Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Juliusz Pernak"

Ciecze jonowe. Związki na miarę XXI wieku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono historyczny przegląd prac z zakresu syntezy, właściwości i zastosowań cieczy jonowych, zwłaszcza z podstawnikami alkoksymetylowymi (rozpuszczalniki, katalizatory, baterie słoneczne, przerób odpadów radioaktywnych). Nakreślone zostały również problemy pozostające jeszcze do rozwiązania (oczyszczanie, odwadnianie, wymiana ciepła i masy). A review with 34 refs. covering history,[...]

Ciecze jonowe - rozpuszczalniki XXI wieku

Czytaj za darmo! »

Omówiono znaczenie cieczy jonowych jako rozpuszczalników. Wykazano, że chlorki l-alkilo-3-alkoksymetyloimidazoliowe wykazują silne właściwości bakterio- i grzybostatyczne. Zsyntezowano dwanaście tetrafluoroboranów 3-alkoksymetylo- l-metyloimidazoliowych; osiem spośród nich okazało się cieczami w temperaturze pokojowej. Jest to nowa grupa cieczy jonowych. Początkowo reakcje chemiczne były pr[...]

Ciecze jonowe jako związki wielofunkcyjne

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem publikacji są ciecze jonowe, związki intensywnie badane w ostatnich latach zarówno przez zespoły akademickie, jak i przemysłowe. Poruszone zostały najważniejsze zagadnienia, od definicji do zastosowania cieczy jonowych. Skoncentrowano się na ich właściwościach fizykochemicznych, biologicznych i potencjalnych aplikacjach. Dokonano promocji nowych cieczy jonowych opracowanych na zlecenie firmy Ciech. Ciecze te otwierają nową olbrzymią grupę herbicydowych cieczy jonowych. A review, with 43 refs., of properties and uses of ionic liqs. In particular, their uses as solvents and biolog. active agents were taken into consideration. Ciecze jonowe to związki chemiczne zbudowane z kationu i anionu, o temperaturze topnienia poniżej temperatury wrzenia wody. Kation cieczy jonowej jest organiczny, a anion może być organiczny lub nieorganiczny. Taka ogólna definicja powoduje, że kombinacji kation/anion może być bardzo dużo, szacuje się, że na poziomie 1018. W Chemical Abstracts stosowanym słowem kluczowym tej olbrzymiej grupy związków chemicznych jest ionic liquids. Przyjmuje się, że pierwszą ciecz jonową otrzymał P. Walden1) w 1914 r. w wyniku reakcji etyloaminy ze stężonym kwasem azotowym(V). Dopiero w 1948 r. ukazały się 3 patenty amerykańskie2) opisujące syntezę pierwszych cieczy jonowych z anionem chloroglinianowym w reakcji bromku 1-etylopirydyniowego z trichlorkiem glinu. Pionierskie prace nad zastosowaniem chloroglinianów jako elektrolitu w bateriach rozpoczął w 1963 r. major dr L.A. King w Air Force Academy w USA. W literaturze opublikowano jedynie prace o charakterze podstawowym3). Trichlorek glinu z chlorkiem 3-alkilo-1-metyloimidazoliowym tworzy ciecz jonową. Szokującym faktem, nawet dla doświadczonego chemika-syntetyka, jest sytuacja, gdy podczas kontaktu dwóch ciał stałych w temperaturze otoczenia powstaje ciecz i dodatkowo wydziela się ciepło. Jeżeli stosunek molowy AlCl3 do chlorku imidazoliowego jest mniejszy[...]

