Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Śliwa"

System grzewczo-chłodniczy z otworowymi wymiennikami ciepła w Ekologicznym Parku Edukacji i Rozrywki OSSA


  Wprowadzanie nowych rozwiązań systemów grzewczo-klimatyzacyjnych wiąże się z koniecznością opracowania metodyki pracy zespołów urządzeń na podstawie określonych założeń. Należą do nich: skuteczne działanie układu przez cały rok oraz niskie nakłady eksploatacyjne. Realizacja tych założeń wymaga analizy wielu zmiennych na etapie zarówno projektowania jak i późniejszej eksploatacji systemu. W artykule zaprezentowano przykład inwestycji, w skład której weszło zaprojektowanie i wykonanie układu grzewczo-klimatyzacyjnego działającego z wykorzystaniem pompy ciepła i energii niskotemperaturowej z wymienników otworowych.EKOLOGICZNY Park Edukacji i Rozrywki OSSA (EPEiR OSSA) położony jest w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gmina Biała Rawska. Kompleks hotelowo-wypoczynkowy (rys. 1) usytuowany jest w otoczeniu lasu oraz sztucznego jeziora, które mieści się na placu hotelowym. Innowacyjność przedsięwzięcia sygnalizowana w nazwie, polega na wykonaniu inwestycji z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku. Pozostając w zgodzie z założeniami projektu, instalację grzewczo-chłodniczą zaprojektowano oraz wykonano, mając na względzie oszczędność energii i ograniczenie emisji spalin. Przyjęto koncepcję zastosowania pomp ciepła wykorzystywanych zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia wnętrz [8]. ) Praca zrealizowana w ramach grantu MNiSW nr N N524 353738 Charakterystyka pracy pomp ciepła uwarunkowała wykonanie odpowiednio dużego i wydajnego niskotemperaturowego magazynu, z którego możliwy jest pobór i wprowadzanie ciepła [6, 8]. Dobór liczby wymienników poprzedzono przeprowadzeniem testu reakcji termicznej górotworu (TRT) (rys. 2), dającego informacje o ilości ciepła możliwego do pozyskania z otworowego wymiennika ciepła w perspektywie dłuższej eksploatacji, w zależności od charakterystyki temperaturowej systemu grzewczo-chłodniczego. Badania wykonano w 2 otworach badawczych, jednym z pojedynczą, drugi z podwójną u - rurką. Oby[...]

Grafit i diatomit jako dodatki do zaczynów uszczelniających otwory w geotermii DOI:10.15199/62.2017.8.22


  Wiele wskazuje na to, że osiągnięto szczytowe ilości energii eksploatowanej z tradycyjnych złóż ropy naftowej (peak oil), węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego. Roczna eksploatacja tradycyjnych surowców energetycznych będzie się systematycznie zmniejszać, a cena ograniczonych zasobów będzie rosnąć. Zasoby rozpoznanych złóż zmniejszają się, a odkrywane nowe złoża są coraz mniejsze. Jednocześnie stale wzrasta zapotrzebowanie na energię, wobec czego coraz częściej poszukuje się jej alternatywnych źródeł i potencjalnych zasobów energetycznych. Jednym z alternatywnych źródeł energii jest ciepło zgromadzone w wodach i skałach w skorupie ziemskiej. Energia geotermiczna jest zmagazynowana w górotworze, będącym naturalnym rezerwuarem ciepła. Energia górotworu może być pozyskiwana za pomocą otworowych wymienników ciepła1) oraz wód geotermalnych2). Wymienniki otworowe wraz z pompami ciepła umożliwiają uzyskanie ciepła użytecznego ze źródeł niskotemperaturowych3). Poza naturalnymi ekshalacjami ciepła geotermalnego w postaci gorących źródeł, fumaroli oraz erupcji wulkanów konieczne jest wykonywanie otworów wiertniczych4-7). Mogą być w tym celu wykorzystane stare wyrobiska, zarówno w postaci odwiertów8-11), jak też podziemnych kopalń12-18).Otwory takie powinny być uszczelniane specjalnymi zaczynami, najczęściej cementowymi, w celu ochrony górotworu przed zanieczyszczeniem oraz dopływami wód podziemnych. Zastosowanie uszczelnienia o odpowiednio dobranej przewodności cieplnej może zwiększyć efektywność energetyczną otworowej eksploatacji ciepła. Można tu przedstawić przykłady dla trzech przypadków. Pierwszym, podstawowym przypadkiem jest zastosowanie zaczynów o podwyższonej przewodności cieplnej w typowych otworowych wymiennikach ciepła. U-rurki w otworze uszczelnia się, aby zamknąć poziomy wodonośne i poprawić kontakt termiczny rurki z górotworem. Im większa jest więc przewodność cieplna stwardniałego zaczynu uszczelniającego, tym [...]

