Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marian KOWALCZYK"

Prakseologia geodezyjna - przedmiot nauczania akademickiego DOI:10.15199/50.2016.3.2


  W artykule opisano istotne zmiany prawne w branży geodezyjnej i w szkolnictwie wyższym, które wystąpiły w ostatnim 5-leciu. Geodezja została zdefiniowana przez prof. Zdzisława Adamczewskiego jako wielki system informacyjny państwa. Dla poprawy działania tego systemu Władysław Baka w ostatnich publikacjach zaproponował wykorzystanie prakseologicznych zasad sprawnego działania, sugerując branżową nazwę "Prakseologia geodezyjna". W szkolnictwie wyższym wraz z wprowadzeniem w 2011 r. Krajowych Ram Kwalifikacji określono wymagane efekty kształcenia. Na kierunku geodezja i kartografia, szczególnie w małych uczelniach, nie wszystkie wymagane efekty kształcenia są możliwe do uzyskania. Dlatego też autor artykułu dla poprawy tego stanu proponuje wprowadzenie nowego przedmiotu nauczania pod nazwą "Prakseologia geodezyjna" jako przedmiotu obligatoryjnego i tym samym popiera propozycję Władysława Baki. W artykule zamieszczono autorską propozycję tematyczną tego przedmiotu. Słowa kluczowe: a) prakseologia geodezyjna, b) Krajowe Ramy Kwalifikacji, c) prawo geodezyjne i kartograficzne, d) efekty kształcenia The article presents important changes in legal regulations referring to both geodesic branch and to the higher education in Poland within the last 5 years. Prof. Zdzisław Adamczewski defined geodesy as an enormous informational system of the state. To improve this system's functioning Władysław Baka in his latest publications proposed employing of praxeological principles of efficient functioning under the branch name of "geodesic praxeology". With the introduction of Polish Qualifications Framework in the higher education in 2011 required teaching outcomes were determined. In geodesy and cartography departments, especially in smaller universities, obtaining all of these required teaching outcomes may be problematic. As a remedy, in support of Władysław Baka's suggestion, the article's author proposes introduction of a [...]

Reglamentacja obrotu nieruchomościami rolnymi od dnia 30 kwietnia 2016 r. DOI:10.15199/50.2016.6.1


  W artykule opisano obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r. ustawowe ograniczenia dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność podmiotów prywatnych (osób fizycznych i osób prawnych). Na tle tych ograniczeń wskazano na potrzebę zbierania i analizy informacji służących do jednoznacznego określenia nieruchomości rolnych a pochodzących z katastru nieruchomości, ksiąg wieczystych i dokumentów miejscowego planowania przestrzennego. Szerokie wykorzystanie prawa pierwokupu i prawa nabycia nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych będzie wymagało rozliczeń finansowych poprzez wyceny nieruchomości. Przewiduje się, że reglamentacja obrotu nieruchomościami spowoduje spadki podaży i popytu, w konsekwencji zmianę cen rynkowych nieruchomości. Obecnie trudno przewidzieć stopień tych zmian po stronie podaży i po stronie popytu. Analitycy rynku nieruchomości wskazują na przesłanki prowadzące jednak do obniżenia cen rynkowych. Opisane zmiany spowodować mogą trudności w wycenie nieruchomości rolnych oraz w udzielaniu i zabezpieczaniu kredytów hipotecznych. Słowa kluczowe: a) obrót nieruchomościami rolnymi, b) prawo pierwokupu nieruchomości przez ANR, c) prawo nabycia nieruchomości przez ANR, d) wycena nieruchomości w warunkach ograniczonego rynku The article presents statutory restrictions in the sales of land properties owned by the Treasury and private entities (both natural persons and legal persons) which come into effect on April 30th 2016. It is suggested that these changes will result in necessity to collect and analyse data from various sources (real-estate cadastre, real- -estate register, local country planning documents), which are crucial for unequivocal determination of land properties' status. Wide application of the right for preemption and purchase of properties by the Agricultural Property Agency will require including property valuation into financial settlements. The restr[...]

Aktualizacja użytków gruntowych i geodezyjne podziały nieruchomości dla obrotu gruntami rolnymi od dnia 30 kwietnia 2016 r. DOI:10.15199/50.2017.1.2


  W artykule opisano obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r. ustawowe ograniczenia dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność podmiotów prywatnych (osób fizycznych i osób prawnych). Zasady identyfikacji nieruchomości rolnych powiązano z aktualizacją użytków gruntowych w systemie ewidencji gruntów i budynków oraz z geodezyjnymi podziałami nieruchomości. W szczególności uwzględniono zmiany dotyczące podziałów określonych nieruchomości rolnych od 30.04.2016 r. Artykuł adresowany jest do geodetów i rzeczoznawców majątkowych jako doradców rynku nieruchomości. Słowa kluczowe: obrót nieruchomościami rolnymi, identyfikacja nieruchomości rolnych, aktualizacja użytków gruntowych, geodezyjne podziały nieruchomości.Wprowadzenie W dniu 1 maja 2016 r. dobiegł końca 12-letni okres ochronny na nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców - obywateli państw UE. Parlament RP poprzedniej kadencji przyjął ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego [22] (nie weszła w życie). Parlament RP obecnej kadencji dokonał zmian w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego [15], które weszły w życie w dniu 30.04.2016 r. Równocześnie opracowana ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw [14] weszła w życie w tym samym dniu. Celem wprowadzonych zmian jest dalsze ograniczanie nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców [7]. Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi prywatnymi od 30.04.2016 r. Podstawowym założeniem obrotu gruntami rolnymi prywatnymi od 30.04.2016 r., zgodnie z ustawą [15] jest to, że "nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej" (art. 2a). Zapisany wyżej przepis nie dotyczy nabywania nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 3): 1) przez: a) osobę bliską zbywcy, b) jednostkę samorządu terytorialnego, c) Skarb Państwa lub dz[...]

