Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD GÓRSKI"

Synteza węglanu propylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i oryginalną technologię syntezy węglanu propylenu z tlenku propylenu i dwutlenku węgla z zastosowaniem katalitycznego układu złożonego z węglanu propylenu, trietyloaminy i chlorku wapnia. Użycie nowego katalizatora umożliwiło otrzymanie węglanu propylenu z wydajnością równą 98% i skrócenie czasu reakcji. Węglan propylenu (4-metylo-l,3-dioksolan-2) o wzorze: CH2—CH—CH3 I I o o \ / с IIo jest bezbarwną lub lekko słomkową klarowną cieczą i zachowuje taką postać - na skutek asymetrycznej budowy cząsteczki - nawet w stanie przechłodzonym. Charakterystyczną cechą tego związku jest wysoka temperatura wrzenia spowodowana asocjacją jego cząsteczek (duży moment dipolowy). Produkt techniczny po destylacji powinien być wolny od substancji nieorganicznych tworzących po spaleniu popiół1,2). Ze względu na reaktywność grupy -0-C(0)-0- węglanu propylenu używa się w reakcjach przebiegających z rozerwaniem pierścienia lub z wytworzeniem związku pierścieniowego. Najważniejsze z nich to: - reakcje z alkoholami lub fenolami prowadzące do powstawania związków alkilohydroksylowych1 ^ 3); - reakcje z pierwszo- lub drugorzędowymi aminami przebiegające z utworzeniem alkiloamino związków lub karbaminianów (np. reakcja z drugorzędową aminą i mocznikiem, której produktem są poliuretany1,2^ - reakcje z kwasami organicznymi i aldehydami1,2 ^4) prowadzące do otrzymania poliestrów; - reakcje chlorowania i odchlorowcowodorowania, w których wyniku otrzymuje się dioksolany1,3). Węglan propylenu stosuje się także w przemyśle farb i lakierów jako środek roztwarzający poliakrylonitryl oraz jako rozpuszczalnik ligniny, polimerów akrylonitrylowych, nylonu, polichlorku winylu, estrów celulozy1,2). Używa się go również jako niereaktywnego rozpuszczalnika, np. podczas epoksydowania etylenu lub propylenu, utleniania[...]

 Strona 1