się pętli programowych w formie zrównoleglonej Abstract. Models for estimating execution times of parallel program loops are discussed. The significance of parameters used for such estimation is analyzed. The significance analysis permits to determine the validity of parameters selected for estimation and to identify low significance parameters that may be eliminated. Słowa kluczowe: pętle programowe, szacowanie czasu, analiza istotności, teoria zbiorów przybliżonych. Keywords: program loops, time estimation, significance analysis, rough set theory. Introduction The development of information technology systems and growing demand for high computing power have drawn attention of many specialists to multithreaded systems, which employ parallel programming for data processing. The parallelization of operations allows their acceleration, which is of vital importance for program loops, as these often take most of the time. An individual user may take a long time to carry out the parallelization of a sequential application, particularly where data dependency occurs. Another element requiring a lot of time and resources is the process of profiling needed for choosing optimal parameters of parallelization. Parallelization, however, sometimes fails to bring the intended outcome. Hence it is important to determine the rate of accelerating the code execution, especially parallel program loops. To determine the acceleration, we can use models of program loop execution time estimation based on their source code and parameters characterizing the runtime environment. Th[...]

Niekontrolowane wycieki czynnika roboczego z instalacji chłodniczych


  Każda instalacja chłodnicza, niezależnie od jakości wykonania, jest potencjalnym źródłem emisji czynnika roboczego. Zarówno syntetyczne, jak i naturalne czynniki chłodnicze stwarzają niebezpieczeństwo w przypadku wycieku. Każdy ubytek płynu roboczego przyczynia się do zmian parametrów pracy układu chłodniczego na mniej korzystne pod względem energetycznym. Ponadto niebagatelne są również koszty kar nakładanych za emisję do atmosfery czynników będących gazami cieplarnianymi i niszczącymi ozon. Prawidłowo działające systemy wykrywające niekontrolowane wycieki mogą zapobiec poważniejszym awariom. NIEBEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCE z niekontrolowanej emisji czynników chłodniczych Do odkrycia w 1931 r. syntetycznych czynników chłodniczych (tzw. freonów, związków chlorowcopochodnych - CFC, HCFC) stosowane były naturalne czynniki chłodn[...]

Możliwości pomiaru emisji węglowodorów z instalacji chłodniczych w przemyśle spożywczym


  Opracowanie systemu monitoringu węglowodorów wraz z zbadaniem reakcji czujników na te czynniki jest niezbędne do identyfikacji nieprawidłowej pracy instalacji chłodniczych, które istotnie wpływają na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanych w niskich temperaturach produktów spożywczych. Opracowano i skonstruowano układ pomiarowy do sensora katalitycznego i rezystancyjnego uwzględniający kompensacje temperatury. Zbadano reakcję otrzymanych czujników na naturalne czynniki chłodnicze - propan i izobutan. Wykazano, że skonstruowane czujniki na bazie elementów detekcyjnych (katalitycznego i rezystancyjnego) działają prawidłowo w krytycznych warunkach chłodniczych. Charakteryzują się długoterminową stabilnością. W przypadku czujnika na podczerwień (IR) zastosowano modyfikację wyprowadzającą moduł konfiguracyjny poza strefę niskich temperatur. Modyfikacja spowodowała prawidłową pracę czujnika IR w krytycznych warunkach chłodniczych jedynie w badaniach początkowych. W trakcie badań czujnik IR stracił swoją stabilność, w związku z tym nie nadaje się on do pracy długoterminowej w systemach detekcji węglowodorów w warunkach chłodniczych. Reakcja czujników zależy od stężenia analizowanych naturalnych czynników chłodniczych. Detektory wykazują satysfakcjonujący czas zarówno odpowiedzi, jaki i odtruwania. Czasy te są różne i charakterystyczne dla danego rodzaju czujnika. Wyznaczono charakterystyki czujników. Otrzymane charakterystyki wykorzystuje się w systemach detekcji w celu zapewnienia ich prawidłowej pracy, a w konsekwencji istotnie wpływają na jakość przechowywanych w niskich temperaturach produktów spożywczych. Stwierdzono, że czujniki rezystancyjne i katalityczne wykazują analogiczne charakterystyki dla izobutanu i propanu w badanych zakresach stężeń - w związku z tym, kalibracja czujników może być przeprowadzana jednym z nich, a czujnik może być zainstalowany zarówno w systemie detekcji propanu, jak i izobutanu.Wstęp Przemysł spożywczy [...]

