Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Robert Gabrysiak"

Mikromaszyny stosowane w automatyce przemysłowej DOI:


  Coraz częściej maszyna elektryczna jako samodzielna jednostka przestaje pełnić podstawową rolę w napędzie elektrycznym. Staje się natomiast elementem wykonawczym, który może być sterowany za pomocą odpowiednich mikroprocesorowych układów. Większość małych maszyn może współpracować ze sterownikami, dzięki którym można uzyskać właściwe parametry pracy układu napędowego.Duże znaczenie w rozwoju mikromaszyn miało zastosowanie do ich budowy magnesów trwałych o wysokim stopniu namagnesowania. Magnesy takie wykorzystano do budowy wirników w silnikach elektrycznych, dzięki czemu zdecydowanie poprawiono jakość i niezawodność tych urządzeń, umożliwiając wyeliminowanie najsłabszego ogniwa, jakim były komutatory ze szczotkami węglowymi. W ten sposób powstały siniki bezszczotkowe BLDC (ang. BrushLess Direct -Current motor), których spectrum zastosowań jest bardzo szerokie i obejmuje m.in.: napędy CD, DVD, napędy dysków twardych, pojazdy o napędzie elektrycznym, wentylatory komputerowe, urządzenia, w których iskrzenie na szczotkach mogłoby doprowadzić do wywołania ognia czy wybuchu. Użycie silnika BLDC może być trafnym wyborem w przypadkach, gdy wymagany jest ruch kontrolowany oraz duża sprawność i niezawodność. Maszyny i mikromaszyny elektryczne specjalnego zastosowania w układach automatyki, robotyki czy mechatroniki zwane są elektromechanicznymi elementami automatyki (w skrócie e.m.a). W układach automatyki i mechatroniki stosowane są m.in.: ? silniki synchroniczne z magnesami trwałymi, ? silniki wykonawcze DC z magnesami trwałymi, ? silniki indukcyjne dwufazowe wykonawcze, ? transformatory położenia kątowego, ? selsyny, ? enkodery, ? silniki z wirnikiem tarczowym, ? prądnice tachometryczne. Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi Do tej grupy maszyn elektrycznych zalicza się silniki reluktancyjne, silniki SRM (ang. Switched Reluctance Motor), histerezowe, reduktorowe z toczącym się wirnikiem oraz silniki krokowe o[...]

Wewnętrzne linie zasilające DOI:


  Każdy budynek wyposażony jest w bezpieczną i prawidłowo funkcjonującą instalację elektryczną. Instalację tą można podzielić na kilka podstawowych elementów, do których należą: przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz instalacje odbiorcze znajdujące się w poszczególnych mieszkaniach. Nie ulega jednak wątpliwościom, że zawsze muszą być one wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami bezpieczeństwa. Poniższy artykuł poświęcono jednemu z członów instalacji elektrycznej, jakim jest wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - przedstawiono historię jej nazewnictwa, wytyczne i sposoby jej wykonywania.Przed II wojną światową w Polsce zamiast pojęcia wewnętrznej linii zasilającej używano określenia "pion" lub "pion elektryczny". Nazwa ta wywodzi się z dosłownego tłumaczenia nazw obcojęzycznych określających linię rozdzielczą, która w większości ułożona była w pionie. Przykładem może być termin "Steigleitung" pochodzący z języka niemieckiego i oznaczający pion. Innymi przykładami nazwy pion mogą być: colonne - z języka francuskiego, stupaćka - z języka czeskiego. Niestety, w języku angielskim, wśród określeń dotyczących elektroenergetycznych linii rozdzielczych - trunk line, trunk feeder, main feeder czy trunk circuit - nie wyróżniono osobną nazwą obwodów nazywanych "pionami". W Polsce pod pojęciem "pion" rozumiano instalacje el[...]

