Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna CHORĄŻEWICZ"

Wykorzystanie modelu 3D do przeprowadzenia analizy zacienienia DOI:10.15199/50.2018.6.2


  1. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) Według J. Gaździckiego [2] systemem informacji przestrzennej nazywamy "system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne i towarzyszące im informacje opisowe o obiektach". Analizując rozwój systemów informacji geograficznej w Polsce, można przypuszczać, że infrastruktura danych przestrzennych dotycząca kraju przeobrazi się w infrastrukturę informacyjną państwa. Nastąpi synchronizacja rejestrów publicznych, takich jak ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, rejestr granic, system TERYT i bazy danych topograficznych. W systemach katastralnych swoje miejsce znajdą nie tylko prawa własności, ale także inne prawa i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Można na tej podstawie sądzić, że wzrośnie zapotrzebowanie na szczegółowe dane 3D. Łącząc takie dane z dokładnymi zobrazowaniami fotogrametrycznymi, będzie można otrzymać wirtualną rzeczywistość. Takie rozwiązanie przyczyni się do przeprowadzania specjalistycznych analiz przestrzennych oraz modelowania zjawisk występujących w rzeczywistości [3]. 2. Kataster wielowymiarowy Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne [9] definiuje ewidencję gruntów i budynków jako "system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami". Zamiennie stosuje się również nazwę kataster nieruchomości. Stanowi on pe[...]

Dane przestrzenne pozyskiwane przy pomocy BSL i ich zastosowanie w leśnictwie DOI:10.15199/50.2018.10.3


  1. Bezzałogowy statek latający (BSL) Bezzałogowym statkiem latającym (unmanned aerial vehicles, UAV) jest urządzenie sterowane "manualnie, półautomatycznie, autonomicznie lub też w kombinacjach wymienionych wyżej wariantów". W literaturze przedmiotu, obok pojęcia bezzałogowego statku latającego, można odnaleźć takie określenia jak: dron, platforma latająca oraz model latający. Pomimo, że wszystkie te pojęcia są stosowane zamiennie, nie mają do końca tego samego znaczenia. Przykładowo według definicji wojskowej dronami są wyłącznie urządzenia samodzielnie wykonujące zadania - autonomicznie [10]. Pojęciem szerszym ukazującym możliwości użytkowania tej technologii jest bezzałogowy system powietrzny (unmanned aerial system, UAS). Według definicji NATO jest to system, na który składają się takie elementy jak: bezzałogowy statek powietrzny, system wsparcia, a także całość wyposażenia i osoby niezbędne do kierowania bezzałogowym statkiem latającym. Definicja ta pokazuje, iż w przypadku dronów bezzałogowych niezbędnym elementem działania "statku" jest operator. Odstępstwo stanowią systemy autonomiczne, które działają w oparciu o przygotowane wcześniej algorytmy [5, 12]. Schemat obok przedstawia najważniejsze, czyli podstawowe elementy składowe multiwirnikowca. Jest to jeden z rodzajów bezzałogowych statków latających. Głównymi systemami napędowymi ww. platformy latającej są silniki oraz śmigła i to na nich spoczywa cały[...]

 Strona 1