Ślad węglowy (CF) w łańcuchu chłodniczym produkcji żywności


  W artykule scharakteryzowano istotność badania śladu węglowego dla produktów i technologii w przemyśle rolno-spożywczym. Przedstawiono różne podejścia do zagadnienia śladu węglowego i sposobów jego szacowania. Wskazano korelacje pomiędzy zmianami klimatycznymi, a łańcuchem chłodniczo-klimatyzacyjnym związanym z produkcją i przechowalnictwem żywności. Każdy proces technologiczny lub poszczególne jego etapy wymagają właściwej temperatury, którą muszą zapewnić urządzenia chłodniczo-klimatyzacyjne. Zatem, są one również źródłem śladu węglowego. Określenie CF staje się impulsem do podejmowania proekologicznych działań i wzmacniania podstaw zrównoważonej konsumpcji. Działania te przynoszą także korzyści ekonomiczne. Słowa kluczowe: ślad węglowy (CF), zmiany klimatu, łańcuch chłodniczy CARBON FOOTPRINT (CF) IN FOOD PRODUCTION REFRIGERATION CHAIN Th e importance of products and technologies carbon footprint studies in the agriculture and food industry has been described in this article. Th e paper presents diff erent approaches to carbon footprint issues and ways of estimating it. Th e correlations between climate change and the refrigeration - air-conditioning chain associated with the production and food storage has been indicated. Every technological process and its stages requires appropriate temperature, which must be provided by refrigeration and air-conditioning equipment. Th erefore, they present also the source of carbon footprint. Th e CF determination is an impulse to undertake proecological actions and strengthening of sustainable consumption basics. Th ese actions give also economic benefi ts. Key words: carbon footprint (CF), climate changes, refrigeration chainZmiany w stylu życia, różnorodność i ogólna dostępność dóbr na rynku, konkurencyjne ceny i atrakcyjność oferty handlowej, spowodowały istotne zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych społeczeństwa. Ponad miarę, nieefektywnie i w coraz szybszym tempie konsumujemy nie tylko żywn[...]

Nowa metoda identyfikacji składu mieszanin czynników chłodniczych DOI:10.15199/8.2015.1-2.1


  Syntetyczne czynniki chłodnicze, w przypadku wycieku z instalacji, powodują niszczenie warstwy ozonowej i wzrost efektu cieplarnianego. W celu minimalizacji tych globalnych zagrożeń konieczne jest jak najwcześniejsza identyfikacja niepożądanych emisji tych substancji. Celem pracy było opracowanie nowej metody analizy wybranych mieszanin czynników chłodniczych przy wykorzystaniu chromatografu gazowego z układem chłodzącym (ciekłym CO2) i detektorem FID. Zbadano wpływ poszczególnych parametrów oraz warunków analizy na rozdział mieszanin czynników chłodniczych w warunkach niskotemperaturowych. Dokonano optymalizacji najważniejszych parametrów procesu chromatograficznego, który pozwala na uzyskanie rozdziału handlowych mieszanin czynników chłodniczych (R402a, R404a, R409a, R407c, R410a, R413a, R422d oraz R507a). Najlepszy rozdział, modelowej 11-to składnikowej mieszaniny z jednorodnych czynników chłodniczych, uzyskano dla programu izotermicznego. Chromatograficzna metoda analizy niskotemperaturowej czynników z zastosowaniem układu chłodzącego i detektora FID wykazuje duży potencjał aplikacyjny dla rozdziału handlowych mieszanin czynników chłodniczych. Słowa kluczowe: mieszaniny czynników chłodniczych, chromatografia gazowa, niskotemperaturowa metoda Synthetic refrigerants (freons), in case of leakage from the installation, they cause the ozone layer destruction and increase the greenhouse effect. In order to minimize these global threats, it is necessary to detect these substances emissions as soon as possible. The aim of this work was to develop a new analysis method for selected fluorinated and chlorofluorocarbons mixtures using a gas chromatograph with cooling system (liquid CO2 ) and FID detector. The impact of various parameters and analysis conditions on the synthetic refrigerants mixtures separation was examined at low temperature conditions. The optimization of the most important parameters of the chromatogra[...]

Zastosowanie czujników IR w detekcji czynników chłodniczych


  Syntetyczne czynniki chłodnicze, potocznie zwane freonami, są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Systemy detekcji emisji czynników roboczych z instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych mają istotne znaczenie, ponieważ niekontrolowany wyciek czynnika chłodniczego powoduje spadek wydajności urządzeń, przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery, a w skrajnych przypadkach, może być groźny dla zdrowia i życia ludzi [8, 9]. Ograniczanie emisji do atmosfery syntetycznych czynników chłodniczych jest ważne w technice chłodniczej. Według obowiązującej legislacji wymagane jest stosowanie systemów kontroli syntetycznych czynników chłodniczych dla dużych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (powyżej 300 kg czynnika chłodniczego). Stacjonarnych systemów monitorujących wycieki freonów na krajowych obiektach chłodniczo-klimatyzacyjnych praktycznie nie ma. Głównym elementem każdego systemu kontroli wycieków są czujniki, które umieszcza się w newralgicznych miejscach instalacji. Istotą rozwiązania problemu detekcji czynników chłodniczych z grup chlorofluorowęglowodorów (CFC), wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) i wodorofluorowęglowodorów (HFC) jest dobór odpowiedniego czujnika, odpowiednio czułego i selektywnego, a jednocześnie taniego. CZUJNIKI KONTROLI WYCIEKÓW czynników chłodniczych W systemach zabezpieczania można zastosować czujniki kontroli stężenia czynnika chłodniczego, czujniki analizujące skład powietrza lub czujniki atmosfery beztlenowej. Najczęściej stosuje się czujniki wykrywające stężenie wyciekającego gazu roboczego w atmosferze pomieszczenia. Związki freonowe są bezwonne, ich wycieki z instalacji są dla personelu trudne do identyfikacji bez odpowiednich systemów. Ze względu na budowę cząsteczkową i właściwości substancji z g[...]