Wyłączniki różnicowoprądowe specjalne DOI:


  Rynek wyłączników RCD nie ogranicza się tylko do tych, które dedykowane są instalacjom domowym. Jest on zdecydowanie szerszy i ciągle wzbogacany o kolejne nowości.Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) mają dziś ugruntowaną pozycję wśród elementów zabezpieczających stosowanych w ochronie przeciwporażeniowej. W przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilkunastu lat wyłączniki różnicowoprądowe stanowią obecnie najskuteczniejszą ochronę przed porażeniem, zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych napięć dotykowych na obudowach narzędzi i maszyn elektrycznych. Poniżej przedstawiono rodzaje wyłączników różnicowoprądowych do zastosowań innych niż ochrona w instalacjach domowych czy biurowych. Opisano RCD, które skutecznie mogą współpracować z urządzeniami energoelektronicznymi, UPS’ami i innymi urządzeniami przemysłowymi. Dobór wyłącznika RCD Najważniejszym elementem opisującym wyłącznik różnicowoprądowy, oprócz prądu nominalnego i czułości wyłącznika, jest jego charakterystyka prądowo-czasowa i wiążący się z tym obszar zastosowań. Dokonując wyboru wyłącznika RCD, należy ustalić odpowiedzi na następujące kwestie:  określić warunki sieciowe i środowiskowe, w których wyłącznik ma pracować,  ustalić układ sieci (TN, TT, IT), w której będzie stosowany,  ustalić ochronę, jaką ma spełniać (dodatkowa, uzupełniająca czy przeciwpożarowa),  ustalić szczytowy prąd obciążenia obwodu oraz spodziewany prąd zwarciowy,  określić informacje o ustalonym i/lub przejściowym prądz[...]

Zestaw przyrządów pomiarowych dla elektryka DOI:


  Do prawidłowego wykonywania swojej pracy każdy elektryk musi nie tylko posiadać bogatą wiedzę i doświadczenie, lecz także dysponować odpowiednim sprzętem pomiarowy odznaczającym się dokładnością i bezpieczeństwem pomiarów oraz dużą trwałością i niezawodnością.Do podstawowych przyrządów, które powinny znaleźć się w warsztacie każdego elektryka należą: przyrządy do pomiarów wyłączników RCD, mierniki rezystancji izolacji, mierniki cęgowe, mierniki bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, mierniki parametrów uziemień, analizatory jakości zasilania, a także urządzenia przeznaczone do pomiarów coraz bardziej popularnych instalacji fotowoltaicznych. Wskaźniki i próbniki napięcia Jeszcze do niedawna tego typu przyrządy wykrywały napięcie w wąskim zakresie i sygnalizowały to optycznie, dźwiękowo lub jednocześnie na oba te sposoby. Rozwój tego typu urządzeń spowodował, że detektory i próbniki średniej klasy wyposaża się w wyświetlacze diodowe oraz LCD, a także w wodoszczelną obudowę o poziomie IP65 lub większym. Nowoczesne wskaźniki i próbniki napięcia charakteryzują się szerokim zakresem wykrywanego napięcia (12-1000 V AC/DC), często mają wbudowaną latarkę LED i są zgodne z wymaganiami dla wysokich kategorii bezpieczeństwa (CAT IV 600V, CAT III 1000 V). Ponadto spełniają wymagania normy w zakresie wykrywania niebezpiecznego poziomu napięcia nawet w sytuacji rozładowania baterii urządzenia. Nowoczesne testery oprócz pomiaru poziomu napięcia pozwalają także na kontrolę następstwa faz i polaryzacji, wykonanie testu przewodności, a także często umożliwiają kontrolę wyłączników RCD. Można je skomunikować z tabletem, smartfonem czy też zrzucić dane do chmury. Niektóre z nich potrafi ą także komunikować się z analizatorami parametrów instalacji elektrycznych. Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji, która chroni przed dotykiem bezpośrednim, ma największy wpływ na bezpieczeństwo elektryka oraz na prawidłowe działanie instal[...]

