Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Rydzyńska"

Characterization of SiO2 powders used as binders in thermal batteries. Charakterystyka proszków SiO2 stosowanych jako stabilizatory elektrolitu w bateriach termicznych


  Five com. SiO2 powders were studied for grain and pore size distribution, sp. surface and adsorption-desorption isotherms and then pelletized with molten LiCl-KCl electrolyte (SiO2 content 9-15% by mass) at 600°C and 25.54 MPa. The pellets (diam. 23 mm and thickness 0.9 mm) were tested for breaking power, deformation under pressure and electrolyte leakage. The SiO2 powders with low sp. surface were not suitable as pellet binder. The mech. strength of the pellets decreased with the increasing content of SiO2. Przedstawiono wyniki badań materiałów tlenkowych stabilizujących elektrolit w ogniwach termicznych. Zastosowanie takich materiałów konieczne jest ze względu na ryzyko rozpływania się roztopionego elektrolitu. Celem badań było określenie jakości materiałów proszkowych na podstawie parametrów fizykochemicznych (uziarnienie, powierzchnia właściwa, izotermy, rozkład wielkości porów, tekstura powierzchni). Dla formowanych tabletek elektrolitu z materiałem stabilizującym określano siłę łamania, stopień odkształcenia i wyciek elektrolitu z tabletek pod wpływem nacisku. Stwierdzono, że materiał o najmniejszej powierzchni właściwej nie nadaje się do formowania trwałych mechanicznie tabletek elektrolit-stabilizator. Zwiększenie zawartości SiO2 powyżej 12% mas. jest niepożądane ze względu na obniżenie wytrzymałości mechanicznej uzyskiwanych tabletek.Baterie termiczne s. wysokotemperaturowymi .rod.ami pr.du, wewn.trz ktorych w czasie pracy panuje temperatura w zakresie 350.550?‹C1, 2). Wykorzystuj. one przewodnictwo jonowe stopionych soli znajduj.cych si. w separatorze mi.dzy anod. i katod.. Stosowane elektrolity zazwyczaj topi. si. w przedziale temp. 319.436?‹C. Wyst.puj.ca w czasie pracy wysoka temperatura we wn.trzu baterii powoduje, .e lepko.. elektrolitu,[...]

Use of PbO as an active substance in cathode mass of thermally activated cells. Zastosowanie tlenku ołowiu(II) jako substancji aktywnej w masie katodowej ogniw aktywowanych termicznie


  Seven cathode masses were prepd. by mixing PbO, LiCl/KCl electrolyte, graphite and optionally Li2O and studied for voltage and elec. capacitance in thermal cells at 400-600°C. The optimum properties showed the mass contg. 70% PbO, 20% electrolyte and 10% graphite. The addn. of Li2O (1%) resulted in stabilization of voltage and elec. capacitance of the cells.Sprawdzono możliwość zastosowania PbO jako substancji aktywnej katod ogniw termicznych. Przedstawiono wyniki badań elektrycznych ogniw termicznych o układzie elektrochemicznym LiAl|LiCl-KCl|PbO. W badaniach stosowano różne składy masy katodowej zawierające PbO, LiCl-KCleut., grafit i Li2O. Wyznaczono zależności napięcia i pojemności elektrycznej od składu masy katodowej, określono optymalny skład masy katodowej oraz optymalny zakres temperatury pracy tych ogniw. Przeprowadzone badania wykazały, że tlenek ołowiu(II) może być potencjalnie użyty w bateriach termicznych jako substancja aktywna masy katodowej. Baterie termiczne należą do grupy rezerwowych baterii pierwotnych. Charakterystyczną cechą tych baterii jest bardzo długi czas przechowywania bez pogorszenia parametrów pracy, sięgający nawet 20 lat. Elektrolit w baterii termicznej jest izolatorem do momentu, gdy zostanie podgrzany i stopiony, a tym samym uzyska zdolność przewodzenia jonowego. Baterie tego rodzaju używane są w celu zapewnienia wysokiej mocy w krótkim czasie (od 1 s do kilkunastu minut)1). Problematykę baterii termicznych opisują szeroko w serii przekrojowych publikacji Guidotti i Masset2-6).W celu uzyskania wymaganych charakterystyk napięciowo-prądowych w bateriach termicznych stosowane są różne układy elektrochemiczne. Wśród materiałów katodowych najpopularniejszym jest piryt (FeS2). Używane są również K2Cr2O7, CaCr2O7, PbCr2O7, V2O5 i WO3. Obiecujący i wprowadzany już do baterii jest tzw. piryt kobaltowy (CoS2)1-8). [...]

 Strona 1