Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Franciszek Woch"

Stan aktualny i perspektywy zmian rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych w Polsce

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono stan aktualny i perspektywy zmian rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych w Polsce. Jest on obecnie daleki od optymalnego i bardzo zróżnicowany regionalnie. Szczególnie niekorzystny jest w Polsce południowej, południowo-wschodniej i centralnej. Ze względu na bardzo małe tempo prac scaleniowych (po kilkanaście tysięcy ha rocznie) stan rozłogu gruntów nie ulegnie w 2020 roku istotnej poprawie. By dokonywać realnej poprawy rozłogu gruntów należy tempo prac scaleniowych już w latach 2007-2013 zwiększyć trzykrotnie, po co najmniej ok. 50 tys. ha rocznie, a w okresie późniejszym co najmniej po 100 tys. ha rocznie, wykonywanych w wersji scalenia kompleksowego. The current status and possible changes of extension of farms in Poland Abstract. In this paper the current situation and perspectives of ground layout of family farms in Poland have been presented. Actually it’s very away from optimum and varies due to geographical location. Especially unfavorable situation is in southern, south-eastern and central Poland. Due to very low speed of land consolidation process, ground layout won’t get really better till 2020. The real improvement of ground layout needs increasing in the years 2007-2013 the speed of land consolidation by three-four times to about 50 thousands ha by year, and up to 100 thousands ha by year in next years. The land consolidation should be led in the complex way.Na wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolniczych wpływa cały szereg czynników, wśród których szczególne znaczenie ma ich organizacja przestrzenna, tj. ukształtowanie rozłogu gruntów. Według Polskiej Normy [9], organizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej (terenów rolnych) to całokształt kompleksowych działań, mających na celu tworzenie warunków do prawidłowej organizacji produkcji rolniczej - optymalnego wykorzystania określonej przestrzeni na produkcję rolniczą oraz dla życia ludzi związanych z tą produkcją. Rozłóg [...]

Problem scalania gruntów na obszarach Natura 2000 na przykładzie obiektu Strzeszewo w województwie mazowieckim


  W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania i ograniczenia możliwości prowadzenia prac scaleniowych na obszarach Natura 2000. Analizę tego problemu przedstawiono na przykładzie obiektu Strzeszewo, pow. Żuromin w województwie mazowieckim. Wyniki dokładnej analizy metodą studium przypadku prowadzą do dalece niepokojących wniosków. Na etapie złożeń do projektu scalenia gruntów konieczne jest opracowanie raportu oddziaływania scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego na integralność obszaru Natura 2000. Podstawowym elementem raportu musi być szczegółowa inwentaryzacja chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, prowadzona przez cały rok, głównie po to, by właściwy organ mógł uchylić się od wydania pozytywnej opinii odnośnie możliwości przeprowadzenia scalenia na wnioskowanym terenie. Optymalnym rozwiązaniem będzie prowadzenie scaleń w wersji rozszerzonej, w którym uwzględnione będą również zagadnienia ekologiczne, w tym z programu Natura 2000. The problem of land consolidation in "Natura 2000" areas on the example of Strzeszewo object in mazowieckie province Abstract. The paper presents the conditions and limits of land consolidation works on "Natura 2000" areas. The analysis of this problem is made in the example object Strzeszewo, located in Żuromin district, mazowieckie province. The results of analysis of the case study method leads to far disturbing conclusions. At the stage of making assumptions to the project, it is necessary to prepare the report on the impact of land consolidation and subsequent land development on the integrity of “Natura 2000" areas. The basic element of the report must be detailed inventory of protected birds and natural habitats of birds, conducted throughout the year - mainly for the competent authority, to have the opportunity for declining to issue a positive decision. The optimal solution would be to conduct the land consolidation in the extended version, which will also take into account env[...]

Potrzeba prawnego uregulowania uprawnień w zakresie klasyfikowania gruntów DOI:


