Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Kuzioła"

Analiza jakości wody w wybranym fragmencie miejskiej sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2018.5.2

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Ryzyko i bezpieczeństwo w eksploatacji systemów wodociagowych są ze sobą silnie powiązane. Bezpieczeństwo jest brakiem skutków katastrofi cznych, natomiast pod pojęciem ryzyka, rozumieć należy prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia, co skutkować może zagrożeniem bezpieczeństwa [13]. Długi czas przebywania wody w rozległych sieciach wodociągowych powoduje zmianę jej właściwości mikrobiologicznych, fi zycznych i biologicznych. Niezmiernie ważne jest badanie jakości wody na każdym etapie przesyłu, by nie dopuścić, aby woda u odbiorcy była nieodpowiednia pod względem zdrowotnym i organoleptycznym [7]. Dezynfekcja ma na celu zniszczenie lub inaktywację patogennych organizmów, a także zapobieganie ich wtórnemu rozwojowi w sieci. Obecnie stosowane są różne metody i techniki do dezynfekcji wody. Wyróżniamy metody fi zyczne i chemiczne. Częściej stosowane są te drugie, w których do wody dodawane są silne utleniacze, wchodzące w reakcje ze związkami znajdującymi się w wodzie, powodując powstanie innych związków. W polskich przedsiębiorstwach wodociągowych do dezynfekcji wody głównie stosuje się chlor [4,10]. Dla osiągnięcia równowagi, między jakością bakteriologiczną wody a dawką chloru, należy poznać mechanizm rozkładu chloru w systemie wodociągowym oraz czynniki jakie na to wpływają. Chlor znajdujący się wodzie reaguje z: materiałem użytym do budowy sieci, biofi lmem znajdującym się na ścianach rur, korozją przewodów oraz związkami organicznymi i nieorganicznymi oraz mikroorganizmami. Wyżej wymienione czynniki wpływają bezpo- *) Magdalena Teper, mgr inż. - Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, magdalena-teper@wp.pl Beata Kowalska, dr hab. inż. prof. PL - Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, Nadbystrzycka 40B, 20-61[...]

Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej DOI:10.15199/17.2017.6.1


  Systemy zaopatrzenia w wodę (SZW), według Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590) zaliczane do elementów infrastruktury krytycznej, mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Głównym celem każdego przedsiębiorstwa wodociągowego jest dostarczenie wody do obiorców, w odpowiedniej ilości, czasie, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, do czego niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie SZW. Zagrożenia, które mogą zakłócić proces dostarczenia wody do odbiorców, występują na każdym etapie zaopatrzenia w wodę - od momentu jej ujęcia, przez procesy uzdatniania, magazynowania i pompowania oraz podczas dystrybucji wody siecią wodociągową. Często zagrożenia te są defi niowane jako źródła ryzyka w eksploatacji SZW. Na podstawie występowania zagrożeń jako źródeł ryzyka, możliwe jest określenie szansy na wystąpienie niepożądanych skutków. Obliczeniowo, ryzyko defi niowane jest jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego oraz niepożądanych strat jakie mogą po nim nastąpić [4]. Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę są złożonymi układami technicznymi, na których całościową niezawodność ma wpływ prawidłowe działanie wszystkich elementów składowych systemu (podsystemów), m.in. stacji i sieci wodociągowych. W związku z tym, że obiekty infrastruktury wodociągowej są w większości obiektami dającymi się naprawić, lecz zazwyczaj czasy ich napraw są dość duże, niezawodność pracy poszczególnych urządzeń jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy systemu. Dlatego zalecane jest przeprowadzanie analiz niezawodnościowych, celem identyfi kacji zagrożeń działania poszczególnych podsystemów. Niezawodność poszczególnych elementów, podsystemów i systemów określana jest za pomocą wskaźników niezawodności. Jednym z podstawowych parametrów jest wskaźnik gotowości K, odpowiadający prawdopodobieństwu tego, że w dowolnym momencie czasu t badany obiek[...]

Ocena niezawodności wybranej stacji wodociągowej w oparciu o wskaźnik gotowości DOI:10.15199/17.2017.11.10


  1. Wprowadzenie Zgodnie z powszechnie przyjętą defi nicją niezawodność funkcjonowania obiektu określa jego zdolność do zachowania stanu umożliwiającego wypełnianie wymaganych funkcji w określonych warunkach, w danej chwili czasowej lub w dowolnym przedziale czasu przy założeniu, że są dostarczone wymagane środki zewnętrzne (np. energia elektryczna) [8]. Z analizy funkcjonowania obiektów i urządzeń wodociągowych wynika, że z reguły są to, z punktu widzenia niezawodności, obiekty i urządzenia odnawialne (naprawialne) [10]. Czas trwania odnowy może być znaczny i jednocześnie istotny dla oceny efektywności działania obiektu. Proces funkcjonowania tych obiektów może być więc opisany za pomocą modelu losowego procesu z odnową niezerową [4]. Niezawodność obiektu ilościowo można oceniać za pomocą miar lub wskaźników niezawodności. Niestety brak jest jednoznacznych zasad i wskazówek dotyczących wyboru tych wskaźników. W obliczeniach praktycznych, jednym z najczęściej stosowanych jest wskaźnik gotowości, który określa prawdopodobieństwo, że obiekt będzie w stanie sprawności w dowolnym momencie "t" w przyjętym modelu niezawodności [10,12]. Można go wyrazić zależnością: 􀜭􀯚 = lim􀯧􀕜􀂒 􀜭􀯚(􀝐) = 􀯍􀳛 􀯍􀳛􀬾􀯍􀰬 (1) gdzie: Tp - średni czas pracy między uszkodzeniami, T0 - średni czas odnowy. Wskaźnik gotowości charakteryzuje w sposób pośredni cały szereg elementów, do których można zaliczyć zastosowane materiały, proces prowadzenia planowych remontów, technologiczne warunki pracy urządzenia czy organizacja pracy służb eksploatacyjnych (dyspozytor, magazyn części zamiennych, transport etc.). Stąd też jego prawidłowe określenie powinno być zawsze oparte o analizy czasów pracy i niesprawności urządzeń w trakcie wieloletnich badań. Jakość tej analizy zależy przede wszystkim od jakości archiwizowania zdarzeń związanych [...]

 Strona 1