Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Marta Chludzińska"

Wpływ perforacji płyty czołowej nawiewnika na kształtowanie strumienia powietrza DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań, jakie prowadzone były w celu określenia wpływu stopnia perforacji płyty czołowej nawiewnika stosowanego w systemach wentylacji indywidualnej, na charakterystykę nawiewanego przez ten element strumienia powietrza, tj. profil prędkości oraz stopień turbulencji. Doświadczenia prowadzono z wykorzystaniem trzech nawiewników o różnym stopniu perforacji płyty czołowej, przy stałym strumieniu objętości powietrza 20 l/s. Keywords: perforation, airflow Abstract Research results are presented concerning an influence of the perforation of the ventilator front panel on the airflow characteristics in the individual ventilation systems. The characteristics includes turbulence level and velocity profile. The experiments have been carried out with three ventilator units having various perforations of the front panels and with constant air flux of 20 l/s. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Marta Chudzińska - Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej; marta.chludzinska@is.pw.edu.pl Wpływ perforacji płyty czołowej nawiewnika na kształtowanie strumienia powietrza Perforation Influence of Ventilator Front Panel on Airflow MARTA CHLUDZIŃSKA*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/4 (2012) 167÷170 www.cieplowent.pl WENTYLACJA · KLIMATYZACJA OBECNIE, w systemach wentylacji i klimatyzacji stosowane są różne typy nawiewników, których odmienne konstrukcje pozwalają na odpowiednie kształtowanie dostarczanego strumienia powietrza, w zależności od zapotrzebowania na powietrze i przeznaczenia pomieszczeń. Zastosowanie właściwego nawiewnika oraz jego stosowna lokalizacja umożliwia uzyskanie odpowiednich, prawidłowych warunków klimatu panującego w pomieszczeniach, na akceptowalnym przez użytkowników poziomie. Odpowiednie kształtowanie strumienia powietrza jest szczególnie istotne w systemach wentylacji indyw[...]

Wentylacja indywidualna jako rozwiązanie komfortu w pomieszczeniach biurowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane aspekty dotyczące możliwości kształtowania parametrów powietrza w najbliższym otoczeniu człowieka za pomocą rozwiązań wentylacji indywidualnej. NADRZĘDNYM zadaniem systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie użytkownikom pomieszczeń poczucia komfortu, czyli zadowolenia z warunków panujących w pomieszczeniu. Na pojęcie komfortu wpływają zarówno w[...]

Wentylacja indywidualna - kaprys użytkowników czy uzasadniona ekonomicznie oszczędność

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę porównawczą zapotrzebowania na moc cieplną i chłodniczą przy zastosowaniu systemu wentylacji mieszającej i indywidualnej. OSZCZĘDNE zużycie energii stanowi obecnie podstawowe zagadnienie w budownictwie zarówno przy wznoszeniu nowych obiektów, jak i przy termomodernizacji już istniejących. Dążenie do ograniczenia ilości niezbędnej energii na cele eksploatacji obiektów d[...]

Oddziaływanie człowieka na środowisko w pomieszczeniach

Czytaj za darmo! »

W artykule zebrano informacje na temat podstawowych procesów życiowych człowieka, tj. metabolizmu, oddychania i procesów termoregulacji oraz przedstawiono ich wpływ na otaczające człowieka środowisko. Znajomość parametrów determinujących kształtowanie się środowiska w najbliższym otoczeniu człowieka może okazać się przydatna w pracach prowadzących do poprawienia odczuwalnej jakości powietrz[...]

Obliczanie strumienia objętości powietrza w budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną zgodnie z zapisami normy PN-EN 15242

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę obliczania ilości powietrza dostarczanego i wywiewanego z pomieszczeń i budynku zgodnie z zasadami opisanymi w normie PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określania strumienia objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji. Metodykę obliczania zilustrowano praktycznym przykładem. 1. Zakres stosowania Norma PN-EN 15242 opisuje metod[...]

Wybrane aspekty dotyczące strumieni konwekcyjnych kształtujących się nad człowiekiem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań, jakie prowadzone były w celu określenia prędkości w strumieniach konwekcyjnych kształtujących się nad człowiekiem oraz sposoby generowania tych strumieni za pomocą symulatorów. Strumienie konwekcyjne powstające nad człowiekiem są istotnym elementem kształtowania ruchu powietrza w pomieszczeniach. Znajomość ich charakteru może być wykorzystana przy projektowan[...]