  Gleboznawcza klasyfikacja gruntów została przeprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa na podstawie Uchwały Prezydium Rządu z dnia 5 maja 1956 r. i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dn. 16 czerwca 1956 r.). Obejmowała grunty rolne, grunty pod lasami (z wyłączeniem państwowych gruntów leśnych, znajdujących się pod zarządem Ministra Leśnictwa) oraz wodozbiorami o powierzchni do 10 ha, na obszarze całego kraju, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. (Dz. U. Nr 5. poz. 21). Podstawy prawne i metodyczne systemu klasyfikacji bonitacyjnej gleb zostały zawarte w "Tabeli klas gruntów", ogłoszonej jako załącznik do powyższego rozporządzenia. Głównym celem przeprowadzonej klasyfikacji było sprostowanie błędów, wynikłych podczas wcześniejszej, tzw. "szacunkowej" klasyfikacji, stworzenie podstaw do określenia wysokości opodatkowania produkcji rolnej oraz dostarczenia danych dla jednostek, zajmujących się planowaniem zrejonizowanej produkcji rolniczej. Do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zobowiązano ówczesne prezydia powiatowych rad narodowych, a do opracowania projektów klasyfikacji gruntów upoważniono klasyfikatorów przez Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych. Dodać tu należy, że praktycznym wykonawcą tej klasyfikacji na obszarze całego kraju były Wojewódzkie Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych pod nadzorem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Upoważnienie mogła uzyskać osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje określone przez Ministra Rolnictwa. Uszczegółowienie kryteriów dla osób mogących przeprowadzić klasyfikację gruntów zawarto w zarządzeniu Nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956 r. Według zarządzenia, klasyfikatorem może być osoba powołana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, o wykształceniu agrotechnicznym lub geodezyjnym, posiadająca praktyczną znajomość wykonywania klasyfikacji, na podstawie opinii k[...]

Jubileusz trzydziestu ogólnopolskich konkursów jakości prac scaleniowych

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. nr 178, 1749 z późn. zm.) celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do s[...]

Przemiany strukturalne na obszarach wiejskich - stan aktualny i perspektywy

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono stan obecny i perspektywiczny rozwoju obszarów wiejskich oraz zaproponowano niezbędne przedsięwzięcia. Analizą objęto następujące zagadnienia: system zabudowy wsi, sytuację demograficzną, wielkość gospodarstw rolnych, stan rozłogu gruntów, transformację użytkowania gruntów oraz melioracje wodne i przeciwerozyjne. Jako działania niezbędne dla prawidłowego ich rozwoju [...]

XVII Ogólnopolska Konferencja z cyklu: "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" na temat: Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy

Czytaj za darmo! »

W dniach 24-26 czerwca 2009 r. wspaniałe wnętrza pałacu Czartoryskich w Puławach gościły uczestników konferencji z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich", której organizatorami byli: Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (PIB), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekcja Gospodarki Przestrzennej i Katastru Komitetu Geodezji PAN oraz Wojewoda i Marszałek Województwa Lubelskiego (organizatorzy warsztatów terenowych).Była to konferencja cykliczna - siedemnasta, lecz pierwsza w nowej formule organizacyjnej, której współorganizatorami była uczelnia, instytut naukowy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda[...]

Możliwości rozwoju obszarów wiejskich na terenach Natury 2000 na przykładzie gminy Pińczów


  W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, prowadzonych w gminie Pińczów, woj. świętokrzyskie, w celu wskazania potencjalnych możliwości i barier rozwoju obszaru wiejskiego na terenach Natury 2000. Badania oparto o analizę strategii rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego oraz ankiet. Pozwalają stwierdzić, że na planowanych w strategii 5 kierunków działań 4 nie będą mogły być realizowane w oczekiwanym zakresie, tj.: rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej, zalesianie gruntów o niskiej bonitacji, rozwój bazy przetwórczej i przechowalniczej oraz rozwój rozmaitych form przedsiębiorczości. Będą problemy z prowadzeniem inwestycji, głównie drogowych i komunalnych. Na analizowanym obszarze Natura 2000 sugerowana jest modyfikacja kierunków rozwoju obszarów wiejskich, tj. prowadzenie produkcji rolnej metodami ekologicznymi, rozwój turystyki oraz różnych form drobnej produkcji i usług nieuciążliwych dla środowiska. Wymagają one jednak wsparcia finansowego. Opportunities for rural development in the areas of Natura 2000 Pińczów community Abstract. The paper presents a pilot survey, conducted in selected rural areas of Natura 2000 in the Pińczów community to identify potential opportunities and limitations for the study area. The investigations were conducted on the basis of local planning, land use planning and a questionnaire survey. They led to the following conclusion, that 4 of 5 directions of development will not be able to be completed during the assumed period. These directions are: crop and animal production, aforestation of low value grounds, development of processing and logistyc base and entrepreneurship development. Leading investment, mostly road and municipal will be difficult. It is suggested, that the directions of development of the investigated area should be modified. The most promising are: organic agricultural production, tourism, and various forms[...]

Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich DOI:


  W dniach 20-22 czerwca 2016 r. odbyła się, w Lublinie XX, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" pod tytułem "Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy", organizowana pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i wdrożeniowych z zakresu urządzania i rozwoju obszarów wiejskich czołowych ośrodków naukowych w Polsce oraz praktycznych dokonań instytucji rządowych, samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jednostek dydaktycznych oraz innych podmiotów, które poprzez swoje prace związane są z tematyką wiejską, w tym także Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich od lat instytucjonalnie zaangażowanego w problematykę wiejską. Uczestniczyło w niej 101 osób, reprezentujących przedstawicieli nauki, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wojewódzkie biura geodezji i urządzeń rolnych, samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Pani Nina Dobrzyńska - Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezentując referat pt.: "Pakt d[...]

Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich jako aktualne wyzwanie rozwojowe Polski DOI:10.15199/50.2017.9.5


  Polska w ciągu ostatniego ćwierćwiecza doznała, bezsprzecznie w porównaniu do okresu powojennego, bardzo szybkiego wzrostu społeczno- -gospodarczego. Od ponad 10 lat praktycznie wszystkie segmenty rozwoju państwa objęte są wsparciem finansowym Unii Europejskiej (UE). Obszary wiejskie i rolnictwo korzystają ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Należy zaznaczyć, iż ze środków tego funduszu zyskało przede wszystkim rolnictwo - natomiast struktury przestrzenne na obszarach wiejskich rozwijają się bez spójnej polityki państwa czy samorządów. Zarówno środowiska naukowe, jak i praktycy otwarcie mówią, iż obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po prostu nie zdała egzaminu (porównaj np. [24], [8]). Obraz mówi więcej niż tysiąc słów lub inaczej - powtarzając za Ks. Benedyktem Chmielowskim herbu Nałęcz, autorem pierwszej polskiej encyklopedii z połowy XVII w. "Nowe Ateny" - "Koń jaki jest, każdy widzi". I rzeczywiście jest tak, że zbędne są jakiekolwiek statystyki czy wywody naukowe, aby ocenić przestrzeń obszarów wiejskich w Polsce. Świadczą o tym chociażby zamieszczone w niniejszym artykule dwa całkiem przypadkowo wybrane zdjęcia lotnicze z Geoportalu (rys. 1 i 2). Poza złą strukturą przestrzenną zabudowy, uderza masowe odłogowanie ziemi rolniczej. Gminy w Polsce bardzo niechętnie podejmują prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Równolegle w niedostatecznym stopniu sporządzano gminne programy (plany) prac urządzeniowo-rolnych. Głównym celem tych programów jest określenie założeń dla całościowego, wielofunkcyjnego rozwoju danej gminy, rozwoju gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia i pracy ludności, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz zachowania wartości kulturowych krajobrazu [22]. Programy te potencjalnie stanowić mogą Rys. 1. Przestrzeń wsi Iwanowice Małe oraz Iwanowice-Naboków w gminie Opatów, powi[...]

Ocena rozdrobnienia gospodarstw rolnych do określenia rozmiarów prac scaleniowych w Polsce


  W opracowaniu przedstawiono stan aktualny oraz potrzeby poprawy rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych w Polsce. Oceny stanu rozłogu gruntów dokonano na podst. danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 2013 r., wszystkich rodzinnych gospodarstw rolnych, tj. o powierzchni 1-300 ha, które weszły do systemu wsparcia. Analizą objęto łącznie ok. 0,75 mln gospodarstw. Oceny potrzeb scalania gruntów dokonano na podst. kryteriów regionalnych, zaproponowanych przez Wojewódzkie Biura Geodezyjne. W Polsce gospodarstwa rodzinne, będące w systemie wsparcia, posiadają średnią (ok. 16-hektarową) powierzchnię, na którą składa się ok. 6 działek ewidencyjnych o ok. 3-hektarowej powierzchni. Potrzeby prac scaleniowych ustalono na poziomie ok 7,1 mln ha, tj. 69,14% powierzchni użytków rolnych. Największe potrzeby występują na obszarze południowej, południowo-wschodniej oraz centralnej Polski. Aby realnie zmniejszać powierzchnię o niekorzystnym rozłogu, należy prowadzić scalenia gruntów co najmniej po 50 tys. ha rocznie. The assessment of break-up of farms for the needs of determination of the scope of land consolidation works in Poland Abstract. The study presents current status and the need to improve a distribution of land in family agricultural holdings in Poland. Assessment of the distribution of lands within an area of 1-300 hectares, which came to the system of agriculture support has been done on the basis of data provided by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) for 2013. The analysis included a total of 0.75 million of family agricultural holdings. Evaluation of the need of land consolidation was based on regional criteria proposed by the Regional Offices of Geodesy and Agricultural Areas. In Poland, family agricultural holdings which are included to the system of agricultural support have an average area land of 16.0 hectare, which comprises 6 cadastral plots of approximately 3.0 hectare acreage. [...]

 Strona 1  Następna strona »