List do Redakcji Przeglądu Geodezyjnego DOI:

Czytaj za darmo! »

W Przeglądzie Geodezyjnym nr 12/2017 (str. 3-9) ukazał się artykuł pt. "Granica prawna - Granica według stanu prawnego", zawierający pisemne opinie kilkunastu osób zaproszonych do dyskusji i poproszonych o odpowiedź na pytanie: czym według nich jest granica prawna nieruchomości? Odpowiedzi są zróżnicowane i bardzo ciekawie argumentowane. Wprowadzenie do wydrukowanej dyskusji Pani Ludmiła Pietrzak - Redaktor Naczelna PG rozpoczyna od daty 9 grudnia 2009 r. tj. daty spotkania Głównej Komisji do Spraw Katastru Nieruchomości SGP. Chciałbym tym listem dokonać uzupełnienia. W dniach 4-6 czerwca 2009 r. odbyła się w Nowym Sączu XX Sesja Naukowo-Techniczna SGP z cyklu "Aktualne zagadnienia w geodezji" pod hasłem: "Porządek geodezyjno-prawny [...]

Odpowiedź na artykuł dyskusyjny p. Mirosława Zalewskiego pt. "Iluzja granicy prawnej", zamieszczony w nr 11/2009 Przeglądu Geodezyjnego

Czytaj za darmo! »

1) W dniach 4-6 czerwca 2009 r. w Nowym Sączu odbyła się XX Sesja nt. "Porządek geodezyjno-prawny warunkiem rozwoju gospodarczego" (organizatorzy: Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Geodezyjna Izba Gospodarcza). W materiałach sesji znalazł się referat R. Maliny i M. Kowalczyka pt. "Granice prawne oraz granice ewidencyjne nieruchomości w geodezji katastralnej - zaproszenie do dyskusji". Referat rzeczywiście wywołał ożywioną i niedokończoną dyskusję. 2) Podczas opisywanej sesji Wydawnictwo Gall rozpoczęło promocję podręcznika (monografii) ww. autorów pt. "Geodezja katastralna. Procedury geodezyjno-prawne. Przykłady operatów". W podręczniku tym, w podrozdziale 5.7. Komentarz do zasad ustalania przebiegu granic oraz przyjmowania granic w procedurach podziałowych (s. 96-104), za[...]

Zgłaszanie prac geodezyjnych i udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wałbrzychu DOI:10.15199/50.2017.10.2


  Po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia 12 lipca 2014 r. obowiązują nowe zasady dotyczące: a) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, b) udostępniania materiałów do ich wykonania z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, c) naliczania opłat za udostępnienie materiałów, d) przyjmowania zbioru danych oraz innych materiałów po wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [12]. Wprowadzenie w/w zmian spowodowało duże niezadowolenie środowiska geodezyjnego. Rozważając potrzebę naprawy prawa obowiązującego w branży geodezyjnej, na geodezję należy spojrzeć jak na system. W artykule pt. "Identyfikacja geodezji jako wielkiego sytemu informacyjnego państwa" prof. Z. Adamczewski [1] przypomniał funkcjonalną definicję geodezji jako dziedziny nauki, techniki, gospodarki i administracji, pełniącą: 1) funkcję systemu informacyjnego o terytorium kraju, 2) funkcję porządkową w zakresie ewidencji nieruchomości, a także innych obiektów i zjawisk w przestrzeni kraju, 3) funkcję realizacji przestrzennej w procesie inwestycyjnym, 4) funkcję infrastrukturalną naukową i naukowo-techniczną wobec siebie i innych nauk w szczególności nauk o Ziemi. W. Baka w artykule [2], przyjmując w/w definicję, w ramach systemu geodezji wyodrębnia 3 podsystemy: administracyjny (A), dokumentacyjny (D) oraz nauki i nauczania (N). Podsystem A (wg ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) dotyczy działań jednostek administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, a także działań zarządów tzw. terenów zamkniętych (kolejowych, wojskowych i innych). Podsystem D dotyczy działalności firm geodezyjnych, biegłych sądowych i mierniczych górniczych. Podsystem N związany jest z badaniami naukowymi i nauczaniem na wyższych uczelniach i w szkołach średnich [7]. Dla opisu złożoności całego systemu geodezji wymienić należy elementy jego otoczenia w postaci: a) przepisów prawn[...]

 Strona 1