Zapotrzebowanie na ciepło systemu wentylacji sali audytoryjnej Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie


  W artykule obliczono zapotrzebowanie na ciepło dla systemu wentylacji sali audytoryjnej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Specyfika problemu związana jest z dużą powierzchnią przegród przezroczystych oraz ze znacznymi zyskami ciepła od 150 użytkowników. Problem rozwiązano, tworząc autorski algorytm uwzględniający wszystkie zyski i straty energii. Ostateczne zapotrzebowanie na ciepło pomniejszono o odzysk ciepła z systemu rekuperacji. Keywords: ventilation system, lecture room Abstract Heat demand calculations for the ventilation system in the lecture room of Drilling, Oil and Gas Faculty are presented in the article. The issue concerns large surface of transparent barriers and considerable heat gains from 150 users. The problem has been solved by using authors own algorithm taking into account all gains and losses of energy. Eventually, the heat demand has been reduced by the respective amount of heat recovery obtained from the recuperation system. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Tomasz Śliwa - Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza; sliwa@agh.edu.pl **) Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo -Hutnicza; gonet@agh.edu.pl **) Jacek Hendel - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza; jacek.hendel@gmail.com **) Łukasz Gałuszka - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,Akademia Górniczo-Hutnicza; lgaluszk@wnaft.agh.edu.pl Zapotrzebowanie na ciepło systemu wentylacji sali audytoryjnej Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie Heat Demand for Ventilation System in Lecture Room of Drilling, Oil and Gas Faculty in AGH University of Science and Technology in Kraków TOMASZ ŚLIWA*) ANDRZEJ GONET**) JACEK HENDEL***) ŁUKASZ GAŁUSZKA****) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 116÷121 www.cieplowent.pl[...]

Applicability of geothermal waters in Poland to recovering the raw materials Pozyskiwanie surowców mineralnych z wód termalnych w Polsce DOI:10.15199/62.2016.8.21


  A review, with 28 refs., of compn. of Polish geothermal waters and processes for prodn. of NaCl and Li compds. Dokonano analizy składu wód termalnych w Polsce eksploatowanych na potrzeby ciepłownictwa, rekreacji i balneologii pod kątem pozyskiwania minerałów użytecznych. Przedyskutowano wykorzystanie technik umożliwiających pozyskiwanie związków chemicznych rozpuszczonych w wodach. Pozyskiwanie minerałów z wód termalnych ma wiele zalet1). W porównaniu z tradycyjnymi metodami górniczymi taki sposób wydobywania minerałów użytecznych jest zdecydowanie mniej inwazyjny i nie powoduje znacznych szkód w środowisku. Prace górnicze, jakie należy wykonać, aby móc pozyskiwać minerały z wód termalnych sprowadzają się do odwiercenia otworu eksploatacyjnego, podczas gdy tradycyjna eksploatacja rud minerałów wymaga nieustannego urabiania skał. Możliwość wykorzystania istniejących ciepłowniczych instalacji geotermalnych do pozyskiwania minerałów eliminuje konieczność wykonywania nowych otworów. Pozyskiwanie minerałów z wód termalnych pozwala zaoszczędzić do 70% energii, jaką należałoby zużyć w konwencjonalnych procesach górniczych2). Duża mineralizacja negatywnie wpływa na żywotność instalacji geotermalnej i zwiększa koszty eksploatacji ze względu na korozję. Wytrącanie wtórnych minerałów wskutek obniżenia ciśnienia i/lub temperatury wywołuje również problemy, zwłaszcza utratę chłonności otworów chłonnych w dubletach geotermalnych3). Aby uniknąć wytrącania się wtórnych minerałów, temperaturę wód utrzymuje się na takim poziomie, by nie spowodować przesycenia rozpuszczonymi składnikami. Pozyskiwanie minerałów z wód termalnych w istniejących zakładach geotermalnych może być korzystne z jednej strony ze względu na sprzedaż pozyskanych składników, z drugiej zaś ze względu na możliwość odzyskania większej ilości ciepła bez ryzyka powstania osadów4).Pozyskiwanie minerałów z wód termalnych na świecie W latach 30. XIX w. rozpoczęto wiercenie otwor[...]

