Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Pokrzywa"

Pomiar jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami - prezentacja kwestionariusza Kano DOI:10.15199/46.2019.4.2


  Wprowadzenie Badanie jakości usług jest procesem o wiele bardziej skomplikowanym niż badanie jakości produktów, co wynika z cech usług: ich niematerialności, heterogeniczności oraz nierozdzielności produkcji i konsumpcji [24]. Te cechy usług przekładają się na subiektywny wymiar oceny ich jakości. Działalność gastronomiczna jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi sektora usług na świecie. Przyczynia się do tego: postępująca urbanizacja, wzrost udziału kobiet na rynku pracy, działania promocyjne, jej obecność w mediach, migracja ludności [28] oraz rozwój turystyki. Określono następujące cele niniejszego artykułu: (1) identyfikacja metod stosowanych do pomiaru i oceny jakości usług świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami, (2) opracowanie wzorca oceny do pomiaru jakości usług gastronomicznych oraz (3) zaprojektowanie kwestionariusza Kano do pomiaru jakości usług gastronomicznych. Intencją takich badań byłoby określenie, czy i jak fizyczne cechy osób niepełnosprawnych ruchowo wpływają na ocenę jakości usług dokonywaną przez klientów. Podejmowanie tej tematyki w badaniach społecznych może przyczynić się do minimalizacji lęku u potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych ruchowo przed utratą marki lub profitów. W pracy wykorzystano kilka metod: przegląd i analiza 8 2019 K w i e c i e ń JAKOŚĆ USŁUG Pomiar jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami… literatury przedmiotu, metoda konstrukcji logicznej i wnioskowania. 1. Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy Niepełnosprawność jest definiowana jako trwała lub okresowa "niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy" [32]. Natomiast osobami niepełnosprawnymi są osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona stosownym, formalnym orzeczeniem [32]. Według wyników Narodowego Spisu Powszec[...]

Analiza struktury i zawartości węgla w warstwie dyfuzyjnej stali 18CrNiMo7-6 nawęglanej próżniowo

Czytaj za darmo! »

Technologia nawęglania próżniowego w porównaniu z tradycyjną wyróżnia się dużą równomiernością warstwy nawęglonej, powtarzalnością procesów oraz niską emisją substancji odpadowych i szkodliwych. Dlatego cieszy się coraz większym zainteresowaniem światowego przemysłu, w szczególności samochodowego i lotniczego [1÷2]. Proces nawęglania próżniowego składa się z etapów nasycania i dyfuzji [3÷4], a obecność obu rodzajów etapów jest niezbędna do uzyskania elementów o poprawnej strukturze materiału. Dobranie optymalnych parametrów tego procesu, a w szczególności długości poszczególnych etapów wymaga doświadczenia i dobrej znajomości cech indywidualnych pieca do obróbki cieplno-chemicznej. Niewłaściwe prowadzenie procesu jest przyczyną powstawania wydzieleń węglików stopowych na powierzchni oraz na granicach ziaren obrabianych elementów, powodując obniżenie ich własności eksploatacyjnych (podatność na korozję i pękanie podczas pracy) [5÷10]. Stąd też dobranie optymalnych czasów etapów nasycania i dyfuzji w procesie nawęglania próżniowego jest konieczne w uzyskaniu warstw o właściwym rozmieszczeniu węgla. Jedną z metod pozwalających określić korzystne parametry dla procesu są badania metalograficzne. Na ich podstawie można wykreślić profil węgla warstwy nawęglonej oraz ustalić występowanie bądź brak węglików w mikrostrukturze materiału, co w dużej mierze odpowiada na pytanie o poprawność przygotowania elementu do eksploatacji. cel pracy Celem pracy jest zbadanie wpływu temperatury oraz czasu nasycania i dyfuzji w procesie nawęglania próżniowego na zawartość węgla oraz ilość węglików w warstwie dyfuzyjnej stali EN 18CrNiMo7-6. materiał i metodyka badań Materiał do badań stanowiły próbki w kształcie walców o wymiarach 30×30×10 [...]

Topienie pośrednie miedzi na podłożu molibdenowym za pomocą obustronnego układu grzania oporowego pod obniżonym ciśnieniem

Czytaj za darmo! »

Równomierność grubości warstwy oraz homogeniczność mikrostruktury materiału przetapianego do postaci taśmy ma kluczowe znaczenie dla jego dalszej przydatności. Problemy napotykane w procesie produkcji taśm, jak również spełnienie założonych wymagań dotyczących ich finalnej postaci, stały się przyczyną podjęcia badań w tym aspekcie. Pierwsze badania nad przetapianiem sproszkowanej miedzi prowadzono na wysokotopliwym podłożu molibdenowym metodą grzania bezpośredniego. Metoda ta wykorzystywała grzanie oporowe (rezystancyjne) zapewniające dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła do strefy przetapiania i tym samym modyfikację warstwy [1÷3]. W tym celu płaskie, podłużne podłoże molibdenowe podłączano do zasilacza o dużej wydajności prądowej. Ciepło wydzielane przez przewodnik elektryczny podczas przepływu prądu zgodnie z prawem Joule’a-Lenza (1) Q = I ⋅ R ⋅ t 2 (1) gdzie: I - natężenie prądu w obwodzie, R - rezystancja molibdenowego podłoża, t - czas przepływu prądu, stanowiło energię niezbędną do przetopienia miedzi. Schemat oporowego grzania podłoża molibdenowego przedstawiono na rysunku 1. Stosowana metoda powodowała przetopienie miedzi umieszczonej na podłożu, jednakże uzyskana warstwa nie miała jednorodnej grubości. Ponadto, analizując mikrostrukturę, obserwowano znaczne różnice w budowie pomiędzy środkiem i krawędziami warstwy. Poszukując wyjaśnienia tego zjawiska, przeanalizowano rozkład temperatury w podłożu molibdenowym podczas procesu przetapiania. Dowiedziono, że w stosowanej metodzie największa ilość ciepła była wydzielana w środkowej części podłoża, podczas gdy jego krawędzie pozostawały chłodniejsze (rys. 2). Stwierdzono, że niejednorodny rozkład temperatury jest przyczyną nierównomiernego zarodkowania oraz otrzymywania niejednorodnej struktury warstwy i podjęto poszukiwania innej metody. metodyka badań W celu uniknięcia niekorzystnego rozkładu temperatury podłoża i prz[...]

 Strona 1