Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz GARGULA"

Modularna niwelacja powierzchniowa

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono propozycję nowej metody niwelacyjnego pomiaru rzeźby terenu. Modularna niwelacja powierzchniowa polega na tworzeniu osnowy sytuacyjno-wysokościowej z jednoczesnym pomiarem punktów terenowych za pomocą jednego narzędzia pomiarowego - niwelatora. Przeprowadzone zostaną badania dokładnościowe wyznaczenia osnowy i pikiet oraz analiza ekonomiczna (czasochłonność, pracochłonnoś[...]

Wpływ długich wektorów GPS na dokładność pozycji punktu w zastosowaniu do wyznaczania przemieszczeń terenu

Czytaj za darmo! »

Dzięki możliwości stosowania wektorów o dowolnej długości technika GPS daje sposobność łatwego powiązania obiektu pomiarowego z osnową zewnętrzną (stałą). Ma to istotne znaczenie np. przy wyznaczaniu przemieszczeń bezwzględnych obszaru, w sąsiedztwie którego "wszystko się rusza" (teren eksploatacji górniczej). Bardzo pomocny w tym względzie może okazać się założony w ostatnich latach i systematycznie wdrażany system ASG-EUPOS, którego celem jest stworzenie jednolitego w skali całego kraju układu odniesień przestrzennych [3]. Według wytycznych technicznych G-1.12 [7] dokładność wyznaczenia współrzędnych przy wykorzystywaniu serwisów obliczeniowych (np. POZGEO) dostępnych w tym systemie wynosi dla metody statycznej 0,01 m, przy czym rzeczywista precyzja zależna jest również od r[...]

Metodologia wyrównania sieci zintegrowanych, złożonych z wektorów GPS oraz klasycznych sieci modularnych

Czytaj za darmo! »

Obecnie coraz częściej w praktyce geodezyjnej znajduje zastosowanie technika GPS przy wsparciu klasycznych metod pomiarowych (zwłaszcza przy realizacji różnych zadań inżynierskich, np. monitorowaniu stanu obiektów narażonych na przemieszczenia i odkształcenia). Jedną z takich metod jest technologia sieci modularnych, która ze względu na elastyczność swojej konstrukcji może być łatwo dostosowana do warunków terenowych. W niniejszej pracy przedstawiona jest propozycja numerycznego opracowania sieci modularnej zintegrowanej z wektorami GPS. Jako matematyczną przestrzeń wyrównania przyjęto elipsoidę GRS80. Załączono przykład wyrównania sieci zintegrowanej na bazie rzeczywistych danych obserwacyjnych (pomiar okresowy na obiekcie osuwiskowym). Przeprowadzono również analizę porównawczą otrzymanych wyników w odniesieniu do jednorodnej sieci wektorowej GPS oraz klasycznej sieci modularnej. The methodology of adjustment the integrated networks, composed of GPS vectors and classical modular networks Abstract: Today, more and more frequently, the GPS technology with the help of classical survey methods applies in geodetic practice (in particular in the implementation of various engineering tasks, such as monitoring the status of objects exposed to the movement and deformation). One such method is the modular network technology, which due to the flexibility of its geometric structure, can be easily adapted to local field conditions. In this study there is a proposal of numeric development of modular network integrated with GPS vectors presented. As a mathematical space of adjustment, the GRS80 ellipsoid was adopted. An example of adjustment of integrated network based on real observational data (periodic measurement on a landslide object) has been shown. A comparative analysis of the obtained results with respect to both the homogeneous vector network of GPS and the classical modular network has been carried out. Pewną alternatywę dla tradycyjnych [...]

Algorytmy numerycznego opracowania zintegrowanych sieci modularnych oraz sieci wektorowych GPS DOI:10.15199/50.2015.1.2


  W niniejszej pracy przedstawiono kilka propozycji numerycznego opracowania sieci modularnych, zintegrowanych z wektorami GPS. Jako wspólną, matematyczną przestrzeń wyrównania przyjęto m.in. powierzchnię elipsoidy GRS80, płaszczyznę układu odwzorowawczego oraz tzw. trójwymiarowy układ umowny. W każdym przypadku podano podstawowe zależności funkcjonalne oraz schemat obliczeniowy. We wstępnej części pracy (wprowadzenie) pokazano ogólną ideę technologii sieci modularnych oraz możliwości integracji tej metody z techniką satelitarną. Zestawione wnioski mogą być pomocne przy projektowaniu pomiaru w trudnych warunkach terenowych, jak również przy wyborze metody opracowania numerycznego wyników. Algorithms for numerical processing of modular networks and GPS vector networks Abstract: In this study there are presented several proposals of numeric development of modular networks integrated with GPS vectors. As a common mathematical space of the adjustment there was adopted, among others, the GRS80 ellipsoid surface, the plane of a projection system, and so called conventional threedimensional system. In any case, the basic functional dependencies and the calculation scheme have been given. In the preliminary part of the study (introduction) there are shown both the general idea of modular network and the possibilities of integration this method with satellite technology. Summarized the conclusions may be helpful when designing of the survey work in difficult field conditions, as well as when choosing the way of numerical data evaluation.W praktyce geodezyjnej coraz częściej zastosowanie znajdują pomiarowe techniki satelitarne przy wsparciu metod tradycyjnych (klasycznych). Takie połączenie jest korzystne przy realizacji różnych zadań inżynierskich, jak np. monitorowanie stanu obiektów narażonych na przemieszczenia i odkształcenia. Alternatywę dla klasycznego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego (na bazie stanowisk centrowanych) może stanowić metod[...]

Numeryczne opracowanie tachimetrycznej osnowy modularnej DOI:10.15199/50.2016.1.1


  Niniejsza praca przedstawia propozycję numerycznego opracowania osnowy dla tzw. tachimetrii modularnej. Tradycyjna metoda pomiarów tachimetrycznych opiera się na założeniu osnowy z wykorzystaniem punktów (stanowisk) centrowanych. W tachimetrii modularnej natomiast pomiar szczegółów sytuacyjno-wysokościowych odbywa się jednocześnie z pomiarem osnowy na bazie stanowisk niestabilizowanych (tzw. punktów straconych). Zasadniczym problemem podejmowanym w niniejszej pracy jest sposób wyrównania (obliczenia) osnowy. Przedstawiono szczegółowe wzory matematyczne wyrównania osnowy modularnej metodą obserwacji zawarunkowanych z niewiadomymi. Algorytm obliczeniowy obejmuje opracowanie sytuacyjne (współrzędne XY) oraz wysokościowe. Słowa kluczowe: Sieć modularna, tachimetria modularna, wyrównanie transformacyjne, metoda warunkowa z niewiadomymi. This paper presents a proposal of numeric development of the survey network for socalled modular tacheometry. The traditional method of tacheometric survey is based on the network establishment using the stations centered (positions). However in modular tacheometry the measurement of details takes place simultaneously with the measurement of the network on the basis of unmarked positions (temporary points). The main problem undertaken in this paper is the way of network adjustment (calculation). There are presented the detailed mathematical formulas for modular network adjustment using the method of conditional observations with unknowns. The calculation algorithm includes both the horizontal development (XY coordinates) and height development. Keywords: Modular network, modular tacheometry, transformational adjustment, the conditional method with unknowns.1. Wprowadzenie Tachimetria jest jedną z powszechnie stosowanych geodezyjnych technik pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Pomiar szczegółów odbywa się na zamarkowanych stanowiskach o znanym położeniu przestrzennym: współrzędnych płaskich XY oraz wyso[...]

 Strona 1