Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ PÓŁTORAK"

Nowoczesne systemy pakowania mięsa wołowego


  Istnieje kilka głównych trendów, które ukierunkowują działania producentów nowoczesnych opakowań dla przemysłu mięsnego. Pierwszy z nich dotyczy konieczności redukcji czynności wykonywanych przez personel na zapleczu sklepów. Wciąż bardzo popularnym sposobem pakowania mięsa surowego jest pakowanie dużych elementów mięsa w opakowania, które następnie na zapleczu sklepów są otwierane i ich zawartość jest dzielona na porcje wielkości preferowanej przez konsumentów. Obecnie większość hipermarketówpracujewsystemie ciągłym, przez 7 dni wtygodniu, 24 godziny na dobę.Może to powodowaćwystępowanie okresów,wktórychmięso porcjowane jest niedostępne lub też konieczność ciągłego zatrudnienia personelu zajmującego się porcjowaniem i pakowaniem w systemie zmianowym. Główne dążenia dotyczą w tym zakresie zastępowania opakowań dużych elementów mięsa opakowaniami typu Case-Ready, czyli gotowymi do eksponowania w ladach chłodniczych w sklepie. Drugim trendem jest ograniczanie czasu, jaki konsument poświęca na przygotowanie posiłku i idąca za tym konieczność zaoferowania mu produktu świeżego, wygodnego i o wysokiej jakości. Trzecim, niezmiennym od wielu lat trendem jest dążenie do zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów [2].Parametry fizykochemiczne oraz charakterystyka histologiczna mięsa wołowego wymagają zastosowania właściwego dla niego systemu pakowania i materiału opakowaniowego. Wybór właściwego sposobu pakowania jest zależny od wielu czynników, w tym: rodzaju mięsa, które ma być pakowane, planowanego okresu przechowywania i dystrybucji oraz przeznaczenia mięsa do sprzedaży hurtowej lub detalicznej Nowoczesne systemy pakowania mięsa wołowego JOANNA ŁOPACKA, ANDRZEJ PÓŁTORAK ZAKŁAD TECHNIKI W ŻYWIENIU WYDZIAŁU NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA I KONSUMPCJI , SGGW, WARSZAWA ARTYKUŁ POWSTAŁ W RAMACH PROJEKTU "OPTYMALIZACJA PRODUKCJI WOŁOWINY W POLSCE, ZGODNIE ZE STRATEGIĄ OD WIDELCA DO ZAGRODY" NR POIG.01.03.01-00-204[...]

Biodegradowalne materiały do kontaktu z żywnością ze szczególnym uwzględnieniem bionanokompozytów


  Przez wiele lat tworzywa sztuczne stanowiły jeden z podstawowych materiałów do produkcji opakowań, ponieważ wykazują one wiele korzystnych cech takich jak plastyczność, lekkość i przezroczystość [23]. W roku 2011 światowa produkcja tworzyw sztucznych wyniosła 280 mln ton, przy czym co roku obserwuje się wzrost o 4-5% [26]. Zwiększone użycie syntetycznych folii opakowaniowych przyczyniło się do poważnych problemów ekologicznych. W związku z narastającym problemem, jakim jest nadmierne gromadzenie odpadów opakowaniowych lub też związana z ich utylizacją emisja toksycznych związków, coraz większego znaczenia nabierają opakowania biodegradowalne [18]. Niemożliwe jest całkowite zastąpienie tworzyw sztucznych wyłącznie rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska naturalnego, jednak wskazane jest chociaż częściowe zredukowanie ich udziału przez zastosowanie materiałów biodegradowalnych w poszczególnych dziedzinach opakowalnictwa, wśród których największy potencjał wykazuje pakowanie żywności. Materiały biodegradowalne wykazują często gorsze właściwości mechaniczne i barierowość, przez co - dopóki właściwości te nie zostaną poprawione - niemożliwe jest zastąpienie nimi tworzyw sztucznych. Nanonapełniaczemogą zwiększać barierowość opakowań, tworząc krętą ścieżkę dyfuzji gazów i wody przez kompozyt, zatem ich zastosowanie minimalizuje jedno z największych ograniczeń wykorzystania biopolimerów w opakowalnictwie [1]. W mediach i reklamach popularne stało się określenie "biodegradowalne", jednak terminu tego należy używać, jeśli materiał ulega biodegradacji w stopniu określonym normą PN- -EN 13432: 2002P Opakowania. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację. Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań, tj. jeśli w czasie 180 dni 90% węgla zawartego w materiale ulegnie przemianie do dwutlenku węgla. Wymagań tej normy nie spełniają tradycyjne tworzywa sztuczne z dodatkiem s[...]

Rozwiązania nanotechnologiczne w aktywnych opakowaniach żywności


  Wprowadzenie Kwestie wymagań w odniesieniu do opakowań żywności w sposób ogólny reguluje Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Definiuje ono również pojęcie opakowań aktywnych, które oznaczają "materiały iwyroby, których zadaniemjest przedłużenie okresu przydatności do sprzedaży lub też zachowanie lub poprawa stanu opakowanej żywności. Z uwagi na ich naturę przewidziano w nich obecność składników, które mogą OPAKOWANIE 5/2014 60 BADANIA I ROZWÓJ Joanna Łopacka, Andrzej Półtorak: Nanotechnology solutions in active food packages The development of innovative technologies and increasing consumer demands in relation tominimally processed and safe food create the necessity for working out new and more adequate packaging techniques. One of the most innovative solutions is active packaging, including packaging using nanoparticles. One of the most common groups are antimicrobial packages with nanoparticles of silver or other metals providing pathogen inactivation and with natural antimicrobial components as nanolayers at many kinds of carriers. In case of oxygen-sensitive products it is possible to use packages with ability to active removing this gas by titanium dioxide. Another group of nanotechnology solutions are the enzymes immobilization systems at polymer matrixes, enabling their higher stability at different conditions of temperature and pH and also their controlled release. Rozwiązania nanotechnologiczne w aktywnych opakowaniach żywności JOANNA ŁOPACKA, ANDRZEJ PÓŁTORAK SAMODZIELNY ZAKŁAD TECHNIKI W ŻYWIENIU, SGGW, WARSZAWA Pakowanie aktywne to rodzaj pakowania, który w sposób kontrolowany zmienia warunki wewnątrz opakowania w celu wydłużenia trwałości żywności, zwiększenia jej bezpieczeństwa lub polepszenia cech sensorycznych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości [25] uwalniać substan[...]

 Strona 1