Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK KONECZNY"

Efektywność pracy kolumn karbonizacyjnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wydajność karbonizacji solanki amoniakalnej, dla danej ilości amoniaku związanego, zależy od stężenia jonów chlorkowych. Stwierdzono, że dla jednakowych wartości wydajności t/NA(74%) wartości stężenia amoniaku związanego mogą być różne. Mogą się one różnić o 0 4- 3,2% od wartości stężenia amoniaku związanego uzyskiwanego w warunkach równowagowych, pod ciśnieniem równym 2 atm. Efektywności różnych procesów karbonizacji nie są więc jednakowe, pomimo ich jednakowych wartości wydajności. W procesie otrzymywania sody metodą amoniakalną o przebiegu procesu karbonizacji wnioskuje się na podstawie wartości wydajności, obliczonej ze wzoru: [NH3zw] ^ = W 100%1 gdzie: wartość [NH3" ] określa stężenie jonów NH^ w roztworze odprowadzanym z kolumny karbonizacyjnej; [Cl- ] - stężenie jonów Cl" równoważne ilości chlorku sodu wprowadzonego do procesu karbonizacji. Ocena efektywności przebiegu procesu karbonizacji na podstawie wartości UNA (wyrażonej w procentach) ma znaczenie raczej historyczne niż praktyczne. Gdy stężenie jonów C l- wynosi 5 moli/dm3, to wartość liczbowa UNA jest równa wartości stężenia NH3zw wyrażonej w DN/20. Jednostka stężenia DN/20 jest stosowana od lat w przemyśle sodowym. Określa liczbę centymetrów sześciennych IN roztworu zużytego podczas miareczkowania 20 cm3 roztworu pobranego [...]

Karbonizacja solanki amoniakalnej o większych stężeniach chlorku sodu i amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że w obecnych warunkach w procesie technologicznym wprowadza się ok. 8% wody, co pociąga za sobą zużycie dodatkowej ilości energii i surowców. Przedstawiono sposób zwiększenia stężenia NaCl w wyniku rozpuszczenia go w płynie pochodzącym ze wstępnej karbonizacji. Dzięki temu rozwiązaniu można by zwiększyć wydajność instalacji, w których obecnie wytwarza się sodę. Stosowaną od ponad stu lat amoniakalną metodę otrzymywania sody można łatwo usprawnić. W tym celu w niniejszej pracy zostaną rozpatrzone możliwości zwiększenia stężenia chlorku sodu i amoniaku w karbonizowanej solance amoniakalnej oraz ich wpływ na przebieg procesu karbonizacji z założeniem, że temperatura utrzymywana na wyjściu z kolumn karbonizacyjnych jest wyższa niż 28 h- 30°C. Zwiększenie stężenia chlorku sodu Stężenie chlorku sodu w solance otrzymywanej w kopalni zależy przede wszystkim od rozpuszczalności tej soli w wodzie. W temperaturze 20°C stężenie chlorku sodu w nasyconym roztworze wodnym wynosi 26,42% wag.1’, tj. 359,0 g na 1000 g wody, czyli 6,14 mol na 1000 g wody. Stężenie solanki dostarczonej do fabryki sody zmniejsza się w wyniku wprowadzenia do niej pewnej ilości wody w procesie usuwania jonów wapnia i magnezu oraz pary wodnej w procesie absorpcji amoniaku, a także karbonizacji. Potwierdzają to dane zawarte w literaturze2’ z tym jednak, że faktyczne ilości wprowadzanej wody są w fabrykach sody czasami znacznie większe. Na rysunku 1 przedstawiono bilans materiałowy dotyczący produkcji sody surowej w Janikowskich Zakładach Sodowych w 1988 r. Dla lepszej czytelności rysunku podano jedynie ilości NaCl i H20 w każdej operacji oraz różnicę między ilością wody wprowadzanej i odprowadzanej w poszczególnych operacjach jednostkowych. Na filtrze próżniowym (FLR) - oprócz 4284 kg wody zawartej w roztworze - 352 kg wody zużywa się na wytworzenie NaHC03 i NH4C1. W wypadku węzła oczyszczania solanki pominięto informację o ilości NaCl i H20 o[...]

Otrzymywanie salmiaku metodą zasadową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zasadową metodę krystalizacji salmiaku z roztworu pokarbonizacyjnego otrzymywanego podczas produkcji sody. Przed krystalizacją i oziębieniem do roztworu dodaje się amoniak, który zobojętnia jony HCO- 3 . Powstały w roztworze węglan amonu oraz niska temperatura ułatwiają krystalizację salmiaku. oncepcję otrzymywania salmiaku1) nazwano metodą zasadową2,3). W metodzie tej jony H[...]

 Strona 1