Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIoTr różaŃsKI"

Zastosowanie analizy termicznej w metalurgii żelaza


  W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania analizy termicznej do symulacji rozkładu termicznego paliwa stałego i ilościowej analizy zawartych w nim składników, obróbki termicznej składników żużlotwórczych, procesów wypalania siarki, spiekania mieszanki spiekalniczej, redukcji rudy hematytowej. The paper presents the examples of application of thermal analysis to simulate decomposition of solid fuel and quantitative analysis of the components contained therein, slag formers thermal treatment, sulfur burning process, sintering of sinter mixture, hematite ore reduction. Słowa kluczowe: analiza termiczna, DTA, DSC, rozkład, redukcja Key words: thermal analysis, DTA, DSC, decomposition, reduction.1. Wstęp. Analiza termiczna służy do pomiaru właściwości fizycznych substancji (minerałów, związków, stopów itd.) w funkcji temperatury zmieniającej się według ściśle ustalonego programu i w danej atmosferze gazowej. Analiza symultaniczna TG/DTA lub TG/DSC pozwala na rejestrację zmian masy i występujących efektów energetycznych związanych z różnymi przemianami chemicznymi i fizycznymi: reakcji rozkładu, utleniania, redukcji oraz topnienia, krystalizacji i innych przemian fazowych. 2. Symulacja rozkładu termicznego paliwa węglowego (koksiku). Analizę termiczną koksiku zaprogramowano w ten sposób, aby możliwe było określenie zawartości wody, części lotnych, węgla oraz popiołu. Program temperaturowy składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na ogrzewaniu próbki paliwa do 900 °C w atmosferze gazu obojętnego, przy szybkości nagrzewania 15 °C/ min,[...]

Określenie możliwości ponownego użycia żużli z pozapiecowej obróbki ciekłej stali Charakterystyka zużytych rafinacyjnych żużli kadziowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia możliwości ponownego wykorzystania stalowniczych żużli rafinacyjnych stosowanych w procesach kadziowych. Na podstawie przeprowadzonych badań składu chemicznego i fazowego żużli oraz temperatury topnienia określono sposób ich ponownego wykorzystania w procesie stalowniczym. Wyprodukowaniu 1 Mg ciekłej stali w stalowni w zależności od procesu technologicznego, rodzaju stali i stosowanych surowców (bez uwzględnienia żużla wielkopiecowego i żużla z procesu odsiarczania surówki) towarzyszy powstanie od 100 do 180 kg żużla, przy czym 90 % stanowi żużel piecowy a pozostałe 10 % to żużel z obróbki pozapiecowej. Zagospodarowanie części żużla stalowniczego na miejscu w stalowni pozwala na zmniejszenie ilości zużywanego Ca[...]

Recykling żużli z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali


  Przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych mających na celu opracowanie technologii recyklingu żużla w procesie stalowniczym. W ramach pracy określono charakterystyki żużli stalowniczych. Wytypowano żużle nadające się do zawracania do procesów stalowni- czych wraz z określeniem niezbędnych modyfikacji ich składu chemicznego i postaci fizycznej. Na podstawie badań w skali laboratoryjnej i przemysłowej opracowano między innymi: sposób stabilizacji żużli w celu wyeliminowania ich rozpadu na pył i technologie aglomeracji na drodze grudkowania i brykietowania oraz określono ilości recyrkulowanych żużli w procesie piecowym (EAF) i w procesach obróbki pozapiecowej (LF, VAD). W wyniku przeprowadzonych prac badawczych ustalono, że żużle z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali (LD i VAD) nadają się w wielu przypadkach do ponownego wykorzystania w technologiach stalowniczych. Mogą one zastąpić część wapna hutniczego, przyczyniając się do ograniczenia eksploatacji złóż kamienia wapiennego i ograniczenia emisji CO2 związanej z jego przerobem na wapno palone. Recykling żużli stalowniczych może dać wymierne korzyści ekonomiczne. The course and results of the research work aimed at developing the recycling method of steelmaking slags are presented.The characteristics of steelmaking slags were determined. Slags suitable for recycling in steelmaking processes were selected. The processes necessary to modify chemical composition and physical form of these slags were determined. The method of slag stabilizing for the elimination of its decomposition to the dust form, the agglomeration technologies by briquetting and pelletizing of white slags and the possible mass amounts of recirculated slags in the furnace (EAF) and secondary metallurgy processes (LF, VAD) were developed and established. As a result of the research work it was established that the slags from ladle treatment of liquid steel processes (LD and VAD) are suitable in many cases for re-us[...]

 Strona 1