Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław JAŁMUŻNY"

Wpływ zaburzeń sieciowych na pracę przekładników transreaktorowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące transreaktorowych przekładników prądowych, czyli elektromagnetycznych przetworników prądowo-napięciowych. Podano definicje parametrów metrologicznych i omówiono model matematyczny. Na podstawie badań symulacyjnych wyznaczono błąd przetwarzania oraz błędy odtworzenia współczynnika kształtu i szczytu w warunkach harmonicznych zaburzeń sieci[...]

Influence of the external magnetic field on operation of the electromagnetic current-to-voltage transducer

Czytaj za darmo! »

The analysis of the influence of the external magnetic field on the ratio error of current-to-voltage transducers is presented in this paper. Application of 2D field-and-circuit method to investigate elimination of the influence of the external field enabled the selection optimal shielding. Variations of shield design electromagnetic and magnetic shields as well as different materials and shapes[...]

Determination of the equivalent magnetic characteristic of the cores of TPZ class protective current transformers

Czytaj za darmo! »

A method of computation of the equivalent magnetic characteristic of the cores with air gaps applied in a TPZ class protective current transformer is presented in this paper. The effective total length of the air gaps determined based on this characteristics permits on accuracy estimation the property of the protective current transformer. The analysis was performed for cores with different number and length of air gaps. The field distributions in cores with air gaps were analysed based on the field-and-circuit method. Some computational results were compared with test results. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę obliczania zastępczej charakterystyki magnesowania rdzeni, zawierających szczeliny powietrzne, stosowanych w przekładnikach zabezpieczeniowych klasy TPZ. Na podsta[...]

Modelowanie wielostopniowych przekładników napięciowych indukcyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano dwa modele matematyczne indukcyjnych napięciowych przekładników kaskadowych. Wyniki badań symulacyjnych wykorzystano do zbudowania i analizy właściwości metrologicznych modelu fizycznego przekładnika napięciowego czterostopniowego dwurdzeniowego. Poprawność opracowanej metody projektowania zweryfikowano praktycznie, porównując charakterystyki błędów transformacji modeli matematycznych i przekładnika rzeczywistego. Abstract. The article presents two mathematical models of cascaded electromagnetic voltage transformers. The results of simulation investigations were used to build and analyze metrological properties of a physical model of the voltage transformer with four-stage two-cores construction. The accuracy of the designed method was verified in practice by comparing transformation errors characteristics of mathematical and real models of voltage transformer. (Modeling of multi-stage electromagnetic voltage transformers). Słowa kluczowe: przekładniki napięciowe, modele symulacyjne przekładników kaskadowych. Keywords: voltage transformers, simulation models of cascaded voltage transformers. Wstęp Metody projektowania i badania wielostopniowych przekładników napięciowych indukcyjnych decydują o poprawności ich konstrukcji. Przekładniki te stanowią ważny element systemu elektroenergetycznego, decydujący m.in. o dokładności pomiaru energii elektrycznej [1]. Szczególne znaczenie ma opracowanie konstrukcji technicznie najtrudniejszych, tzn. takich, które są budowane na najwyższe napięcia, a tym samym mają złożoną budowę i powinny wytrzymywać trudniejsze warunki eksploatacyjne. Do konstrukcji takich należą wysokonapięciowe przekładniki indukcyjne na napięcia od 123 kV. Podstawową trudność przy projektowaniu takich przekładników stanowi spełnienie dwóch przeciwstawnych oczekiwań: odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej i wymaganej klasy dokładności. Im wyższe napięcie znamionowe tego typu przekładników, tym trudniej w[...]

Ocena zgodności charakterystyk magnesowania i stratności toroidalnych obwodów magnetycznych o różnych wymiarach

