Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Sobiecka"

Proces zestalania i stabilizacji wybranych odpadów przemysłowych DOI:10.15199/62.2017.12.28


  Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2008 r. w Polsce wytworzono 114,94 mln t odpadów przemysłowych, z których popioły powstałe podczas procesów produkcyjnych stanowiły 17,7 mln t1, 2). Procedury dotyczące unieszkodliwiania oraz składowania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętnych zostały określone przepisami obowiązującymi na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, takimi jak dyrektywy3, 4). Badania prowadzone nad opracowaniem skutecznych i efektywnych metod unieszkodliwia odpadów niebezpiecznych koncentrują się głównie na analizach substancji toksycznych, takich jak metale ciężkie i związki organiczne, które negatywnie wpływają na środowisko lub różnorodność biologiczną. Jednakże w skład odpadów niebezpiecznych wchodzą również substancje nie powodujące bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Do takich należą związki metali alkalicznych (Na i K) oraz metali ziem alkalicznych (Ca i Mg). W 2009 r. w regionie łódzkim powstało ok. 13,73 mln t odpadów, z czego 5,07 mln t stanowiły odpady z procesów termicznych, w tym odpady z elektrowni i zakładów energetycznego spalania paliw5). Kryteria związane ze składowaniem odpadów w miejscach do tego wyznaczonych oraz zalecane procedury analityczne charakteryzujące te odpady i produkty powstałe po ich unieszkodliwieniu zostały z[...]

 Strona 1