Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Zabielska-Matejuk"

Ciecze jonowe w ochronie drewna i tworzyw drzewnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania aktywności biobójczej zróżnicowanych strukturalnie cieczy jonowych w stosunku do grzybów niszczących drewno z podgromady Basidiomycotina, Ascomycotina i Deuteromycotina, wpływ doboru anionu tych związków na oddziaływania fizykochemiczne z tkanką drzewną: fiksację w drewnie, wpływ na właściwości fizyczne i mechaniczne drewna. Wyznaczono wartości grzybobójcze oraz określono działanie przeciwsiniznowe grupy tanich, nowatorskich struktur cieczy jonowych pochodzenia naturalnego, przeznaczonych również do zabezpieczania tworzyw drzewnych (płyt wiórowych i sklejek) przed działaniem mikroorganizmów. Przedstawiono zastosowania cieczy jonowych w formulacjach środków ochronnych zawierających związki miedzi, boru i pochodne triazolu. Twenty-five various ionic liqs. were synthesized and studied for biocidic activity against Basidiomycotina, Ascomycotina and Deuteromycotina wood-destroying fungi, fixation in Scots pine wood tissue and effect on phys. and mech. properties of the wood. The bis-quaternary derivatives of 1-octyldimethylamine and 1-decylimidazole nitrates showed the highest fungicidal activity. The adsorption kinetics of the ionic liqs. was described by the 2nd order model. Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate was recommended for practical use in woodprotecting formulations. W wyniku proekologicznego spojrzenia na środowisko człowieka oraz wprowadzonych w związku z tym ograniczeń stosowania kumulujących się w nim substancji chemicznych, w latach osiemdziesiątych XX w. wyeliminowano stosowanie klasycznych środków ochrony drewna, zawierających skuteczne biocydy w postaci polifenoli, pentachlorofenolu, chloronaftalenów, fluorków, fluorokrzemianów, związków rtęci, arsenu i innych toksycznych substancji chemicznych. Podjęte intensywne prace badawcze dotyczące zastosowania czwartorzędowych związków amoniowych w środkach ochrony drewna, które wcześniej były używane jako środki dezynfekcyjne, dopr[...]

Badania skuteczności działania cieczy jonowych na grzyby niszczące drewno oraz ich sorpcji na glebie


  Przedstawiono wyniki badań skuteczności działania cieczy jonowych-czwartorzędowych pochodnych amoniowych i imidazoliowych w stosunku do grzybów rozkładających drewno, wywołujących siniznę i pleśnienie. Doświadczenia przeprowadzono na drewnie sosny Pinus sylvestris L. oraz buka Fagus sylvatica L. Zbadano również oddziaływanie kationów cieczy jonowych z glebą o dużej zawartości materii organicznej. Wyznaczono współczynniki sorpcji oraz odwracalność tego procesu na glebie. Wartości grzybobójcze cieczy jonowych wobec grzyba rozkładu brunatnego Coniophora puteana, wynoszące po teście wymywania wodą od 1,67 do 4,25 kg·m-3, potwierdziły dużą skuteczność działania zabezpieczającego. Aktywność cieczy jonowych wobec grzybów sinizny była porównywalna z działaniem fenylofenolanu sodu. Opracowane substancje charakteryzowały się również działaniem przeciwpleśniowym. W wyniku badań sorpcji cieczy jonowych na glebie, zaobserwowano dobre ich związanie z komponentem glebowym. Masa zaadsorbowanej substancji aktywnej na glebie uzależniona była od jej stężenia w roztworze oraz od hydrofi lności. Słowa kluczowe: ciecze jonowe, drewno, wartość grzybobójcza, pleśnie, sinizna, gleba, współczynniki sorpcji Research on the effi cacy action of ionic liquids against wood-destroying fungi and of their sorption on soil The paper presents results of research on effi cacy of ionic liquids - quaternary ammonium and imidazolium derivatives - against wood-destroying fungi which cause blue stain and mould on wood. Tests were carried out on pine wood (Pinus sylvestris L.) and beech wood (Fagus sylvatica L.). The interaction of ionic liquids’ cations with soil rich in organic matter was tested as well. The coeffi cients of sorption on soil and reversibility of this process were determined. After leaching with water toxic values of ionic liquids as regards brown rot fungus Coniophora puteana ranging from 1.67 to 4.25 kg·m-3 confi rmed high effi cacy of [...]

Ciecze jonowe. Pochodne N,N-dimetyloalkiloamin oraz 1-decyloimidazolu jako skuteczne środki ochrony drewna

Czytaj za darmo! »

Wysoka skuteczność działania chlorku benzalkoniowego i didecylodimetyloamoniowego przeciwko grzybom domowym (Basidiomycotina) oraz niedoskonałym (Deuteromycotina) zapewniła tym czwartorzędowym solom amoniowym dominującą pozycję na rynku impregnatów do drewna w okresie ostatnich 25 lat. Modelowanie struktury cieczy jonowych w kierunku uzyskania substancji biologicznie czynnych o niskich progach toksyczności wymaga, w przypadku bliźniaczych soli amoniowych, poza doborem podstawników alkilowych, optymalizacji struktury łącznika pomiędzy amfifilowymi fragmentami cząsteczki. Opracowano nowe struktury cieczy jonowych, pochodnych N,N-dimetyloalkiloamin, zawierające łącznik zbudowany z 5 lub 8 grup metylenowych oraz pochodne 1-decyloimidazolu z anionem azotanowym( V) i tetrafluoroboranowym. Określono ich aktywność biobójczą w stosunku do grzybów rozkładu brunatnego, białego i szarego drewna, oraz grzybów wywołujących siniznę drewna. Dawki efektywne azotanów(V) i tetrafluoroboranów, pochodnych N,N-dimetyloalkiloamin, dla grzyba Coniophora puteana wyniosły odpowiednio 25 ppm i 50 ppm, co jest porównywalne z działaniem preparatów CCA (chromium copper arsenic). Badane sole wykazują silne działanie przeciwsiniznowe i charakteryzują się dużą stabilnością termiczną, dzięki czemu mogą znaleźć zastosowanie jako aktywne biologicznie komponenty impregnatów do drewna w połączeniu z innymi biocydami. Seven quaternary ammonium (gemini) and imidazolium nitrates(V) and tetrafluoroborates were prepd. and studied for fungicidal activity against brown, white and soft rot and fungi responsible for blue stain on wood. The gemini ammonium salts were found active against fungus Coniophora puteana. Drewno użytkowane w warunkach zewnętrznych narażone jest na niszczące działanie czynników biotycznych, szczególnie grzybów, bakterii, glonów, owadów i organizmów morskich, jak również czynników abiotycznych, takich jak promieniowanie widzialne, ultrafi[...]

 Strona 1