Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ CZAJA"

ANALIZA PÓL ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ W POŁĄCZENIACH ŚRUBOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ELASTOOPTYKI


  W artykule przedstawiono sposób wykorzystania metod elastooptycznych do określenia i oceny pól odkształceń i naprężeń występujących w połączeniach śrubowych poddanych obciążeniom zmiennym na przykładzie połączenia występującego w konstrukcji lotniczej — ramy silnika z kadłubem w małym samolocie szkolno‐treningowym z silnikiem tłokowym oraz na przykładzie połączenia elementów mostu napędowego. Obrazy izochrom uzyskane w teście elastooptycznym światłem przechodzącym w modelu połączenia elementów mostu napędowego oraz z wykorzystaniem powłok optycznie czynnych w modelu połączenia w konstrukcji lotniczej potwierdzają wpływ geometrii (wielkości i wykonania krawędzi) i materiału (twardość) zastosowanej podkładki na zachowanie się pozostałych elementów węzła. Słowa kluczowe: połączenie śrubowe, elastooptyka, izochromy Mgr inż. Janusz Czaja, mgr inż. Jacek Bernaczek, dr hab. inż. Romana Śliwa, prof. PRz — Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rzeszów. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 620.18:539.4.012: :539.53:539-399:621.882 685 ANALYSIS OF STRAIN AND STRESS FIELDS OF SCREW JOINTS USING PHOTOELASTIC METHOD The results of the presented work demonstrates how to use photoelastic methods to identify and assess strain and stress fields occurring in the screw joints subjected to variable loads on the t example of a call occurring in the construction of aviation ‐ the engine frame to the hull in a small aircraft trainer ‐ training with a piston engine, and the example of a combination of elements of the bridge drive . Images of isochroms obtained in a photoelastic test transmitted light in the model, a combination of elements of the bridge driving and using optically active layers in the model in the aircraft design confirm the influence of the geometry (size and performance edge) and material (hardness) of the applied pad on the behavior of other elements of the node. Keywords: screw joints, photoe[...]

 Strona 1