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano weryfikacji metody wyznaczania charakterystyk magnesowania i stratności materiałów magnetycznych na podstawie małogabarytowych próbek pierścieniowych w odniesieniu do ich wykorzystania przy budowie rdzeni przekładników prądowych. Określono możliwości wykorzystania uzyskanych zaproponowaną metodą charakterystyk do projektowania przekładników prądowych o znacznych w porównaniu z próbkami wymiarach rdzeni. Abstract. The article covers verification of estimation method of magnetization and loss curves of soft magnetic materials characteristics on the basis of toroidal test cores with small dimensions as regards their application in the construction of magnetic cores of current transformers. The possibility to use the characteristics obtained with the proposed method was defined, for the design of current transformers with significant, in comparison with test cores, dimensions of magnetic cores. (Conformity evaluation of magnetizing and loss curves of toroidal magnetic circuits with different dimensions). Słowa kluczowe: przekładnik prądowy, charakterystyka magnesowania, charakterystyka stratności, błędy transformacji. Keywords: current transformer, magnetizing curve, loss curve, transformation errors. Wstęp Autorzy, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w zakresie projektowania przekładników prądowych i napięciowych, podjęli się trudnego zadania polegającego na ustaleniu stopnia zbieżności charakterystyk magnesowania i stratności materiałów magnetycznych pozyskiwanych od ich producentów z rzeczywistymi obwodami magnetycznymi przekładników. W pracy nad projektowaniem tych obwodów wykorzystanie poprawnych charakterystyk materiałów magnetycznych ma znaczenie nie tylko techniczne, lecz także ekonomiczne. Producenci materiałów magnetycznych dostarczają przebiegi charakterystyk,[...]

Eksperymentalna weryfikacja analitycznej metody wyznaczania charakterystyk rdzeni składanych z różnych materiałów ferromagnetycznych miękkich

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono praktyczną weryfikację metody wyznaczania charakterystyk magnetycznych rdzeni składanych osiowo i promieniowo z różnych materiałów ferromagnetycznych miękkich otrzymanych na podstawie pomiarów modeli fizycznych przekładników prądowych. Tak otrzymane charakterystyki porównano z wypadkowymi charakterystykami magnetycznymi wyznaczonymi w modelu numerycznym. Abstract. The article presents the practical verification of the method for determining the magnetic characteristics of cores axially and radially composed of different soft ferromagnetic materials where the data for computation come from measurements of physical models of CTs. Magnetic characteristics obtained from the analytical method have been compared with characteristics received in the numerical model. (Experimental verification of the analytical method for determining the characteristics of cores composed of different soft ferromagnetic materials) Słowa kluczowe: miękkie materiały magnetyczne, charakterystyka magnesowania, charakterystyka stratności, rdzenie składane osiowo, rdzenie składane promieniowo Keywords: soft magnetic materials, magnetization curve, specific losses curve, axial composed cores, radial composed cores Wstęp Rdzenie ferromagnetyczne najczęściej wykonywane są w postaci jednorodnych toroidalnych rdzeni zwijanych. Jako materiał ferromagnetyczny miękki używana jest orientowana stal elektrotechniczna FeSi. Stosowane bywają także inne materiały magnetyczne miękkie np. taśmy z permaloju (NiFe), materiału nanokrystalicznego lub amorficznego. Jednakże stosowanie tych materiałów może być nieekonomiczne, szczególnie przy rd[...]

Porównanie właściwości metrologicznych przekładników prądowych o różnym sposobie składania rdzeni

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono charakterystyki magnesowania, stratności i przenikalności magnetycznej względnej różnych materiałów magnetycznych. Porównano właściwości metrologiczne przekładników prądowych z rdzeniami jednorodnymi i z rdzeniami składanymi osiowo i promieniowo ze stali elektrotechnicznej FeSi i permaloju NiFe78. Przedstawiono wnioski dotyczące sposobów składania rdzeni. Abstract. The paper presents the magnetization, specific loss and relative permeability curves of different magnetic materials. Comparison of the measurement properties of homogeneous and axially or radially composed CTs of electrical steel FeSi and permalloy NiFe78 is presented. The conclusions how to compose cores are described. (Comparison of the metrological properties of CTs with different way of composing the cores) Słowa kluczowe: miękkie materiały magnetyczne, charakterystyka magnesowania, charakterystyka stratności, przenikalność magnetyczna względna, rdzenie składane osiowo, rdzenie składane promieniowo Keywords: soft magnetic materials, magnetization curve, specific losses curve, relative magnetic permeability, axial composed cores, radial composed cores Wstęp Obwody magnetyczne przekładników prądowych do pomiarów są najczęściej wykonywane w postaci rdzeni toroidalnych wykonanych z jednolitego materiału ferromagnetycznego. W wielu jednak przypadkach, konstruktorzy stają przed trudnym zadaniem takiego kształtowania charakterystyk materiałów magnetycznych rdzeni przekładników prądowych, które zapewnią odpowiednie właściwości przekładników zarówno w stanie pracy normalnej, jak i przy przetężeniach, przy jednoczesnym ograniczeniu gabarytów. Istotne znaczenie ma przy tym również aspekt ekonomiczny zagadnienia. Stosunkowo duża rozpiętość cen nowoczesnych materiałów magnetycznych miękkich daje pierwszeństwo rozwiązaniom konstrukcyjnym, które zostały opracowane przy przeprowadzeniu optymalizacji technicznej i ekonomicznej. Jednym ze skutecznych sposob[...]

