Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Mederska"

Catalytic properties of the trivalent lanthanide oxides in the decomposition of hydrogen peroxide Katalityczne właściwości trójwartościowych tlenków lantanowców w reakcji rozkładu nadtlenku wodoru DOI:10.15199/62.2017.1.29


  Eight lanthanide oxides were used as catalysts of H2O2 decompn. at 298 and 318 K to det. the reaction consts. and activation energies of the reaction. Pr2O3, Er2O3 and Yb2O3 showed the highest catalytic activity and were recommended for practical use in fuel cells. Przeanalizowano katalityczne właściwości tlenków trójwartościowych lantanowców w reakcji redukcji nadtlenku wodoru do tlenu gazowego i wody. Jest to reakcja modelowa w badaniach aktywności katalitycznej związków stosowanych jako katalizatory elektrody tlenowej, co oznacza, że dobry katalizator reakcji rozkładu nadtlenku wodoru w roztworze będzie również dobrym katalizatorem procesów zachodzących na elektrodzie tlenowej. Na podstawie wolumetrycznych danych określających objętość wydzielonego tlenu w czasie wyznaczono stałe szybkości reakcji katalizowanych wybranymi tlenkami lantanowców dla temp. 298 i 318 K oraz energie aktywacji. Ogniwa paliwowe to źródła energii bardzo atrakcyjne dla praktycznych zastosowań. Generalnie wymagają one czystego tlenu (ciekłego lub sprężonego) jako utleniacza. W ostatnich latach wzrosło jednak zainteresowanie nadtlenkiem wodoru jako alternatywnym utleniaczem dla ogniw paliwowych. Związek ten w warunkach eksploatacji jest ciekły, a obchodzenie się z nim jest prostsze i bezpieczniejsze niż z tlenem. Ponadto kinetyka procesu elektroredukcji nadtlenku wodoru jest "szybsza" niż kinetyka elektroredukcji tlenu. Dlatego też ogniwa paliwowe z nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem powinny w najbliższym czasie osiągnąć lepsze sprawności niż ogniwa paliwowe, w których utleniaczem jest tlen. Perspektywa ta wywołała ostatnio "lawinę" prac nad ogniwami paliwowymi wykorzystującymi nadtlenek wodoru jako utleniacz1-6), przy czym jako katalizatory przyspieszające proces katodowej redukcji H2O2 badano metale szlachetne7) oraz tlenki kobaltu8). Zadaniem katalizatora elektrochemicznego jest przyspieszenie procesu elektronowego determinowane stanem elektro[...]

Tlenki lantanowców jako katalizatory elektrody tlenowej DOI:10.15199/62.2017.8.31


  Ogniwa paliwowe są bardzo atrakcyjnym dla praktycznych zastosowań nośnikiem energii. Ogniwa te generalnie wymagają czystego tlenu (ciekłego lub sprężonego) jako utleniacza. W ostatnich latach wzrosło jednak zainteresowanie nadtlenkiem wodoru jako alternatywnym utleniaczem dla ogniw paliwowych co spowodowane jest tym, że związek ten w warunkach eksploatacji jest ciekły, a obchodzenie się z nim jest prostsze i bezpieczniejsze niż z tlenem. W pracy1) sugerowano, że dobry katalizator reakcji rozkładu nadtlenku wodoru w roztworze jest również dobrym katalizatorem elektrody tlenowej. W cytowanej pracy przeanalizowano katalityczną aktywność tlenków lantanowców w reakcji rozkładu nadtlenku wodoru, wyznaczając stałe szybkości reakcji oraz energie aktywacji z zastosowaniem tlenków lantanowców jako katalizatorów.Celem niniejszej pracy było określenie elektrochemicznej aktywności tlenków lantanowców użytych jako katalizatory w procesie elektroredukcji tlenu na elektrodzie platynowej. Tlen doprowadzano do elektrolitu poprzez barbotaż, a tlenki lantanowców stanowiły nośniki tlenu z roztworu na elektrodę platynową, na której zachodził proces jego elektroredukcji. Im większy prąd przy danej polaryzacji elektrody w zakresie katodowym lub im mniejsza polaryzacja elektrody w zakresie katodowym przy danym prądzie tym większa była aktywność elektrochemiczna tlenku lantanowca2). Na powierzchni tlenku zachodziła reakcja (1)3): MeO + H2O + 2ē ↔ Me + 2OH- (1) w której MeO oznaczało umownie tlenek metalu. Na tlenku metalu ustalał się z czasem stacjonarny potencjał, który opisywano równaniem (2)4, 5): (2) w którym K oznaczało termodynamiczną stałą równowagi reakcji (1), Q oznaczało iloraz tej reakcji, F = 96485,3 C/mol to stała Faradaya, R = 8,3145 J/(K·mol) to uniwersalna stała gazowa, a T temperatura, K. Część doświadczalna Materiały Przedmiotem badań były tlenki: prazeodymu Pr2O3, samaru Sm2O3, terbu Tb2O3, holmu Ho2O3, tulu Tm2O3,[...]

 Strona 1