Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Sandra GRABOWSKA"

Reengineering business processes in manufacturing company DOI:10.15199/24.2015.6.6


  The dynamically changing environment, increasing globalization, increasing intensity of competition and the risk of crisis phenomena require the development, improvement and implementation of innovative management systems. Gaining and maintaining a competitive advantage mean in management orientation on increasing the efficiency and innovation. The article discusses the concept of reengineering business processes with the aim of continuous improvement the manufacturing and steel company business model. Dynamicznie zmieniające się otoczenie, postępująca globalizacja, wzrastające natężenie konkurencji i zagrożenia zjawiskami kryzysowymi wymagają opracowywania, doskonalenia i wdrażania nowatorskich systemów zarządzania. Zdobycie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej oznaczają dla przedsiębiorstw produkcyjnych ukierunkowanie systemu zarządzania na wzrost efektywności i innowacyjności. W artykule omówiono koncepcję reengineeringu procesów biznesowych mającą na celu nieustanne udoskonalanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa produkcyjnego, także hutniczego. Key words: reengineering, processes, business processes, business model Słowa kluczowe: reengineering, procesy, procesy biznesowe, model biznesu.Introduction. An amplifying crisis in the global economy in a particular way will affect the behavior of the steel companies, significantly affecting both their strategic reorientation and operational activities. New or modified strategies even to a greater extent will be oriented on the competitiveness and efficiency of bu- sinesses [1]. This is reflected in the creation of new business models such that they allow for innovation, reengine- ering process and very flexible adjustment of the func- tioning of enterprises (including steel) to the new con- ditions, rapidly changing competitive environment and the public. The essence of continuous improvement of business processes in the enterprise lies in the constant search for possible improveme[...]

Doskonalenie procesu produkcyjnego w nurcie koncepcji Przemysłu 4.0 DOI:10.15199/24.2018.7.6


  Wstęp. We współczesnym, silnie konkurencyjnym śro􀀐 dowisku produkcyjnym, przedsiębiorstwa metalurgiczne stoją przed wyzwaniem radzenia sobie z dużą ilością da􀀐 nych, szybkością podejmowania trafnych decyzji, czy ela􀀐 stycznością procesów produkcyjnych. Szczególnie aspekt elastyczności produkcji jest tu elementem ważnym, gdyż obecnie, charakter produkcji jest kształtowany przez zmia􀀐 ny paradygmatu z produkcji masowej na produkcję na żądanie, skierowaną na potrzeby klienta 1. Takie działa􀀐 nia powodują krótszy cykl życia produktów, zwiększony asortyment produktów, jak również zmianę procesów na te o wysokiej wydajności oraz zmianę urządzeń i maszyn na bardziej elastyczne, przy uwzględnieniu konieczności nie􀀐 ustannego dbania o założoną jakość produktów. Przemysł 4.0 jest obecnie jednym z najczęściej poru􀀐 szanych tematów wśród praktyków i naukowców, przez co staje się priorytetem dla wielu ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. Przemysł 4.0 oznacza czwartą rewolucję przemysłową, w której przyjmuje się, że jest to wizja inte􀀐 ligentnych fabryk zbudowanych z inteligentnych systemów cyberfizycznych. Wdrożenie tej idei, powinno pozwolić na opracowanie inteligentnych systemów produkcyjnych, któ􀀐 re oprócz wspomnianej autonomii będą posiadać właściwo􀀐 ści samokonfiguracji, samokontroli czy naprawiania się 3. Koncepcja Przemysłu 4.0 obejmuje obszary, do których zalicza się liczne technologie i związane z nimi paradygma􀀐 ty. Do głównych elementów, które są ściśle związane z ideą Przemysłu 4.0, należy więc zaliczyć: przemysłowy internet rzeczy, produkcja opartą na chmurze, inteligentne fabryki, systemy cyber-fizyczne, czy społeczny rozwój produktu 4. W tej koncepcji proces produkcyjny nadal będzie upo􀀐 rządkowanym ciągiem działań, dzięki którym konsument (użytkownik) ma możliwość pozyskania produktu (wyro􀀐 bu, usługi).[...]

Doskonalenie procesu produkcyjnego w nurcie koncepcji Przemysłu 4.0 DOI:10.15199/24.2018.7.6