Detekcja gazów zagrażających wybuchem w przemyśle chłodniczym


  Należące do naturalnych czynników chłodniczych węglowodory wykazują bardzo dobre właściwości termodynamiczne, są zatem stosowane jako czynniki robocze w instalacjach chłodniczych. Systemy detekcji gazów wybuchowych należą do urządzeń zapobiegających wybuchom poprzez sygnalizację akustyczno-optyczną niepożądanego wycieku niebezpiecznych gazów, a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające ryzyko wybuchu. System detekcji gazu powinien być odpowiednio dobrany do obiektu. Najważniejszym elementem systemu detekcji są czujniki. Właściwie wykonane i dobrane do danego systemu monitoringu umożliwiają zabezpieczenie instalacji chłodniczych przed niekontrolowanymi wyciekami do atmosfery różnych rodzajów naturalnych czynników chłodniczych. Problem lokalizacji czujników w pomieszczeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem wymaga każdorazowo indywidualnych rozwiązań zależnych od wielu czynników.1. Czynniki chłodnicze - węglowodory Naturalne czynniki chłodnicze - węglowodory - coraz częściej wypierają powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych syntetyczne czynniki chłodnicze, zwane freonami. Wynika to z faktu, że freony, uważane od momentu ich odkrycia za rewelacyjne czynniki robocze dla instalacji chłodniczych, wykazują negatywny wpływu na środowisko. Odpowiedzialne są za zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej (powodując rozpad O3) oraz przyczyniają się do podwyższenia temperatury powierzchni Ziemi (jako gazy cieplarniane zatrzymują energię słoneczną). Węglowodory (propan - R290, propylen - R1270, izobutan - R600a) posiadają korzystne własności termodynamiczne, dzięki czemu układy chłodnicze napełnione tymi czynnikami charakteryzują się wysoką efektywnością pracy. Propan jest jednym z najstarszych naturalnych czynników stosowanych w chłodnictwie, bo już w roku 1932 zaproponowano ten związek, jako czynnik chłodniczy do chłodziarek domowych i ha[...]

Detekcja węglowodorów w krytycznych warunkach chłodniczych Badania reakcji czujników na propan


  Istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji chłodniczych na propan w systemy monitoringu niepożądanej emisji czynnika roboczego (systemy wykrywające wycieki). Jednymi z najważniejszych elementów systemu detekcji są czujniki. W obiektach chłodniczych panują krytyczne warunki klimatyczne, zatem czujniki muszą prawidłowo działać, niejednokrotnie w skrajnych warunkach temperaturowowilgotnościowych. Do badań modelowych wytypowano trzy rodzaje elementów detekcyjnych. Następnie opracowano i skonstruowano czujniki na ich bazie. Zbadano ich reakcję na propan w modelowych warunkach chłodniczych. Wykazano, że skonstruowane czujniki, rezystancyjny i katalityczny, działają prawidłowo w badanym zakresie temperatur i stężeń propanu. Udowodniono również, że zastosowana modyfikacja (wyprowadzająca moduł konfiguracyjny poza strefę niskich temperatur) w przypadku czujnika IR, umożliwiła prawidłowe działanie detektora w badanych stężeniach propanu w całym zakresie temperatur. Reakcja czujników, niezależnie od ich rodzaju, zależy głównie od stężenia propanu, natomiast szybkość odpowiedzi nie zależy od stężenia. Opracowane i skonstruowane czujniki, na bazie sensorów katalitycznego i rezystancyjnego, zostały wyposażone w dodatkowy, własny system kompensacji temperatury, który zapewnił ich prawidłowe działanie w krytycznych warunkach chłodniczych oraz umożliwił wiarygodny i powtarzalny pomiar wycieku propanu z instalacji chłodniczej. Detection of hydrocarbon In critical refrigeration conditions . The stud y of sensors reaction on propane There is need to equip the propane refrigeration installations in monitoring system in case of uncontrolled emission of working medium (leakage detection systems). One of the most important components of the detection system are sensors. In refrigeration object a critical climatic conditions occur, thus sensors often must work properly in extreme temperature and humidity conditions. Three types of detection elements for the model[...]

 Strona 1  Następna strona »