Modernizacja oświetlenia DOI:


  Użytkowane przez wiele lat oprawy oświetleniowe i znajdujące się w nich źródła światła ulegają takim procesom, jak zabrudzenia, uszkodzenia i podlegają naturalnemu zużyciu. Procesy te powodują, że system oświetleniowy staje się mało efektywny, generując przy tej samej pobieranej mocy znacznie mniejszą ilość światła, co pogarsza jakość pracy i psuje wskaźniki ekonomiczne. Zatem wszędzie tam, gdzie systemy oświetleniowe są przestarzałe i wyeksploatowane, a przez to mało efektywne, konieczna jest modernizacja, której głównymi celami są: poprawa i dostosowanie jakości światła do otoczenia oraz obniżenie kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego.Ogólne zalecenia dotyczące oświetlenia elektrycznego zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). Warto zauważyć, że rozporządzenie to jest na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Do rozporządzenia dołączono załącznik nr 1, w którym zestawiono polskie normy odnoszące się w szczegółach do wymagań stawianych oświetleniu elektrycznemu. Ponadto rozporządzenie to w § 180a zawiera tabelę określającą dopuszczalne wartości mocy jednostkowej oświetlenia w zależności od typu budynków oraz klasy kryteriów (tablica 1). Powyżej opisane rozporządzenie w 2013 r. uległo aktualizacji, podczas której w § 329 określono maksymalną wartość wskaźnika EP przedstawiającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię nieodnawialną pierwotną, przeznaczoną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Wartość tego wskaźnika oblicza się, sumując cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W), na potrzeby chłodzenia (ΔEPC) oraz na p[...]

Analogowe i cyfrowe instalacje alarmowe DOI:


  Dobre zamki i drzwi antywłamaniowe, choć stanowią istotny element zabezpieczenia domu, okazują się niewystarczające do pełnej ochrony. Aby utrudnić zadanie potencjalnemu włamywaczowi i zniechęcić go do podejmowania działań rabunkowych, warto wyposażyć dom, biuro, firmę w odpowiednią instalację alarmową. Już sama informacja o tym, że dom jest chroniony alarmem - umieszczona na tablicy z ostrzeżeniem - często skutecznie zniechęca potencjalnego włamywacza. Instalacja alarmowa składa się z wielu urządzeń, które współpracując ze sobą mają za zadanie jak najwcześniej wykryć zdarzenia niepożądane i dostarczyć informacji o tych zajściach. Instalację systemu alarmowego powinniśmy rozważyć szczególnie wtedy, gdy: ?? często wyjeżdżamy (nawet na krótko), ?? pracujemy do późna, pozostawiając nasz dom lub mieszkanie w tym czasie puste, ?? planujemy remont (jest to dobry czas na rozprowadzenie przewodów systemu alarmowego), ?? w miejscu naszego zamieszkania zdarzały się włamania, ?? w domu lub firmie przechowujemy drogocenne rzeczy, ?? mamy ograniczone zaufanie do sąsiadów. Rozważając montaż systemu alarmowego, warto przewidzieć jego instalację w czasie prac wykończeniowych, zwłaszcza wtedy, gdy decydujemy się na tradycyjny alarm przewodowy. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych dodatkowych kosztów związanych z kuciem tynków i ponownym malowaniem ścian. Alternatywą dla systemów przewodowych są systemy alarmowe bezprzewodowe, które nie wymagają ukrywania przewodów, a zatem można je montować w świeżo wykończonych mieszkaniach i domach. Przewodowy system alarmowy Współczesny system alarmowy zdecydowanie uległ ewolucji w porównaniu ze swoim pierwowzorem. Do niedawna systemy alarmowe kojarzyły się głównie z czujkami ruchu, sygnalizatorem, manipulatorem w formie klawiatury oraz centralką alarmową odpowiednio ze sobą połączonymi i skonfigurowanymi. Sygnalizacja dźwiękowo-świetlna odbywała się tylko poprzez podłączony do systemu sy[...]

 Strona 1