Biological activity of the salts containing a quaternary nitrogen atom. Aktywność biologiczna soli zawierających czwartorzędowy atom azotu


  A review, with 28 refs., of authors' own papers on quaternary ammonium chlorides and ionic liqs. with an activity against bacteria and fungi. Związki zawierające czwartorzędowy atom azotu stanowią liczną grupę organicznych soli. Są wśród nich ciecze jonowe i ich prekursory. Przedstawiono aktywność wobec bakterii i grzybów oraz pokazano potencjał aplikacyjny soli zawierających czwartorzędowy atom azotu. Sole zawierające czwartorzędowy atom azotu są to związki jonowe składające się z kationu i anionu. Stanowią liczną grupę organicznych soli. Biorąc pod uwagę historię tej grupy można podzielić je na czwartorzędowe halogenki amoniowe i halogenki iminiowe oraz ciecze jonowe. Halogenki te są często w literaturze nazywane prekursorami cieczy jonowych. W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze historyczne odkrycia dotyczące soli zawierających czwartorzędowy atom azotu. Czwartorzędowe halogenki amoniowe są znane od przełomu XIX i XX w. za sprawą Menschutkina. Opisana przez niego reakcja pomiędzy trzeciorzędową aminą a halogenkiem alkilowym przebiega wg mechanizmu substytucji nukleofilowej SN2. Jest to uniwersalna i najskuteczniejsza metoda syntezy czwartorzędowych halogenków amoniowych i halogenków iminiowych, nazwana reakcją Menschutkina. Właściwości bakteriostatyczne halogenków zostały zauważone przez Jacobsa w 1916 r.1). Opisane przez niego pochodne urotropiny nie przekonywały środowisk medycznych o ich aktywności biologicznej. Sugerowano, że może uwalniać się formaldehyd i to on działa bakteriobójczo. Dopiero w 1935 r. za sprawą Domagka2) uznano czwartorzędowe halogenki amoniowe za skuteczne związki dezynfekcyjne. Od końca lat siedemdziesiątych XX w. w Politechnice Poznańskiej badano sole zawierające czwartorzędowy atom azotu. Do końca XX w. obiektem badań były czwartorzędowe chlorki amoniowe i chlorki iminiowe [...]

Herbicidal ionic liquids. Herbicydowe ciecze jonowe


  A review, with 5 refs., of author's own papers on synthesis and agricultural use of mono and bifunctional ionic liqs. In particular, 2 new ionic liqs. with (4-chloro-2-methylphenoxy) acetate and (2,4-dichlorophenoxy)acetate anions and a new ionic liq. with chloride-2-chloroethyltrimethylammonium cation and herbicidal anion were taken into consideration and their properties were described. Opisano sposób syntezy, wybrane właściwości fizykochemiczne oraz biologiczną aktywność herbicydowych cieczy jonowych z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym i 2,4-dichlorofenoksyoctanowym oraz dwufunkcyjne herbicydowe ciecze jonowe z kationem, którego źródłem był chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamoniowy (CCC). Nowe herbicydowe ciecze jonowe wykazały lepszą skuteczność działania na chwasty niż obecnie stosowane herbicydy. Obecnie podstawową metodą ograniczania zachwaszczenia w polowych uprawach roślin rolniczych jest stosowanie chemicznych środków chwastobójczych. Pomimo że oferowane rolnictwu środki ochrony roślin są coraz bardziej udoskonalane, to od ponad 20 lat nie wyprodukowano żadnego herbicydu o nowym mechanizmie działania. Dlatego ważnym zagadnieniem jest modyfikacja istniejących substancji czynnych w kierunku zwiększenia skuteczności ich działania oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Koncepcja syntezy cieczy jonowych zawierających herbicyd narodziła się w 2007 r. Planując takie ciecze jonowe, poszukiwano anionów działających herbicydowo i zawierających ładunek ujemny na atomie tlenu. Rozpoczęto badania od kwasu (4-chloro-2-metylofenoksy) octowego (MCPA), produktu Zakładów Chemicznych Organika- Sarzyna SA. [...]

