Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIA MAJCHRZAK"

Aldehyd hydroksypiwalowy i jego pochodne DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości aldehydu hydroksypiwalowego oraz jego ważniejszych pochodnych. Na podstawie wyników badań nad syntezą aldehydu hydroksypiwalowego z aldehydu izomasłowego i formaliny opisano opracowaną technologię wytwarzania tego półproduktu. Rozważono możliwości otrzymywania i stosowania pochodnych aldehydu hydroksypiwalowego. Aldehyd hydroksypiwalowy (AHP) otrzymuje się w wyniku kondensacji aldolowej aldehydu izomasłowego z formaldehydem w obecności alkalicznych katalizatorów1*. Jest on surowcem do wytwarzania wielu produktów stosowanych w przemyśle farb i lakierów oraz tworzyw sztucznych. Jest szczególnie cenny, ponieważ jego pochodne zachowujące strukturę neopentylową charakteryzują się zwiększoną odpornością termiczną na światło oraz trudno ulegają rozpadowi i hydrolizie2,3). Ze względu na interesujące właściwości AHP i jego pochodnych opublikowana literatura, szczególnie patentowa2,40, na temat wytwarzania tych związków i ich zastosowania jest bardzo bogata. W pracy Arpego3) zagadnienia te zostały ujęte w sposób syntetyczny. W niniejszej pracy omówiono właściwości AHP i jego ważniejszych pochodnych przedstawionych na rys. 1. Scharakteryzowano opracowaną technologię wytwarzania AHP oraz rozważono możliwości otrzymywania i stosowania pochodnych AHP. Właściwości aldehydu hydroksypiwalowego i jego pochodnych A l dehy d h y d r o k s y p i w a l owy (AHP) — 3-hydroksy-2,2- -dimetylopropanol (temp. topnienia 21 -^22°C, temp. wrzenia 83°C pod ciśnieniem równym 13 hPa) świeżo przedestylowany jest bezbarwną cieczą, która praktycznie samorzutnie dimeryzuje, przechodząc w trwały związek la (rys. 1) o strukturze 1,3-dioksanu (temp. topnienia 91 -^92°C). W roztworze ustala się równowaga między formą I i Ia5). Aldehyd otrzymuje się przez kondensację aldehydu izomasłowego i formaldehydu w obecności węglanu sodowego lub potasowego5*, trietyloaminy (TEA)4) lub anionitów6). Jest on używany do syntez przedstawionych na rys.l, a[...]

Określenie zdolności rozdzielczej wypełnienia do reaktywnej destylacji - Katapak-S

Czytaj za darmo! »

W kolumnie rektyfikacyjnej o średnicy 250 mm wyposażonej w złoże wypełnienia katalityczno- separacyjnego Katapak-S-250Y przeprowadzono testowe próby rektyfikacji dwuskładnikowego układu metanol-woda, przy pełnym orosieniu i różnych obciążeniach kolumny. W tej samej kolumnie przeprowadzono również analogiczne próby przy zastosowaniu wypełnienia separacyjnego Sulzer BX. Uzyskane wyniki posł[...]

Metody wytwarzania glikolu neopentylowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod otrzymywania glikolu neopentylowego. Wytypowano rozwiązania alternatywne dla różnych poziomów zapotrzebowania na produkt. Półproduktem w procesie wytwarzania żywic alkidowych, poliestrów, poliuretanów i polieterów1^ jest glikol neopentylowy (2,2-dimetylo- -1,3-propandiol). W skali przemysłowej otrzymywany jest przez kondensację aldehydu izomasłowego i formaldehydu, w której jako produkt uboczny powstaje mrówczan sodowy2,4,5). Produkcja glikolu neopentylowego jest jednym ze sposobów zagospodarowania aldehydu izomasłowego pochodzącego z syntezy alkoholi oxo. Dotychczas w Polsce nie produkowano glikolu neopentylowego, a zapotrzebowanie nań pokrywano importem. Ograniczało to zakres stosowania omawianego alkoholu jedynie jako komponentu do wytwarzania farb i lakierów. Uruchomienie w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie produkcji alkoholi 0x0 umożliwiło podjęcie wytwarzania glikolu neopentylowego na podstawie krajowych surowców, tym bardziej że istnieje możliwość powiązania jego produkcji z podobną technologią otrzymywania pentaerytrytu, uruchamianą w Zakładach Chemicznych "Alwernia". Powyższe uwarunkowania były powodem podjęcia badań nad opracowaniem technologii wytwarzania glikolu neopentylowego w ramach CPBR 3.2, cel 71. Chemiczne podstawy wytwarzania glikolu neopentylowego Glikol neopentylowy otrzymano pod koniec ubiegłego stulecia w wyniku kondensacji aldehydu izomasłowego z formaldehydem w obecności katalizatora alkalicznego. Jest to podstawowa reakcja procesu technologicznego2,3) składającego się z dwóch etapów: - kondensacji aldolowej aldehydu izomasłowego i formaldehydu, w której wyniku powstaje aldehyd hydroksypiwalowy (aldol): (CH3)2CHCHO + H CH O ^+ (CH3)2C(CH2OH)CHO, i reakcji Cannizzaro pomiędzy aldolem i nadmiarem formaldehydu: (CH3)2C(CH2OH)CHO + H CH O ^+ (CH3)2C(CH2OH)2 + HCOOH, prowadzącej do powstania glikolu neopentylowego i kwasu mrówkowego neutralizowanego alkalicznym katalizatorem. Z[...]

 Strona 1