Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Brekier"

Preparation of dicarboxylic acid dimethyl esters from a mixture of the acids Otrzymywanie estrów dimetylowych kwasów dikarboksylowych na bazie mieszaniny kwasów DOI:10.15199/62.2015.8.7


  Com. mixts. of succinic, adipic and glutaric acids were esterified with MeOH at 95-120°C on cation exchange resins as heterogeneous catalysts. The raw acid soln. was purified by filtration (removal of inorg. impurities) and ion exchange (removal of cations). A mixt. of Me2 esters (b. range 192-225°C, d. 1.09 g/mL) was sepd. from the reaction product. The flow diagram and material balance for the developed process were given. Przedstawiono sposób otrzymywania estrów dimetylowych kwasów bursztynowego, adypinowego i glutarowego przez estryfikację metanolem mieszaniny tych kwasów przy użyciu kationitu Amberlyst 35 WET jako katalizatora heterogenicznego. Ze względu na zawartość zanieczyszczeń trujących katalizator mieszaninę kwasów przed syntezą oczyszczono od kationów przez wymianę jonową. Przedstawiono schemat i bilans opracowanej technologii. Estry metylowe kwasów bursztynowego, adypinowego i glutarowego znajdują zastosowanie jako komponenty rozpuszczalników i plastyfikatorów tworzyw sztucznych na bazie poliestrów i poliuretanów1). Ze względu na częściową rozpuszczalność w wodzie i dobre właściwości myjące oraz niską toksyczność znajdują one również zastosowanie jako komponenty rozpuszczalników i zmywaczy wielu żywic różnego pochodzenia2). Estry dimetylowe tych kwasów są stosowane także do komponowania cieczy hydraulicznych w systemach przemysłowych, lotniczych oraz w transporcie samochodowym3). Dwufunkcyjne kwasy wchodzące w skład estrów umożliwiają zastosowanie ich jako czynników sieciujących przy wytwarzaniu polimerów o specjalnych właściwościach1), w tym również pochodnych celulozy4). Estry kwasów dikarboksylowych otrzymywane są przez estryfikację czystych kwasów metanolem lub przez estryfikację mieszaniny występującej pod nazwą handlową kwasy KDK, zawierającej kwas bursztynowy, adypinowy i glutarowy5). Ze względu na niską rozpuszczalność tych kwasów w metanolu syntezę prowadzi się w dużym jego nadmiarze w obecności ró[...]

Otrzymywanie formalu glicerolu przez transacetalizację metylalu

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano nowatorskie rozwiązanie technologiczne wytwarzania formalu glicerolu w reakcji transacetalizacji metylalu glicerolem, wobec silnie kwaśnego, makroporowatego kationitu jako katalizatora. Glycerol was converted with (MeO)2CH2 to a mixt. of 3-hydroxydioxane (94%) and 2-hydroxymethyldioxolane at 100-110°C and overpressure 0.5 MPa for 1.5 h in presence of p-MeC6H4SO3H, MeSO3H and a macroporous ion-exchange resin catalysts. The product was sepd. by distn., the unconverted raw materials were recycled. The best results were achieved when the ion exchange resin was used as catalyst (product one-step yield about 56%, purity 99.92%). Formal glicerolu1-5) (CAS nr 4740-78-7; 5464-28-8), ciecz bezbarwna i bez zapachu, wrząca w temp. 193-195°C (760 mm Hg) i 95-97°C (20 mm Hg) jest izomeryczną mieszaniną 5-hydroksy-1,3-dioksanu oraz 4-hydroksymetylo-1,3-dioksolanu. Jest produkowany na skalę przemysłową. Formal glicerolu (gatunek "ultra czysty")1) zawiera co najmniej 99% mas. formalu glicerolu, nie więcej niż 200 ppm formaldehydu i nie więcej niż 0,5% mas. wody. Produkt ten należy do związków niskotoksycznych i stabilnych chemicznie2). Znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym jako dodatek wielu leków, szczególnie o działaniu zewnętrznym, w weterynarii jako składnik płynów injekcyjnych wywołujący efekt przeciwbólowy podczas leczenia zwierząt, w przemyśle AGD do wytwarzania środków owadobójczych, w lakiernictwie do stabilizacji farb emulsyjnych, oraz jako komponent i moderator w produkcji żywic. Celem badań było opracowanie nowej, bezformaldehydowej metody wytwarzania formalu glicerolu. Umożliwi to poszerzenie możliwości zagospodarowania biogliceryny wytwarzanej w coraz to większych ilościach jako produkt uboczny transestryfikacji olejów roślinnych do estrów metylowych i etylowych, stoso[...]

 Strona 1