Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin K. Widomski"

Wpływ materiału rur polietylenowych na jakość wody DOI:10.15199/17.2015.1.1

Czytaj za darmo! »

Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych, w tym z polietylenu dużej gęstości (PEHD), w wyniku degradacji materiału, mogą uwalniać do wody różnego rodzaju związki organiczne. Niektóre z tych związków przyczyniają się do pogorszenia parametrów jakości, szczególnie smaku i zapachu wody. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, których celem była identyfikacja związków organicznych wchodzących w skład materiału rur PEHD 80 oraz analiza wymywania tych związków z materiału do wody. Pomiary laboratoryjne wykonywane były za pomocą wielokanałowego chromatografu gazowego Trace Ultra Thermo sprzężonego ze spektrometrem mas Polaris Q. Przeprowadzone badania wykazały, iż występuje wymywanie z materiału do wody różnych związków organicznych. W badanej wodzie zidentyfikowano 19 związków organicznych, w tym 10 występujących w badanym materiale rury. Zaobserwowane w wodzie związki organiczne, takie jak BHT czy 2,4-DTBP przyczyniają się do powstawania nieakceptowanego smaku i zapachu wody. Pomierzone w wodzie stężenie benzenu, wyższe od wartości dopuszczalnej, podanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2010 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 466 z 2010 z późniejszymi zmianami) dla wody do picia, wskazuje, iż materiał przewodu badanych rur może wpływać niekorzystnie na jakość wody wodociągowej będącej z nimi w kontakcie.1. Wstęp Zapewnienie odpowiednich parametrów jakości wody dostarczanej odbiorcom, wymaga od przedsiębiorstw wodociągowych globalnych działań, podejmowanych na wszystkich etapach: projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowych. Jakość wody dopływającej do odbiorców jest wypadkową procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących podczas jej przepływu przez sieć wodociągową oraz początkowych parametrów jakości wody wprowadzanej do systemu. Procesy te mogą w sposób istotny wpływać na pogorszenie jakości wody, która związana jest bezpośrednio ze stanem sieci wodociągowej, starannością jej wykonania, czasem i[...]

 Strona 1