Ocena działania wentylacji indywidualnej przy zastosowaniu manekina termicznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w ramach I etapu projektu "Komfort termiczny i efektywność pracy w pomieszczeniach biurowych przy zastosowaniu systemu wentylacji indywidualnej" WENTYLACJA indywidualna była już tematem publikacji przedstawionych na łamach miesięcznika COW [1, 2], tym razem jednak postanowiono skupić się wyłącznie na warunkach komfortu cieplnego, jakie można uzyskać przez zastosowanie układów wentylacji indywidualnej w pomieszczeniach biurowych. Celem prowadzonych badań, których wyniki zostały zaprezentowane w niniejszym artykule, było określenie, które z ustawień (kierunek nawiewu, temperatura nawiewanego powietrza) powoduje wymagane chłodzenie/ogrzewanie powierzchni manekina termicznego oraz, przy którym ustawieniu straty ciepła do otocze[...]

Ocena przepływu powietrza z nawiewnika wentylacji indywidualnej za pomocą termowizji DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania termografii do oceny przepływu powietrza w systemach klimatyzacyjnych z wykorzystaniem tzw. metod pośrednich, na przykładzie analizy rozkładu temperatury strumienia powietrza dostarczanego przez system wentylacji indywidualnej. PROWADZENIE badań za pomocą termowizji obejmuje pomiar promieniowania podczerwonego pochodzącego z badanego obiektu, przez co metoda ta znajduje zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których możliwa jest ocena badanego obiektu na podstawie rozkładu temperatury na jego powierzchni. Ten rodzaj badania i nieinwazyjnej oceny stanu technicznego szybko znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie, energetyce, gazownictwie, lub chłodnictwie, gdzie najistotniejszymi zaletami termografii były: nieinwa[...]

Metody oceny wpływu stosowania wentylacji indywidualnej na odczucia człowieka DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody badawcze jakie są zazwyczaj stosowane do oceny oddziaływania wentylacji indywidualnej na użytkownika. Metody bazują na określaniu jakości powietrza w strefie oddychania użytkownika, zdolności od chłodzenia lub ogrzewania organizmu a także odczuć subiektywnych użytkowników w zakresie komfortu cieplnego. Dodatkowo możliwe jest również prowadzenie oceny wpływu stosowania PV na efektywność i wydajność pracy.WENTYLACJA indywidualna (PV ang. personalized ventilation) daje możliwość niezależnej kontroli parametrów termodynamicznych powietrza w najbliższym otoczeniu człowieka. Pozwala to na dostosowanie najbliższego środowiska wewnętrznego do chwilowych potrzeb - aktywności fizycznej, metabolizmu, izolacyjności odzieży. Czynniki takie, jak fizjologia człowieka, aktywność fizyczna, reakcje psychologiczne, izolacyjność odzieży, a nawet świadomość samodzielnego wpływu na regulację parametrów nawiewu [1] stanowią bardzo istotny element przy odczuwaniu mikroklimatu środowiska jako optymalnego i komfortowego stanowiska pracy [2]. W przypadku wentylacji indywidualnej komfort cieplny uzyskiwany jest za pomocą dostosowania efektu chłodzenia ciała człowieka przez strumień powietrza do osobistych preferencji użytkownika. Oprócz zapewnienia odpowiednich wrażeń cieplnych układ wentylacji indywidualnej pozytywnie wpływa na jakość powietrza, którym oddycha człowiek. W tym przypadku nie dochodzi bowiem do mieszania zanieczyszczeń generowanych w pomieszczeniu z powietrzem, które jest następnie inhalowane. Ze względu na niewielką odległość między PV a użytkownikiem i bezpośredni napływ powietrza z PV na ciało człowieka, urządzenia do wentylacji indywidualnej powinny być opracowywane z największą starannością i przed wprowadzeniem do produkcji zbadane pod kątem zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza oraz komfortu cieplnego użytkownikom. W niniejszym artykule przedstawiono metody badawcze stosowane dotychczas do oceny wpływu[...]

 Strona 1  Następna strona »