Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maria Gadomska"

VIII sympozjum BUDOWNICTWO OGÓLNE


  VIII już sympozjumz cyklu BUDOWNICTWO OGÓLNE pod hasłem Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie odbyło się 3 - 5 czerwca 2013 r. w Zajeździe Fojutowo w Borach Tucholskich. Organizatorembyła Katedra BudownictwaOgólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-PrzyrodniczegowBydgoszczy przy udziale Kujawsko-PomorskiejOkręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy. Wsympozjum, któremu patronowałmiesięcznik "Materiały Budowlane", uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących takie uczelnie, jak: Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, PolitechnikaWrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy weWrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz Uniwersytet Technologiczno- -Przyrodniczy w Bydgoszczy, a także sektor projektowo-wykonawczy z przedstawicielami firm: "Bepor" z Będzina, "BIS- -Projekt" z Żerkowic, "Ceg-Tor" z Torunia, "CentrumTechnologiczne Budownictwa" przy Politechnice Rzeszowskiej i "Sempre Farby" z Bielska-Białej. Ze zgłoszonych 58 referatów wygłoszono 32, które obejmowały zagadnienia: - modernizacji budynków wielkopłytowych; - trwałości obiektów budowlanych i ich elementów; - projektowania konstrukcji wg Eurokodów; - estetyki obiektów budowlanych; - projektowania budynków niskoenergetycznych. Obrady odbywały się w trzech sesjach tematycznych, którym przewodniczyli: pr[...]

Długookresowy monitoring obiektów posadowionych na podłożu ekspansywnym DOI:10.15199/33.2015.05.21


  Obiekty posadowione na podłożu ekspansywnym ulegają licznym uszkodzenion i wymagają długookresowych obserwacji. Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono istotne przemieszczenia pionowe, pomimo przeprowadzonych prac zabezpieczających. W przypadku niektórych obiektów przemieszczenia są zróżnicowane i w związku z tym można zrezygnować z częstych obserwacji części obiektu o nieznaczących przemieszczeniach. Słowa kluczowe: przemieszczenia pionowe, monitoring, grunty ekspansywne.Przemieszczenia pionowe podłoża fundamentowego, zależnego od charakteru gruntów, mają negatywny wpływna konstrukcje budynkówposadowionychwich strefie. Szczególnie jest to widocznewprzypadku iłówekspansywnych, które zmieniają objętość na skutek zmiany stosunków wodnych spowodowanych przez przyczyny naturalne, takie jak oddziaływanie klimatu i roślinności lub zakłócenie naturalnej infiltracji wody i parowania na skutek: zagospodarowania terenu; obniżania zwierciadła wód gruntowych czy nawodnienia przez użytkowanie nieszczelnych instalacji.Wróżnych rejonach świata podłoże ekspansywnema różne pochodzenie i charakteryzuje się różnymi stopniami ekspansywności oraz wskaźnikami plastyczności i skurczliwości.Wanalizowanymprzypadku grunty ekspansywne należą do zróżnicowanego litologicznie kompleksu osadów serii poznańskiej. Ich miąższość wynosi 20 ÷ 160 m, a miejscami zostały całkowicie zredukowane.Wwielumiejscach[...]

XLI Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej DOI:

Czytaj za darmo! »

Po dziesięcioletniej przerwie po raz czwarty Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, organizowana corocznie przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, odbyła się w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Żelechowie. W dniach 4-6 kwietnia do rywalizacji przystąpiło 25 najlepszych zespołów spośród 64 szkół kształcących w zawodzie technik geodeta - uczestniczących w zawodach pierwszego stopnia (szkolnych). Patronatem honorowym XLI edycję Olimpiady objęli: Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Przewodniczący Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk Jan Kryński, Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. Patronem me[...]

Przemieszczenia bezwzględne i problemy związane z ich wyznaczaniem w przpadku obiektów posadowionych na podłożu ekspansywnym


  Budowle posadowione na gruntach ekspansywnych narażone są na przemieszczenia ze względu na zmiany warunków gruntowo-wodnych, zmiany temperatury, wilgotności i wpływ innych czynników, np. drgań spowodowanych ruchem pojazdów. W wyniku przemieszczeń mogą zachodzić zmiany geometryczne obiektu, takie jak: przemieszczenie równoległe (osiadanie równomierne całego obiektu), obrót, skręcenie oraz ugięcie. Za pomocą geodezyjnych pomiarów przemieszczeń wyznacza się zmiany położenia punktów badanego obiektu. Pomiary takie dostarczają wyników niezbędnych do oceny bezpieczeństwa obiektu. Metodami geodezyjnymimożna wyznaczyć przemieszczenia bezwzględne lub względne. Wartości przemieszczeń bezwzględnych realizowane są na podstawie obserwacji nawiązanych do punktów odniesienia, zlokalizowanych poza zasięgiemwpływu danego czynnika na badany obiekt. Przemieszczenia bezwzględne informują o stabilności danego obiektu w stosunku do jego otoczenia. Punkty odniesienia muszą spełniać warunki dotyczące ich liczby, rozmieszczenia i zmian zachodzących między nimi. Należy mieć również na uwadze, że przemieszczeniom podlega nie tylko dany obiekt, lecz także jego otoczenie. Wyznaczenie przemieszczeń metodą geodezyjną wymaga założenia osnowy pomiarowej składającej się z punktów badanych oraz punktów odniesienia. Punkty badane (kontrolowane) osadzone są na badanymobiekcie. Natomiast punkty odniesienia to znaki pomiarowe osadzone w miejscach zapewniających stałość ich wzajemnego położenia. Mają one służyć do realizacji układu odniesienia do wyznaczenia przemieszczeń punktów kontrolowanych obiektu. Punktami odniesienia mogą być repery gruntowe posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu lub repery ścien[...]

Trwałość reperów w aspekcie długookresowych pomiarów przemieszczeń obiektu


  Badanie przemieszczeń w budynkach związane jest z oceną przebiegu reakcji obiektu na działanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz ustalenie stopnia naruszenia równowagi obiektu w wyniku awarii i skuteczności wykonania zabiegów zabezpieczających. Po to, aby pomiary przemieszczeń spełniały swoją rolę,muszą cechować się poprawnością, odpowiednią dokładnością i aktualnością [2]. Wyznaczenie wielkości przemieszczeń wymaga założenia sieci geodezyjnej zawierającej punkty odniesienia rozmieszczone poza zasięgiem przewidywanych przemieszczeń oraz punkty kontrolowane umieszczone w badanym obiekcie. Przy projektowaniu prac związanych z przemieszczeniami należy uwzględnić fakt, że pomiary wykonywane nie są jednorazowo, ale mogą trwać nawet wiele lat, dlatego też biorąc pod uwagę długi okres obserwacji, punkty należy rozmieścić starannie i w takiej liczbie, żeby w pełni odzwierciedlały przemieszczenia badanego obiektu. Założoną sieć kontrolną poddaje się pomiarowi na początku obserwacji obiektu (pomiar wyjściowy "zerowy") i po pewnym czasie (pomiar aktualny). Najczęściej kolejne pomiary aktualne wykonywane są w ściśle określonych odstępach czasu i są one z reguły odnoszone do pomiaru wyjściowego lub, w uzasadnionych przypadkach, do jednego z pomiarów aktualnych. Po wykonaniu pomiarów przeprowadza się opracowanie wyników, rozpoczynając od ustalenia, które punkty odniesienia spełniają warunki stałości w okresie pomiędzy pomiarem[...]

 Strona 1