Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paulina SOJDA"

Metody doskonalenia prowadzonych prac badawczych na przykładzie modelowania fizycznego DOI:10.15199/24.2016.11.5


  W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania jednego z narzędzi zarządzania jakością, tj. cyklu Deminga, w celu doskonalenia przygotowania i prowadzenia procesów modelowych, a tym samym uzyskiwania jak najlepszego odwzorowania modelowanych procesów rzeczywistych. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań przeprowadzonych na modelu wodnym kadzi stalowniczej z możliwością przedmuchiwania gazem. Badania te ukierunkowane były pod kątem wizualizacji odsłaniania się powierzchni metalu z fazy żużlowej (w warunkach modelowych - oleju) podczas przedmuchiwania cieczy modelowej (wody) gazem. Wykazano, że zastosowanie zasady Deminga na etapach projektowania i prowadzenia prac badawczych umożliwia dobór odpowiednich narzędzi, mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom, które mogą prowadzić do zakłóceń w procesie badawczym. The article presents the possibility of using one of the quality management tools - the Deming cycle, which is a tool used in order to improve preparing and conducting representative model experiments, and hence getting the best mapping between experimental studies and the real process. Farther part of the article presents the results of measurements performed on the water model of the steel-making vat concerns opening of the slag covering surface (in model investigations - oil layer) during argon pouring. It was shown that by applying the Deming principle to designing and performing investigations, enables the use of appropriate instruments designed to counteract unfavorable developments that may lead to disruptions in the research process. Słowa kluczowe: kadź stalownicza, modelowanie fizykalne, zarządzanie procesem Key words: steel ladle, physical modeling, process management.1. Wprowadzenie. Jednym z głównych etapów produkcyjnych stali mających wpływ na jakość produktu finalnego są zabiegi technologiczne prowadzone na stanowisku pieca kadziowego. Niosą one ze sobą najlepsze możliwo[...]

Badania modelowe homogenizacji stali przy różnych natężeniach przepływu strumienia gazu w kadzi stalowniczej DOI:10.15199/24.2015.5.1


  Argonowanie, jako proces mieszania kąpieli metalowej, w kadziach stalowniczych stał się jednym z najczęściej stosowanych zabiegów technologicznych rafinacji. Zrozumienie i identyfikacja zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w trakcie tego procesu umożliwia wy- znaczanie optymalnych parametrów procesu. W tym celu zbudowano model wodny kadzi stalowniczej na Politechnice Śląskiej w Katowi- cach. Model ten jest zbudowany na podstawie doboru odpowiednich fizycznych kryteriów podobieństwa pomiędzy obiektem rzeczywistym a modelem wodnym. W artykule przedstawiono analizę stopnia homogenizacji stali w zależności od prędkości iniekcji gazu. Argon, as the melt mixing process, the steel ladle has become one of the most commonly used treatments refining technology. Understanding and identification of hydrodynamic phenomena occurring during this process enables us to determine the optimal process parameters dependent stsowanych permeable gas fittings. To this end, the model of iron and steel ladle water at Silesian University in Katowice. This model is built based on the selection criteria for adequate physical similarities between the real object and the model of water. The article presents an analysis of the degree of homogenization of steel depending on the speed of gas injection. Słowa kluczowe: kadź stalownicza, modelowanie fizykalne, piec kadziowy Key words: steel ladle, physical modeling, ladle furnance.1. Wprowadzenie. Proces rafinacji stali od daw- na pozostaje w kręgach zainteresowań naukowców na całym świecie. Pomimo tego, że proces ten został bar- dzo szeroko rozpoznany i opisany w literaturze [1] to jednak występują pewne niuanse (szczegóły), nad któ- rymi wciąż prowadzone są prace badawcze poszerzone o nowoczesne zdobycze techniki umożliwiające wyko- nywanie zaawansowanych eksperymentów i symulacji numerycznych. Badania eksperymentalne prowadzone w laboratoriach dodatkowo mają na celu rozszerzyć zakres poznanych zagadnień o nową temat[...]

Badania testowe procesu przedmuchiwania stali gazem obojętnym w kadzi stalowniczej DOI:10.15199/24.2015.5.6


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wizualizacji kształtowania się kolumny gazowej w przestrzeni roboczej kadzi stalowniczej, podczas jej przedmuchiwania argonem. Badania doświadczalne przeprowadzono na modelu wodnym urządze- nia przemysłowego dla różnych intensywności wdmuchiwanego gazu. Model wodny, na którym realizowano badania, został opracowany i skonstruowany na podstawie doboru fizycznych kryteriów podobieństwa pomiędzy układem rzeczywistym a jego modelem fizykalnym. The article presents the results of experimental studies on the gas column creation visualization in the workspace of steel ladle, during argon purging. Test experiments were carried out on the water model of an industrial ladle for different intensities of blown gas. Water model, used to perform studies, was developed and constructed on the basis of similarity criteria to the real system. Słowa kluczowe: piec kadziowy, kadź stalownicza, modelowanie fizykalne Key words: ladle furnance, steel ladle, physical modeling.Wprowadzenie. Wraz z nieustannie postępującym rozwojem technologicznym poszukuje się nowych, lepszych rozwiązań produkcyjnych stali. Takie dążenia wymuszają rosnące wymagania jakościowe produkcji hutniczej, a jednocześnie są konsekwencją zmierzania do eliminowania powstających wad, wybraków, czy też błędów produkcyjnych. Inną przyczyną jest produkcja nowych gatunków stali o specjalnym przeznaczeniu. W celu otrzymywania konkurencyjnych jakościowo produktów hutniczych potrzebna jest prawidłowa in- terpretacja i zr[...]

 Strona 1