Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"EDMUND BAKUNIAK"

Nowe formy użytkowe glifosatu (FMG)

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania - prowadzone w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie - dotyczące syntezy i stosowania glifosatu (FMG) będącego bardzo efektywnym herbicydem przeznaczonym do zwalczania zbędnej roślinności, zwłaszcza perzu - jednego z najbardziej uciążliwych gatunków chwastów. Zaprezentowano właściwości 4 nowych form użytkowych tej substancji czynnej. Są to: Perzocyd 100 SL, Perzocyd[...]

Rozwój badań nad nowymi potencjalnymi pestycydami w latach 1986÷1991

Czytaj za darmo! »

Omówiono system badań dotyczący poszukiwania potencjalnych pestycydów, zorganizowany w Instytucie Przemysłu Organicznego (IPO) w Warszawie. W ciągu 6 lat uczestniczyło w nim 14 ośrodków akademickich i Polskiej Akademii Nauk. Zsyntezowano ok. 5 tys. nowych związków. Zbadano je w IPO na działanie owado- i akarobójcze, grzybobójcze i chwastobójcze, a część z nich także na działanie bakteriobój[...]

Synteza, struktura oraz fizykochemiczne i biologiczne właściwości N-(3- i 5-acenaftylo)-α-merkaptoacetamidów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania dotyczące syntezy, struktury i właściwości nowych N-(3-acenaftylo)- i N-(5-acenaftylo)- a-merkaptoacetamidów. Związki te otrzymano w wyniku reakcji izomerycznych 3- i 5-aminoacenaftenów z sodową solą kwasu tiocyjanooctowego i alkalicznej hydrolizy utworzonych N-(3-acenaftylo)- i N-(5-acenaftylo)-α-karbamylotioacetamidów. W wyniku działania sodową solą kwasu octowe[...]

Sole oksyetylenowanych amin tłuszczowych N-fosfonometyloglicyny jako wysoce efektywne herbicydy** DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad opracowaniem nowego preparatu — o nazwie handlowej Perzocyd 10 płynny — niszczącego zbędną roślinność, bardzo skutecznego w zwalczaniu perzu. Ważnym zabiegiem agrotechnicznym, warunkującym w znacznym stopniu wielkość uzyskiwanych plonów, jest zwalczanie perzu właściwego (Agropyron repens). Zabieg ten może być przeprowadzony metodami mechanicznymi, które jednak są bardzo pracochłonne i kosztowne, albo metodami chemicznymi. Do zwalczania perzu od szeregu lat stosuje się N-fosfonometyloglicynę (FMG) - herbicyd znajdujący się, w postaci soli izopropyloaminowej, w preparacie o firmowej nazwie Roundup. W Instytucie Przemysłu Organicznego (IPO) opracowano metodę syntezy FMG***, opartą na reakcjach przedstawionych na rys. 1. Zgodnie z podanymi równaniami glicynian sodowy reaguje w pierwszym etapie z formaliną, tworząc N-hydroksymetyloglicynian sodowy, z którego, w wyniku reakcji z fosforynem trietylowym, powstaje N-(0,0-dietylofosfono)-metyloglicynian sodowy. Związek ten poddaje się kwaśnej hydrolizie przebiegającej z wytworzeniem N-fosfonometyloglicyny. Poszczególne fazy procesu optymalizowano, posługując się planem badań Boxa-Behnkena1,2) dla dwóch zmiennych niezależnych, ustalonych na trzech poziomach, zapewniającym równomierne rozłożenie informacji w przestrzeni czynnikowej. Plan taki umożliwia wyznaczenie funkcji odpowiedzi w postaci wielomianu drugiego stopnia. I NH2CH2COONa + HCHO — ► H0CH2NHCH2CQ0Na , HOCH2NHCH2COONa + ( C2H50 )3P 0 с2 н5 о ч W / PCH2NHCH2COONa + c 2h 5oh , C2H5 ° \ J III / PCH2NHCH2COONa + HCl c 2 h5o HO HO PCH2NHCH2COOH + C2H5OH + NaCl Rys. 1. Reakcje syntezy N-fosfonometyloglicyny Schemat ideowy opracowanego procesu, obejmujący również otrzymywanie preparatu użytkowego, przedstawiono na rys. 2. Korzystając z omówionej i opatentowanej metody3), uruchomiono w IPO produkcję pilotową. Warto nadmienić, iż w węgierskiej literaturze pa[...]

 Strona 1