Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PIETRZAK Ludmiła"

"Dwuetapowość" prac geodezyjnych nakładana na wykonawców przez administrację powiatową DOI:


  Geodeta (wykonawca z art.11 PGiK), podejmując się opracowania geodezyjnego, umawia się ze zleceniodawcą na określony termin i liczy na zakończenie pracy w tym terminie. Przy przeciętnej wielkości działce budowlanej (w tym miejscu warto zwrócić uwagę na nową - trzecią definicję działki budowlanej, jaka weszła w życie w dniu 1.01.2018 r.), geodeta spędza jeden dzień na analizie materiałów (od momentu ich uzyskania od starosty), jeden dzień w terenie, jeden dzień na obliczeniach i sporządzeniu operatu technicznego wraz z przekazaniem go do weryfikacji. Trzy dni intensywnej pracy geodety. Chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenia prac związanych z granicami na mapie do celów projektowych (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych) - wtedy określony czas zajmują procedury zawiadomienia stron o tych czynnościach. Przy podziale nieruchomości (klasyczny podział nieruchomości gruntowej na dwie działki gruntu) wykonawca prawie zawsze potrzebuje znacznie więcej czasu (stan idealny - znaki w terenie w układzie 2000, z błędem położenia punktu granicznego nieprzekraczającym 0,30 m w stosunku do osnowy 1 klasy jest raczej bardzo rzadki), albowiem musi o czynnościach zawiadomić strony (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic nieruchomości do podziału). Coraz częstszym przypadkiem jest wymuszanie na geodetach przez starostę dwuetapowości tych prac. W przypadku mapy do celów projektowych, nawet gdy przedmiotem opracowania nie są również granice, starosta wymaga, aby najpierw dokonano czynności aktualizacji mapy zasadniczej, a dopiero po tej czynności pobranie aktualnych materiałów zasobu i danych i na ich podstawie sporządzenie mapy do celów projektowych i przedstawienie jej do weryfikacji (drugiej w ramach jednego[...]

Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych DOI:


  W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne słowo "elektroniczne" w różnych odmianach występuje 43 razy, a w rozporządzeniu w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego występuje 47 razy. Zapisy te w różnych ustawach i aktach zainicjowała w rejestrach publicznych głównie ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Cyfryzacja materiałów zasobu ma się zakończyć do 31.12.2020 r., a bazy danych do 31.12.2023 r., natomiast do zgłoszeń materiały zasobu już od stycznia 2021 wykonawcy powinni dostawać w formie cyfrowej. Geodeci mierzą urządzeniami elektronicznymi, z elektroniczną rejestracją danych, liczą elektronicznie w posiadanych programach, po czym najczęściej wszystko drukują i przekazują formę papierową do PZGiK. Starosta z kolei w ramach zamówień publicznych zasób ten zamienia na postać elektroniczną. Terminami raczej się nie przejmujemy, bo już niejeden termin w akcie w randze ustawy czy rozporządzenia był wpisany i nikt się jego dotrzymaniem specjalnie nie przejmował, to jednak świat się zmienia. Operat po zakończeniu pracy geodezyjnej chcielibyśmy przekazać zza biurka w firmie i potrzebne do pracy geodezyjnej operaty chcielibyśmy otrzymać, siedząc przy biurku. GGK na spotkaniu z WINGiK-ami i geodetami powiatowymi w dniu 25.03.2019 roku ogłosił, że cenniki będą dostosowane do wydawania materiałów tylko w postaci elektronicznej, więc starostowie, którzy o taką postać nie zadbają w terminach, będą ponosić finansowe konsekwencje wytwarzania formy papierowej. Do coraz powszechniej stosowanego elektronicznego kontaktu pomiędzy geodetami i administracją geodezyjną dochodzi ostatnio jeszcze jeden brakujący element. Wydaje się, że internetowe zgłaszanie prac i pozyskiwanie danych do zgłaszanej pracy staje się powoli normą. W marcowym Przeglądzie Geodezyjnym ukazały się dwa artykuły związane z elektronicznym operatem, pokazujące tę problematykę z różn[...]

Stosowanie artykułu 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w jakich odległościach od granicy, ile budynków, jaki użytek, czy starosta weryfikuje? DOI:


  Zadane pytania: 1. Czy artykuł ten dotyczy również nieruchomości rolnych, a wydzielona działka budowlana będzie oznaczona użytkiem Br? 2. Czy przy wydzieleniu działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego obowiązuje § 12. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? [Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną] 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: 1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy; 2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy. 2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość. 3. Ile działek i ile budynków można wydzielić, stosując w jednym zgłoszeniu pracy geodezyjnej art. 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami? Czy są w tym przepisie ograniczenia w tym zakresie - jeżeli tak, to jakie? Czy w art. 95.7 dozwolone jest wydzielenie jednej działki i jednego budynku, czy też należy interpretować przepis inaczej? 4. Czy starosta (weryfikator u starosty) w trakcie weryfikacji pracy geodezyjnej może weryfikować zagadnienia z pytań 1,2,3, czy też weryfikacja w tym zakresie nie leży w jego kompetencjach? Czy mając inne zdanie w tym zakresie, może z powodu naruszenia zagadnień w pytaniach 1-3 wystawić negatywny protokół weryfikacji? Tym razem w panelu ekspertów zajęliśmy się art. 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Art. 95 ustawy zawierający wyłączenie ograniczeń w podziale nieruchomości stanowi, że niezależnie od us[...]

Problemy ze stabilizacją po podziale z UGN - wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów znakami granicznymi (rozporządzenie "podziały") czy też wyznaczenie, a następnie stabilizacja punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib (PGiK i "standardy") - ZRD1 czy ZRD5? DOI:


  PIETRZAK Ludmiła Otrzymujemy liczne sygnały o ogromnej przydatności Panelu ekspertów, który porządkuje w wielu starostwach oraz w wykonawstwie geodezyjnym stosowanie często trudnych i niejednoznacznych przepisów. Jeżeli chcielibyście Państwo, żeby poruszyć konkretny temat, którego potrzebujecie w codziennej pracy, a przepisy nie są jednoznaczne, prosimy o e-maila na adres p.geo@sigma-not.pl Tym razem temat dotyczący stabilizacji po podziale z UGN. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o m.in. podziale nieruchomości, a dokumenty te przekazuje się staroście w terminie 14 dni od dnia, w którym wywołują skutki prawne. Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24. 2a. informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z dokumentów, o których mowa powyżej. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Tak wyglądają przytoczone przepisy. Ale jak zwykle problem jest i to duży. Jeżeli starosta wyprzedzi geodetę i ujawni decyzję "podziałową", to w zależności od staro[...]

 Strona 1