Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Pająk"

Stropy gęstożebrowe w praktyce budowlanej

Czytaj za darmo! »

Wartykule omówiono najczęściej spotykane wady oraz sposoby wzmocnień i napraw żelbetowych stropów gęstożebrowychmonolitycznych i z prefabrykowanymi belkami. Wzmocnienia i naprawy stropów wynikają z potrzeby: ● przywrócenia nośności i sprawności technicznej konstrukcji, obniżonej na skutek uszkodzeń wywołanych wpływami środowiskowymi (np. korozja), naturalnym zużyciem, błędami wykonawczymi, projektowymi i użytkowania, a także oddziaływaniami losowymi (pożar, wybuch); ● zwiększenia nośności konstrukcji ze względu na projektowaną zmianę funkcji (zwiększenie obciążeń). Wady i uszkodzenia stropów Niewystarczająca otulina zbrojenia, zwłaszcza w wąskich monolitycznych stropowych żebrach wykonywanych na budowie,wynikająca z niedostosowania liczby i średnicy prętó[...]

Problemy utrzymania i sposoby naprawy uszkodzonych murów zamku w Będzinie DOI:10.15199/33.2017.11.21


  Zamek w Będzinie został zbudowany w miejscu wczesnośredniowiecznego gródka, zniszczonego przez najazd tatarski w 1241 r. i odbudowanego kilkadziesiąt lat później. Przekształcenia drewnianego obiektuwmurowany zamek dokonano prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV stulecia z inicjatywy króla KazimierzaWielkiego. Od czasu wzniesienia był on kilkakrotnie niszczony na skutek pożaru w 1616 r. i działań wojsk szwedzkich w 1655 r., a następnie przebudowywany.W1834 r. zamek wrócił do świetności wg projektu włoskiego architekta i budowniczego Franciszka Marii Lanciego.Wpołowie XIX w., po drobnych przeróbkach, służył jako szpital, a następnie ponownie popadł w ruinę. W 1929 r. Towarzystwo Opieki nad Górą Zamkową przystąpiło do odbudowy zamkuwg projektu i planu odbudowy sporządzonego przez prof.Adolfa Szyszko-Bohusza. Po II wojnie światowej ponownie podjęto próby naprawy średniowiecznych umocnień i po wielu trudnościach udało się je zrekonstruować w latach 1952 ÷ 1956. Pod koniec XX w. wykonano iniekcję podłoża. Widok zamku pokazano na fotografii 1. Charakterystyka murów i ich uszkodzeń Mury zamku w Będzinie wzniesiono techniką "opus emplectum", która polega na murowaniu zewnętrznej i wewnętrznej części przegrody z ociosanych bloków kamiennych na zaprawie wapiennej i wypełnianiu przestrzenimiędzy nimi kruszonym kamieniem zalanym zaprawą wapienną - rumoszem(rysunek 1). Podstawowymelementem murowym był dolomitowy kamień łamany. Podczas licznych przebudów i napraw stosowano zaprawę cementową, cementowo-wapienną oraz renowacyjną (wapienną z dodatkiem trasów reńskich). Koronę murów pierwotnie zwieńczono obciosanymi blokami kamiennymi na zaprawie wapiennej, a podczas odbudowy w połowie XX w. wykonano na nich szlichtę z zaprawy cementowej. Na murach będzińskiego zamku stwierdzono występowanie lokal[...]

Uszkodzenia, naprawa i wzmocnienie estakad podsuwnicowych na placach składowych DOI:10.15199/33.2019.02.03


  Estakady podsuwnicowe, wznoszone na placach składowych zakładów przemysłowych - hut, cementowni, zakładów prefabrykacji, itp., to obiekty naziemne, najczęściej otwarte, rzadziej zadaszone całkowicie lub częściowo. Stosuje się jedno- lub wielonawowe konstrukcje ze stalowymi, żelbetowymi lub sprężonymi belkami podsuwnicowymi, opartymi na żelbetowych bądź stalowych słupach wspornikowych, sztywno zamocowanych w fundamentach. Estakady podsuwnicowe narażone są na niekorzystne oddziaływanie środowiskowe (wiatr, temperatura, opady atmosferyczne, pyły, oblodzenie), statyczne i dynamiczne obciążenia pionowe oraz poziome od suwnic (przyśpieszanie, hamowanie, ukosowanie suwnicy podczas jazdy), a czasami także obciążenia od składowanych materiałów (parcie materiału na słupy). Na skutek tych oddziaływań często dochodzi do uszkodzenia konstrukcji estakad, niekiedy istotnie utrudniających, a czasami uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie. W artykule opisano uszkodzenia, a także nieprawidłowości w pracy konstrukcji wymagające ich dodatkowego wzmocnienia. Uszkodzenia i wynikające z nich problemy użytkowania estakad omówiono m.in. w [1 ÷ 4]. Tory jezdne Uszkodzenia torów jezdnych objawiają się spękaniami, miażdżeniem i wykruszaniem betonowych podlewek pod torowiskiem, wyrywaniem śrub kotwiących oraz zarysowaniami i ubytkami betonu w strefach ich zakotwienia (fotografie 1 i 2). Wynikają one najczęściej z wadliwego zamocowania szyn, błędów montażu i rektyfikacji toru, nienależytego utrzymania podtorza i suwnic, ugięcia belek podsuwnicowych [...]

 Strona 1