Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karina Tomaszewska"

Defuzzification with Optimal Representation Method DOI:10.15199/48.2017.01.26

Czytaj za darmo! »

Though the number of existing defuzzification methods is considerable, scientists further work on the new methods trying to elaborate more perfect ones and eliminate imperfection and weak-points of existing methods. The paper proposes a new defuzzification method, which in the authors opinion, has chances for scientific acknowledgement because it is based on a new approach. In this method there is no aggregation of activated rule conclusions as in many other methods. Instead of aggregation, the method determines the best, optimal fuzzy representation of the activated conclusions and then finds the optimal crisp representation. The main advantage of the proposed method is simplicity of calculations. Streszczenie. Choć liczba istniejących metod defuzyfikacji jest znaczna, naukowcy prowadzą dalsze prace nad nowymi metodami, starając się opracować bardziej doskonałe i wyeliminować niedoskonałości istniejących już metod. W pracy zaproponowano nową metodę defuzyfikacji, która w opinii autorów, ma szanse zdobycia uznania w środowisku naukowym, ponieważ pokazuje zupełnie nowe podejście. W sposobie tym nie ma agregacji zaktywowanych reguł wnioskowych tak jak w wielu innych metodach. Zamiast agregacji, metoda wyznacza najlepszą, optymalną rozmytą reprezentację aktywowanych wniosków, a następnie znajduje optymalną punktową reprezentację. Główną zaletą proponowanej metody jest prostota obliczeń.(Defuzyfikacja metodą Optymalnej Reprezentacji). Keywords: defuzzification, fuzzy systems, fuzzy modeling, fuzzy control. Słowa kluczowe: defuzyfikacja, systemy rozmyte, modelowanie rozmyte, sterowanie rozmyte. Introduction There exist a considerable number of defuzzification methods (D-methods) of the aggregated inference result of a rule base [1]. Out of more methods proposed so far, let us list 22 methods [2] here: adaptive integration method (AI), basic defuzzification distributions method (BADD), constraint decision defuzzification method (CDD), center o[...]

Termiczna i katalityczna degradacja tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań termicznego i katalitycznego rozkładu tworzyw sztucznych, prowadzonych przez różnych autorów w latach 1996-2005. Opisano warunki prowadzonych procesów, otrzymane produkty oraz wpływ zastosowanych katalizatorów na energię aktywacji, czas trwania i temperaturę prowadzonych reakcji. A review, with 33 refs., of papers published in 1996-2005 on thermal and catalytic [...]

 Strona 1