Sole morfoliniowe. Synteza i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań syntezy soli morfoliniowych. Otrzymano sole 4-benzylo-4- metylomorfoliniowe z anionem nieorganicznym. Większość z otrzymanych związków należała do grupy cieczy jonowych. Były one cieczami w temperaturze pokojowej bądź ich temperatura topnienia była niższa od 100°C. Strukturę soli potwierdzono za pomocą protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego. Zbadano również stabilność termiczną i przemiany fazowe otrzymanych związków oraz lepkość bis(trifluorometylosulfonylo) imidku i tiocyjanianu 4-benzylo-4-metylomorfoliniowego. Tiocyjanian 4-benzylo- 4-metylomorfoliniowy, ze względu na zdolność mieszania się z gliceryną, wykorzystano w procesie usuwania gliceryny z biodiesla. Nine 4-benzyl-4-methylmorpholinium salts were synthesized by quaternization of methylmorpholine with PhCH2Cl and following exchange of the Cl ion with NO3, HSO4, BF4, PF6, SCN, CH3SO3, CF3SO3 and (CF3SO2)2 ions in aq. or MeOH solns. at room temp. The salts were studied for chem. structure (by NMR), viscosity and thermal properties (by thermogravimetry). The SCN salts was successfully used for removal of glycerol from biodiesel by extn. Ciecze jonowe, opisane po raz pierwszy w 1914 r. przez Waldena, są powszechnie stosowane w przemyśle, m.in. jako katalizatory przeniesienia fazowego, związki powierzchniowo czynne, antyelektrostatyki, związki przeciwzbrylające i emulgatory1). Związki te mają również silne właściwości biobójcze2-4). Większość heterocyklicznych soli amoniowych zawiera kationy dialkiloimidazoliowe, dialkilopiperydyniowe lub alkilopirydyniowe. Ostatnio coraz większą uwagę przyciągają sole morfoliniowe. Ze względu na swoje właściwości strukturalne związki te są wykorzystywane zwłaszcza w syntezie krystalicznych cieczy jonowych5, 6). Coraz częściej znajdują one zastosowanie w elektrochemii jako elektrolity7, 8), ze względu na dużą stabilność termiczną i elektrochemiczną9), jako inhibitory korozji10), a także[...]

Ciechowskie ciecze jonowe

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad syntezą nowych cieczy jonowych, w których kation ma charakter organiczny, a anion wchodzi w skład produktu wytwarzanego przez koncern chemiczny Ciech SA. Do badań wybrano kwas (4-chloro- 2-metylofenoksy)octowy, produkowany w Polsce przez Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna SA, należące do spółki Ciech SA. Otrzymane sole nazwano "ciechowskimi" cieczami jonowymi. Wśród nich znajdują się zarówno hydrofobowe, jak i rozpuszczalne w wodzie związki, zawierające podstawniki alkilowe oraz alkoksymetylowe. Określono podstawowe właściwości fizykochemiczne syntezowanych "ciechowskich" cieczy jonowych (temperatura przemian fazowych, stabilność termiczna). Nine ionic liqs. were prepd. by reaction of 4-Cl-2- MeC6H3OCH2COONa with quaternary ammonium chlorides or bromides in H2O at 50°C (optionally after preliminary quaternization with C10H21OCH2Cl) (yield 86-98%), and studied for chem. structure (NMR), purity (94-98%), phase transition temps., thermal stability and herbicidal activity. Most liqs. were stable (decompn. below 5%) up to 160-217°C. Ciecze jonowe definiowane są jako związki jonowe, zbudowane z kationu, najczęściej organicznego, oraz anionu o charakterze zarówno organicznym, jak i nieorganicznym. Ładunek dodatni w tych solach zlokalizowany jest na atomie azotu, fosforu lub siarki. Związki te, w odróżnieniu od znanych soli, charakteryzują się temperaturą topnienia niższą od temperatury wrzenia wody. Wiele z nich występuje w postaci ciekłej już w temperaturze pokojowej i stąd nazywane są one w literaturze jako niskotemperaturowe ciecze jonowe (room-temperature ionic liquid)1-4). Istnieje wiele różnych kryteriów, wg których dokonano podziału cieczy jonowych. Wyróżnia się m.in. chiralne5), słodkie6), energetyczne7) i tzw. zadaniowo specyficzne (task-specific ionic liquid)8) ciecze jonowe. Powszechnie wiadomo, że kation wchodzący w strukturę cieczy jonowej często charakteryzuje się niskim stopniem s[...]