Udarowo-obrotowa metoda wiercenia otworowych wymienników ciepła jako alternatywa wiertnicza przyjazna środowisku DOI:10.15199/62.2018.6.4


  Jednym z najlepszych sposobów pozyskiwania ciepła z wnętrza Ziemi są otworowe wymienniki ciepła. Dzięki temu rozwiązaniu można w okresie zimowym wykorzystywać ciepło do ogrzewania pomieszczeń, a także uzyskiwać ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Ponadto system otworowych wymienników ciepła wraz z pompą ciepła można wykorzystywać do klimatyzacji1). Co więcej, dzięki otworowym wymiennikom ciepła można nie tylko pobierać ciepło z górotworu, ale również wprowadzać je tam i magazynować2, 3). Otworowe wymienniki ciepła można wykonywać różnymi metodami. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu metodę obrotową lub metodę udarowo-obrotową DTH (down the hole) z zastosowaniem młotka wgłębnego DHH (downhole hammer)4). Otworowe wymienniki ciepła powinny być dobrze uszczelnione ze względu na lepsze warunki pozyskiwania ciepła z górotworu5, 6) i ochronę wód podziemnych. W celu ustalenia odpowiednich parametrów otworowych wymienników ciepła wykonuje się testy (np. test reakcji termicznej) oraz przeprowadza modelowanie matematyczne7-11) w formie prognozy eksploatacji, zwłaszcza w przypadku projektowania systemów współpracujących z pompą ciepła o mocy grzewczej przekraczającej 30 kW. W przypadku większych instalacji (powyżej 100 kW) wskazane jest wykonanie dodatkowo testu reakcji termicznej. Istnieje również możliwość adaptacji otworów ponaftowych jako głębokich otworowych wymienników ciepła12-15). Metoda udarowo-obrotowa z młotkiem wgłębnym Młotkiem wgłębnym nazywa się wiertnicze narzędzie pracujące na dnie otworu, zapewniające, poza ruchem obrotowym narzędzia wiertniczego, również ruch udarowy,[...]

Impact of graphite and diatomite on the strength parameters of hardened cement slurries Wpływ grafitu i diatomitu na parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów cementowych DOI:10.15199/62.2017.5.3


  Graphite and diatomite were added to cement slurries (up to 20% or 30% by mass, resp.) used for piling. After hardening, the samples were studied for flexural and compressive strength. The best results were achieved when graphite was added to the slurry (20% by mass). Na terenach miejskich występuje wiele obszarów o właściwościach geotechnicznych wykluczających je z budownictwa (np. zrekultywowane składowiska odpadów, hałdy, różnego typu tereny nadbrzeżne, podmokłe). Tereny te mogą się stać przydatne dla budownictwa po wzmocnieniu ośrodka gruntowego metodami geoinżynieryjnymi, np. metodą palowania i mikropalowania. Równocześnie, głównie w najbogatszych krajach klimatu umiarkowanego, intensywnie rozwija się geoenergetyka, obejmująca zwłaszcza pozyskiwanie ciepła Ziemi za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła. Wymienniki te i pompy ciepła umożliwiają ogrzewanie i chłodzenie (klimatyzację) obiektów budowlanych. Pale nośne z wymiennikami ciepła, poza stawianymi im wymaganiami mechanicznymi, powinny dobrze wymieniać ciepło z otaczającym górotworem. W górnej części może być wskazane termiczne izolowanie nośnika ciepła w palu nośnym, więc receptura powinna zapewniać otrzymanie kamienia cementowego o właściwościach izolacyjnych. Opracowano receptury zaczynów zawierających cement hutniczy oraz grafit i diatomit, dodawane w celu regulowania przewodności cieplnej oraz zbadano wpływ tych dodatków na parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów. We współczesnym świecie coraz większą wagę przywiązuje się do ekologicznych źródeł pozyskiwania energii, zwłaszcza w wysokorozwiniętych krajach Europy Zachodniej i Ameryki, ale także w Azji. Takie rozwiązania pozwalają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ograniczają zużycie energetycznych surowców naturalnych. Jednym ze źródeł takiej energii jest ciepło zgromadzone w skorupie ziemskiej. Jest to ciepło geotermiczne, a przy powierzchni ciepło słoneczne. Energ[...]

 Strona 1