Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Gramatyka"

Syngas production by dry reforming of methane over hydrotalcite-derived catalysts Produkcja gazu syntezowego w reakcji suchego reformingu metanu na katalizatorach hydrotalkitowych DOI:10.12916/przemchem.2014.2026


  Three Al or MgAl-supported Ni or NiCe catalyst were prepd. by pptn. from aq. solns. of the resp. salts, studied for structures and used for reforming of the Ar-dild. MeH with CO2 at 550°C under atm. pressure. The MgAlNi catalyst gave the highest conversions of MeH and CO2 (about 50%). A review, with 26 refs., of the catalysts used for MeH reforming was also included. Metodą współstrącania syntezowano katalizatory hydrotalkitowe i ich część poddano wymianie jonowej z roztworem kompleksów metal-EDTA w celu wprowadzenia do katalizatora związków niklu i ceru. Otrzymane katalizatory scharakteryzowano za pomocą XRD, FTIR, niskotemperaturowej sorpcji N2, H2-TPR oraz analizy elementarnej, a następnie testowano w reakcji suchego reformingu metanu w temp. 550°C. Wyniki testów katalitycznych potwierdziły dużą aktywność katalizatorów na bazie hydrotalkitu. Dodatkowo zaobserwowano promujący wpływ związków ceru na pracę katalizatora. Suchy reforming metanu jest procesem o dużym potencjalnym zastosowaniu jako chemiczna metoda utylizacji ditlenku węgla, w której można uzyskać istotny z punktu widzenia ekonomicznego produkt, jakim jest gaz syntezowy. W pracy skupiono się na katalizatorach niklowych testowanych w reakcji suchego reformingu. Dużą uwagę poświęcono katalizatorom bazującym na materiałach hydrotalkitowych ze względu na wysokie stopnie konwersji metanu oraz ditlenku węgla uzyskiwane dla tych materiałów, jak również ich dużą stabilność. W procesie suchego reformingu metanu z ditlenku węgla i metanu wytwarzany jest gaz syntezowy zgodnie z równaniem (1): CH4 + CO2 [...]

 Strona 1