Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Skrzypczak"

Jakość wody w instalacjach wewnętrznych w odniesieniu do procesów kształtujących tę jakość na przykładzie wybranego Systemu Zaopatrzenia w Wodę DOI:10.15199/17.2018.2.2


  1. Czynniki kształtujące jakość wody w instalacjach wewnętrznych Czynniki kształtujące jakość wody w instalacjach wewnętrznych, podobnie jak w przypadku Systemów Zaopatrzenia w Wodę, możemy pogrupować, np. wg klucza przedstawionego na rysunku 1. Problem jest o tyle złożony, że odpowiedzialność za poszczególne grupy czynników nie leży w gestii jednego podmiotu, ale jest rozproszona. I tak za jakość wody z sieci wodociągowej odpowiada bezpośrednio przedsiębiorstwo wodociągowe oraz pośrednio projektanci i podwykonawcy infrastruktury wo dociągowej, za materiały użyte w instalacji oraz zastosowane rozwiązania techniczne - projektant, wykonawca i inwestor, natomiast za eksploatację i nadzór - zarządca nieruchomości w postaci osoby prywatnej, wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Jeśli na to wszystko nałoży się wielość i brak spójności regulacji prawnych, normatywów oraz wytycznych z różnych obszarów (inżynierii środowiska, budownictwa, nadzoru sanitarnego), zarządzanie jakością wody w instalacjach wewnętrznych okaże się zadaniem bardzo skomplikowanym, dalece wykraczającym poza możliwość wiarygodnej oceny stanu rzeczy, przez podmioty zarządzające instalacjami [18]. W przypadku jakości wody z sieci wodociągowej najistotniejszym czynnikiem, kształtującym jakość wody w instalacjach, będzie stabilność chemiczna i biologiczna wody oraz jej agresywność. Dla materiałów użytych w instalacjach decydująca będzie ich jakość, posiadanie stosownych certyfi katów, świadczących między innymi o tym, iż nie uwalniają się z nich do wody metale ciężkie (przyszły znak CE-EAS) [18,19,15,4,5,6,7,8,9], lub nie sprzyjają przyrostowi mikrobiologicznemu w instalacjach [3]. Jakość wykonania instalacji wewnętrznej oraz poprawna jej eksplotacja, zastosowanie zaworów antyskażeniowych, zastosowanie pomp cyrkulacyjnych wymuszających obieg wody w instalacjach, możliwość przegrzewania wody w instalacjach w przypadku wody *) Agnieszka Szuster-Janiaczyk, dr inż. [...]

 Strona 1