  Wstęp. We współczesnym, silnie konkurencyjnym śro􀀐 dowisku produkcyjnym, przedsiębiorstwa metalurgiczne stoją przed wyzwaniem radzenia sobie z dużą ilością da􀀐 nych, szybkością podejmowania trafnych decyzji, czy ela􀀐 stycznością procesów produkcyjnych. Szczególnie aspekt elastyczności produkcji jest tu elementem ważnym, gdyż obecnie, charakter produkcji jest kształtowany przez zmia􀀐 ny paradygmatu z produkcji masowej na produkcję na żądanie, skierowaną na potrzeby klienta 1. Takie działa􀀐 nia powodują krótszy cykl życia produktów, zwiększony asortyment produktów, jak również zmianę procesów na te o wysokiej wydajności oraz zmianę urządzeń i maszyn na bardziej elastyczne, przy uwzględnieniu konieczności nie􀀐 ustannego dbania o założoną jakość produktów. Przemysł 4.0 jest obecnie jednym z najczęściej poru􀀐 szanych tematów wśród praktyków i naukowców, przez co staje się priorytetem dla wielu ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. Przemysł 4.0 oznacza czwartą rewolucję przemysłową, w której przyjmuje się, że jest to wizja inte􀀐 ligentnych fabryk zbudowanych z inteligentnych systemów cyberfizycznych. Wdrożenie tej idei, powinno pozwolić na opracowanie inteligentnych systemów produkcyjnych, któ􀀐 re oprócz wspomnianej autonomii będą posiadać właściwo􀀐 ści samokonfiguracji, samokontroli czy naprawiania się 3. Koncepcja Przemysłu 4.0 obejmuje obszary, do których zalicza się liczne technologie i związane z nimi paradygma􀀐 ty. Do głównych elementów, które są ściśle związane z ideą Przemysłu 4.0, należy więc zaliczyć: przemysłowy internet rzeczy, produkcja opartą na chmurze, inteligentne fabryki, systemy cyber-fizyczne, czy społeczny rozwój produktu 4. W tej koncepcji proces produkcyjny nadal będzie upo􀀐 rządkowanym ciągiem działań, dzięki którym konsument (użytkownik) ma możliwość pozyskania produktu (wyro􀀐 bu, usługi).[...]

Przemysł 4.0 - trendy i wyzwania dla przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej DOI:10.15199/24.2019.5.5


  Wstęp. We współczesnym, silnie konkurencyjnym środowisku produkcyjnym, przedsiębiorstwa metalurgiczne stoją przed wyzwaniem radzenia sobie z dużą ilością danych, szybkością podejmowania trafnych decyzji czy elastycznością procesów produkcyjnych. Szczególnie aspekt elastyczności produkcji jest tu elementem ważnym, gdyż obecnie, charakter produkcji jest kształtowany przez zmiany paradygmatu z produkcji masowej na produkcję na żądanie, skierowaną na potrzeby klienta [1]. Nazwa "Przemysł 4.0" pojawiła się po raz pierwszy w przestrzeni publicznej przy okazji inicjatywy rozpoczętej przez rząd niemiecki w roku 2011. Dotyczy elastycznej produkcji w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Jej główna idea - smart factory - zakłada, że w przyszłości, dzięki nowoczesnym technologiom, konsumenci będą m.in. w stanie otrzymywać od fabryk spersonalizowane produkty, ale nie wpłynie to na wzrost kosztów wytwarzania. Przemysł 4.0 jest transformacyjnym wyzwaniem dla przemysłu obecnego wieku. Tematyka Przemysłu 4.0 jest obecna w opracowaniach gospodarczych na poziomie makroekonomicznym i biznesowych na poziomie mikroekonomicznym. W krajach Europy Zachodniej, Industry 4.0 to odpowiedź m.in. na wysokie koszty pracy połączone z załamaniem demograficznym. Dodatkowo chodzi o powrót do wytwarzania realnej wartości dodanej, którą daje przemysł, a nie do końca dają usługi [2]. Polski przemysł (także metalurgiczny) na aktualnym etapie rozwoju wymaga przede wszystkim zbudowania silnej infrastruktury w obszarze automatyzacji i informatyzacji, która będzie służyła jako fundament do inwestycji w bardziej inteligentne technologie. Wymaga też dużych inwestycji w obszarze przygotowania menedżerów i inżynierów do aplikacji tych technologii [3]. Definiując Przemysł 4.0 wskazuje się w poszczególnych ujęciach pojęcia przede ����������������wszystkim na asp&[...]

Corporate social responsibility as an important element of the business model of steel enterprises DOI:10.15199/24.2018.3.6


  Introduction. Turbulent economic environment impacts in special way on the conduct of metallurgical enterprises, influencing substantially both their strategic reorientation and operational activity. New or modified strategies will be oriented to even a larger extent to competitiveness and ef􀀐 fectiveness of activity of enterprises and therefore on crea􀀐 tion of socially positive image [6]. At present emphasis on social components in general current of competitiveness of enterprises is one of strongest bases of their functioning and development [25]. It finds its expression in creation of busi􀀐 ness models, in which implementation of activities from the field of social responsibility becomes important element. Social responsibility of business understood as grass􀀐 roots initiative of various entities is complex issue, because it relates to economy, society, acknowledged values and relations with external environment [19, 7]. It combines economic, social, environmental, ethical aspects and con􀀐 sists in continuous improvement in these areas. According to assumptions of this conception social responsibility of business is something more than only meeting legal and formal requirements, which M.Friedman invoked or taking sporadic charity actions and sponsoring. Social responsibil􀀐 ity should manifests itself in strategy of enterprises focused on permanent, long-lasting activity for closer and further environment [31, 23]. So understood social responsibility of business can turn into element of business written per􀀐 manently in its architecture. Depiction of business model of enterprise. Dynamic increase of competitiveness connected to a large extent with globalization of economy causes necessity of crea􀀐 tion of responsible conception of running business. Theo􀀐 retical detailing and at the same time possibility of appli􀀐 cation in practice [...]

 Strona 1