Współczynnik bezpieczeństwa FS i współczynnik graniczny dokładności ALF przekładników prądowych DOI:10.15199/48.2017.01.70

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano współczynnik bezpieczeństwa FS przekładników prądowych do pomiarów i współczynnik graniczny dokładności ALF przekładników prądowych do zabezpieczeń. Pokazano możliwość analitycznego wyznaczenia tych współczynników oraz podano istotne z praktycznego punktu widzenia uwagi i wyjaśnienia dotyczące omawianych metod pomiarowych. Abstract. The article describes the instrument security factor FS of the measuring and accuracy limit factor ALF of the protective current transformers. The possibility of analytical determination of these factors was presented as well as comments and explanations concerning the respective measurement methods important from the practical point of view. The instrument security factor FS of the measuring and accuracy limit factor ALF of the protective current transformers Słowa kluczowe: przekładnik prądowy do pomiarów, przekładnik prądowy do zabezpieczeń, współczynnik bezpieczeństwa FS, współczynnik graniczny dokładności ALF Keywords: measuring current transformer, protective current transformer, instrument security factor FS, accuracy limit factor ALF Wstęp Przekładniki prądowe do pomiarów i do zabezpieczeń są elementami systemu elektroenergetycznego niezbędnymi do przetwarzania prądu sieci na znormalizowany prąd wtórny. Wymagania stawiane w normie [1] obu rodzajom przekładników dotyczą dwóch stanów pracy: znamionowej i w warunkach przetężeniowych. Przedmiotem rozważań jest analiza możliwości teoretycznego i praktycznego określenia właściwości metrologicznych przekładników prądowych do pomiarów i do zabezpieczeń w warunkach przetężenia ustalonego. Przetężenie ustalone to stan, w którym składowa przejściowa prądu pierwotnego praktycznie zanika, a jego wartość skuteczna kilkakrotnie lub nawet kilkudziesięciokrotnie przekracza wartość znamionową. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że oczekiwania w stosunku do przekładników prądowych zależą od ich przeznaczenia. Od przekładników do [...]

Projektowanie przekładników prądowych klasy S DOI:10.15199/48.2017.11.44

Czytaj za darmo! »

Przekładniki prądowe są ważnymi, z punktu widzenia przetwarzania prądu na znormalizowany prąd wtórny, elementami sieci elektroenergetycznej. Ze względu na wykorzystanie, wyróżniono dwie kategorie przekładników - do pomiarów i do zabezpieczeń. Przekładniki prądowe do pomiarów, zachowując wymaganą, ustaloną poprzez klasę dokładności jakość metrologiczną, zapewniają przede wszystkim prawidłowe rozliczanie energii elektrycznej. Zadaniem przekładników do zabezpieczeń jest ochrona urządzeń przed skutkami zakłóceń w pracy systemu elektroenergetycznego. Obecnie, zamiast przekładników prądowych zwykłych klas 0,2 i 0,5, projektanci układów pomiarowych, w ślad za stawianymi przez eksploatatorów sieci wymaganiami, przewidują instalowanie przekładników prądowych specjalnych klas dokładności 0,2 S lub 0,5 S. Sytuacja taka jest praktycznie powszechna dla przekładników niskiego napięcia, występuje jednak także w przypadku rozdzielnic średniego napięcia oraz rzadko w stacjach elektroenergetycznych WN. Wynika ona zarówno z potrzeby określenia dokładności przetwarzania prądu w przypadku niewielkiego zapotrzebowania na moc, bliskiego 1% mocy znamionowej, jak i dążenia do osiągnięcia zgodności zakresu pracy wejściowego obwodu prądowego liczników energii elektrycznej ze zdefiniowanym błędami granicznymi zakresem prądu pierwotnego przekładników klasy S (1-120)%. Wzrostowi wymagań metrologicznych stawianych przekładnikom prądowym klasy S towarzyszą, nie występujące w przypadku zwykłych klas dokładności, problemy przy projektowaniu ich obwodów magnetycznych. Wynikają one z konieczności wykorzystania charakterystyk magnesowania i stratności materiału rdzenia dla skrajnie małych wartości amplitudy indukcji magnetycznej Bm, rzędu kilku militesli. W związku z tym niezbędna jest modyfikacja już eksploatowanych programów do projektowania obwodów elektromagnetycznych przekładników prądowych [1], [2]. Wprowadzone zmiany muszą uwzględniać konieczność [...]

 Strona 1