Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"SARA SEWASTIANIK"

Sezonowy współczynnik wydajności hybrydowej pompy ciepła zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej DOI:10.15199/9.2017.4.4

Czytaj za darmo! »

Obserwowany od drugiej połowy XIX w. do końca XX w. wzrost średniej temperatury na Ziemi jest interpretowany jako globalne ocieplenie spowodowane zmianami klimatycznymi. Aby zapobiegać temu zjawisku Komisja Europejska promuje stosowanie odnawialnych źródeł energii. Celem pracy jest określenie sezonowego współczynnika wydajności powietrznej pompy ciepła (SCOPnet) zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej. W pracy przyjęto uśredniony sezon grzewczy korzystając z godzinowych pomiarów temperatury wykonanych w stacji pogodowej w Białymstoku w latach 2003-2012 przez IMGW-PIB. W rezultacie otrzymano wartość SCOPnet=2,55, która spełnia wymagania Komisji Europejskiej. Jednak w polskich warunkach, gdzie przeważająca część energii elektrycznej wytwarzana jest w siłowniach cieplnych, jest to wartość zbyt niska. Z tego powodu powietrzna pompa ciepła w warunkach polskich nie jest energetycznie ani ekonomicznie opłacalna.1. Wstęp Obserwowany pod koniec dwudziestego stulecia przyrost średniej temperatury na Ziemi w odniesieniu do jej średniej wartości w drugiej połowie XIX w. jest interpretowany jako globalne ocieplenie na skutek zmian klimatycznych. Z tego powodu zauważalne zmiany pogodowe stały się tematem ogólnoświatowego dyskursu, który doprowadził do zobowiązań do ograniczenia emisji tzw. gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, tlenków azotu, metanu, pary wodnej, ozonu oraz węglowodorów halogenowych; obecność tych gazów w stratosferze jest uznawana za przyczynę absorpcji promieniowania cieplnego. Pochłanianie to, według panującej opinii, powoduje w efekcie końcowym wzrost temperatury na naszej planecie. Podjęcie przeciwdziałań mających na celu zapobieżenie niekorzystnym skutkom zmian klimatu stało się obligatoryjne, głównie w przemysłach energetycznym i energochłonnym, które są uznawane za największych, antropogenicznych emitentów dwutlenku węgla do atmosfery. Badania naukowe, które odnoszą się bezpośrednio do przeciwdział[...]

Sezonowy współczynnik wydajności SCOP sprężarkowej pompy ciepła systemu woda-woda stanowiącej źródło ciepła w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/9.2018.4.5

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp W celu ograniczenia efektu cieplarnianego Komisja Europejska w 2014 r. wprowadziła, tzw. II pakiet energetyczno- klimatyczny, którego celem jest zredukowanie emisji dwutlenku węgla do roku 2030 o 40% w stosunku do emisji w 1996 r. [6]. Jednym z proponowanych rozwiązań w zakresie ogrzewnictwa jest stosowanie pomp ciepła, które pobierają ciepło z energii wewnętrznej gruntu lub wód gruntowych. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest stosunkowo wysoka i względnie stała temperatura gruntu, co eliminuje konieczność instalowania dodatkowych źródeł ciepła, jak w przypadku powietrznych pomp ciepła [4]. Tyszer i Tomaszewska [7] zwracają uwagę na geograficzną zmienność potencjału geotermii niskotemperaturowej. Wiążą Oni różnorodność uwarunkowań geologicznych na terenie Polski z odmiennymi warunkami cieplnymi gruntu, co ma wpływ na efektywność energetyczną urządzeń grzewczych wykorzystujących ciepło gruntu. Wcześniejsze badania własne [5] wykazały stosunkowo niską efektywność energetyczną powietrznej pompy ciepła eksploatowanej w IV strefie klimatycznej. W związku z tym przedmiotem kolejnych badań jest działanie pompy ciepła wykorzystującej energię wewnętrzną wody w zbiornikach podziemnych. Celem tych badań jest wyznaczenie sezonoweg[...]

 Strona 1