Badanie właściwości antyelektrostatycznych nowych chlorków imidazoliniowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano właściwości antyelektrostatyczne chlorków 1-etylo- -2-alkilo-3-alkilotiometyloimidazoliniowych i l-etylo-2-alkilo-3- -alkoksymetyloimidazoliniowych. Wykazano, że 13 spośród 54 badanych chlorków ma doskonałe właściwości antyelektrostatyczne, które zależą od wielkości pods ta wnika w pozycjach 2 i 3 pierścienia imidazoliniowego. W ostatnich latach obserwuje się wzrost produkcji kationowych środków powierzchniowo czynnych. 70% globalnej produkcji tych środków stanowią sole dialkilodimetyloamoniowe, a 7% przypada na sole imidazoliniowe1*. Nowymi związkami w grupie soli imidazoliniowych są chlorki l-etylo-2-alkilo-3-alkilotiometyloimidazoliniowe i l-etylo-2-alkilo-3-alkoksymetyloimidazoliniowe. Uzyskano je w wyniku reakcji l-etylo-2-alkiloimidazoliny z sulfidem chlorometylowoalkilowym i z estrem chlorometylowoalkilowym. Sposób ich otrzymywania i właściwości bakteriostatyczne zostały opisane wcześniej2). l-etylo-2- -alkiloimidazolinę syntetyzowano według sposobu opisanego przez Schuta3). W niniejszej pracy przedstawiono badania nad właściwościami antyelektrostatycznymi chlorków l-etylo-2-alkilo-3-alkilotiometyloimidazoliniowych i 1 -etylo-2-alkilo-3-alkoksymetyloimidazoliniowych. Część doświadczalna Właściwości antyelektostatyczne 54 chlorków imidazoliniowych (ich nazwy, wzory i symbole przedstawiono w tab. 1) oceniono przez pomiar: czasu półzaniku ładunku, oporności powierzchniowej i maksymalnego napięcia indukowanego na folii polietylenowej Politen Il/O20/F0, nie zawierającej środków smarnych ani antyutleniaczy. Przygotowanie folii do badań Z folii polietylenowej o grubości 0,25 mm wycinano krążki o średnicy 0,125 m mające w środku otwór o ś[...]

New polydiallyldimethylammonium herbicides. Synthesis and biological activity. Nowe herbicydy poli(diallilodimetyloamoniowe). Synteza i aktywność biologiczna


  (CH2=CHCH2)2NMe2Cl was (i) converted with com. herbicides to org. salts of general formula (CH2= =CHCH2)2N+Me2X-, where X- = 4-Cl-2-MeC6H3OCH2COO- (I), 2,4-Cl2C6H3OCH2COO- (II), 4-Cl-2-MeC6H3OCHMe- COO- (III), or 2-MeO-3,6-Cl2C6H2COO- (IV) (yield 96-98%) or (ii) polymerized with 2,2'-azo-bis(2-amidinopropane) dichloride to resp. polymer and converted with pairs of com. herbicides to mixed polymeric salts of I and III (1:1), of I and IV (2:1) of II and III (1:1) or of II and IV (2:1) (yield 90-95%). The salts were studied for biol. activity against some weeds. The salts with X = I, III and IV showed higher activity against cornflower than the com. herbicides. The polymeric salts showed lower activity than the com. herbicides used except for the salt with X = I + IV against cleavers. Wychodząc z chlorku diallilodimetyloamoniowego otrzymano herbicydy poli(diallilodimetyloamoniowe), które okazały się nowymi herbicydowymi cieczami jonowymi. Opisano syntezę i aktywność herbicydową otrzymanych soli. Ciecze jonowe IL (ionic liquid) charakteryzują się dużym potencjałem aplikacyjnym ze względu na wiele unikatowych właściwości1- 3). Znajdują zastosowanie m.in. jako elektrolity4), katalizatory5), deterenty6), impregnaty do drewna7) i rozpuszczalniki celulozy8). Znane są polimerowe IL stosowane jako sorbenty w procesach mikroekstrakcji fazy stałej9). Polimerowe IL są również stosowane w mikrokapsulacji10, 11) oraz jako składniki membran w procesach oczyszczania gazów i faz ciekłych12).W reakcji polimeryzacji rodnikowej chlorku diallilodimetyloamoniowego powstaje polimer pirolidyniowy. Monomer diallilodimetyloamoniowy [...]

 Strona 1  Następna strona »