Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz CITKO"

Dwukierunkowy rezonansowy układ przekształtnikowy DC-DC w wersji mostkowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układ przekształtnikowy umożliwiający transmisję energii elektrycznej pomiędzy dwoma źródłami prądu stałego o różnych poziomach napięć. W układzie tym, w celu zmniejszenia strat przełączania łączników przekształtnika, zastosowano obwód rezonansowy wspomagający ich przełączanie. Sterowanie transmisją energii odbywa się przez zmianę częstotliwości, przy zachowaniu stałego czasu wyłączenia łączników. Własności zaprezentowanego układu zostaną u udokumentowane wynikami badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Abstract. The bidirectional resonant bridge converters to made possible transmission power between two DC source of different voltage is proposed in the paper. In this system for reduction losses a resonant circuit is application. Control for transmission power [...]

Przekształtnikowy system transmisji energii ze źródła DC o niskim napięciu do sieci energetycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono dwie wersje układu przekształtnikowego umożliwiającego transmisję energii pomiędzy źródłem prądu DC o niskim poziomie napięcia do sieci energetycznej Przesył energii i przełączanie łączników obu przekształtników wspomagane jest przez zastosowany szeregowo-równoległy obwód rezonansowy. Sterowanie transmisją energii odbywa się przez zmianę częstotliwości, przy zachowaniu stałego czasu wyłączenia łączników. Własności i różnice zaprezentowanych układów zostaną u udokumentowane wynikami badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Abstract. The energy transfer from the low voltage DC source to power grid using alternatively two versions of the DC-DC converters is discussed in the paper. The both versions of the converter are controlled by frequency changes with constancy of the transistor switch off time and both have a series parallel resonance circuit included. The properties and differences of the both presented propositions are documented by simulations and laboratory investigations results. (A Converter Energy Transfer System from a Low Voltage DC Source to Power Grid ) Słowa kluczowe: Mostkowy przekształtnik podwyższający, transmisja energii, obwód rezonansowy, obciążenie prądowe i napięciowe. Keywords: Bridge boost converter, energy transfer, resonant circuit, current and voltage load. Wstęp Potrzeba przekształcenia i przesyłu energii ze źródła napięcia stałego o niskiej wartości do sieci energetycznej związana jest z wykorzystaniem jako źródeł energii różnego rodzaju i typu: ogniw, baterii, akumulatorów, a także magazynów energii w postaci superkondensatorów [1]-[3]. Nominalne napięcie pracy tych źródeł jest generalnie niskie w porównaniu z nominalnym napięciem sieci energetycznej, z którą źródło to ma współpracować. Przekształtnik, który kojarzy źródło o niskim napięciu ze źródłem o napięciu wyższym musi pracować po stronie niskiego napięcia, gdyż musi być ono najpierw przekształcone na napięcie przemienne aby [...]

Mostkowy prostownik rezonansowy klasy E zasilany z falownika napięcia DOI:10.12915/pe.2014.08.02

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób projektowania mostkowego prostownika rezonansowego klasy E zasilanego z falownika napięcia. Sterowanie przesyłem energii odbywa się poprzez zmianę częstotliwości przy stałym współczynniku wypełnienia. Wyznaczono charakterystykę regulacyjną analizowanego układu. Dokonano analizy teoretycznej popartej odpowiednimi zależnościami oraz potwierdzono słuszność obliczeń poprzez symulację przekształtnika w środowisku PSPICE. Abstract. In this article the way of designing class E rectifier bridge supplied by series resonant converter. The control of energy transmission takes place by has been shown changing the frequency with constant off-time. Determined the regulation characteristic of the analyzed structure. Theoretical analysis supported by appropriate relations has been made and the correctness of calculations has been confirmed by the simulation of the converter in PSPICE environment. (Class E rectifier bridge supplied by series resonant converter). Słowa kluczowe: DC/AC/DC, rezonans szeregowy, przekształtnik klasy E. Keywords: DC/AC/DC, serial resonance, E-class converter. doi:10.12915/pe.2014.09.02 Wstęp W systemach dystrybucji energii, przesyle energii odnawialnej do sieci, pojazdach elektrycznych, bezprzerwowych systemach zasilających UPS itp., znajdują szerokie zastosowanie przekształtniki DC/DC z izolacją galwaniczną. Sprawą istotną jest sprawność tych urządzeń. W przypadku ogólnym przekształtnik kojarzy ze sobą dwa źródła napięcia stałego o niskim i wysokim poziomie napięcia. Straty po stronie niskiego napięcia gdzie jest duży prąd decydują o sprawności całego przekształtnika. W artykułach [1]-[8] przedstawiono układy umożliwiające dwukierunkowy transfer energii. W artykule [9] przedstawiono układ przesyłu energii ze źródła niskonapięciowego do źródła o wysokim napięciu. W tym artykule autorzy skupiają się na układzie przesyłu energii w kierunku odwrotnym tzn. od źródła wysokiego do niskiego. P[...]

Trójfazowe mostki diodowe z pasywnym obwodem dla przepływu trzeciej harmonicznej DOI:10.15199/48.2015.05.27

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono topologię trójfazowego mostka diodowego z pasywnym obwodem dla przypływu trzeciej harmonicznej wraz z procedurą doboru wartości poszczególnych elementów. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych z uwzględnieniem indukcyjności sieci zasilającej przy mocy uzasadniającej trójfazowe zasilanie. Wykazano trudności z zastosowaniem praktycznym układu. Abstract. The paper presents the typology of a three phase bridge diode rectifier with a passive current injection network. It describes the procedure for the choice of particular elements in the system. It presents simulation results taking into account the inductance of supply network at powers which justify the use of three-phase power supply. It also analyzes problems concerning practical application of the system. (Three phase rectifier with passive current injection network). Słowa kluczowe: trójfazowy mostek diodowy, trzecia harmoniczna. Keywords: three phase rectifier, current injection network. Wstęp Zasilanie energią elektryczną odbiorników średniej mocy odbywa się najczęściej z trójfazowej sieci zasilającej poprzez prostownik diodowy w układzie mostkowym, gdy wymagane jest stałe napięcie zasilające. Prostota i mała liczba elementów układu przekłada się na dużą sprawności oraz niezawodność Jednak kształt prądu pobieranego przez taki prostownik wymuszony procesem przewodzenia diod odbiega znacznie od sinusoidalnego przyczyniając się tym samym do odkształcenia napięcia w sieci zasilającej o określonej impedancji wyjściowej. Stopień odkształcenia napięcia jest przede wszystkim zależny od indukcyjności sieci, która jednocześnie stanowiąc filtr wpływa na stopień odkształcenia prądu. W tabeli nr:1 zestawione są względne wartości amplitud istotnych harmonicznych w prądzie wejściowym prostownika oraz wartości współczynnika THD(z ang. Total Harmonic Distortion) dla tego prądu przy różnych wartościach indukcyjności sieci Ls. Tabela 1. Stopień odkształcenia prądu wejściow[...]

 Strona 1