Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH TUCHOWSKI"

Możliwości wykorzystania wodnych pomp ciepła DOI:10.15199/8.2016.7-8.2


  W artykule zawarto ocenę możliwości zastosowań wodnych pomp ciepła. Dokonano oceny wody jako źródła ciepła oraz scharakteryzowano jego rodzaje i występujące temperatury. Systemy pomp ciepła odzyskujące ciepło wód są w Polsce mało rozpowszechnione, mimo że cechują się one wysoką wydajnością i efektywnością. Niestety w warunkach niskich temperatur wody istnieje możliwość obladzania się dolnego wymiennika ciepła, nawet w przypadku słonych wód morskich, których temperatura zamarzania zależna jest od ich zasolenia. Zjawisko to prowadzi do czasowego przestoju pracy pompy ciepła i konieczności odlodzenia wymiennika. Znane są sposoby pozbywania się lodu z powierzchni parowacza, jednak zawsze powodują one przerwę w eksploatacji. Dzięki własnym wynalazkom, przedstawionym w artykule, stało się możliwe wykorzystanie ciepła krzepnięcia wody w warunkach niskich temperatur zewnętrznych oraz uniknięcia przerwy serwisowej. Opatentowana wodna pompa ciepła pozwala na nieprzerwane dostarczanie ciepła dla celów bytowych bez konieczności odladzania parowacza, cechując się przy tym wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej. Jak wykazały badania eksperymentalne w warunkach rzeczywistych przy temperaturze wody tw ≤ 4oC, współczynnik efektywności energetycznej utrzymuje się powyżej 3, COP ≥ 3. Słowa kluczowe: wodna pompa ciepła, źródła ciepła, COP, efektywność energetyczna, klimatyzacja, ciepło krzepnięcia wody, płytowy wymiennik ciepła The article includes an assessment of potential applications of water source heat pumps. The evaluation of water as a heat source was made, its type and occurring temperature were described. Heat pump systems for recovering heat of water in Poland are less widespread, despite the fact that they are characterized by high performance and efficiency. Unfortunately, at low water temperatures, there is possibility of ice formation on the surface of evaporator, even in the case of salty sea w[...]

Wodne pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto opisy rozwiązań i eksploatacji wodnych pomp ciepła. Ukazano wady i zalety poszczególnych rozwiązań, w tym również zagrożenia tworzenia się na powierzchni wymienników ciepła lodu. Przedstawiono problemy eksploatacyjne systemów w zależności od jakości wody zasilającej. Analizy literaturowe i badania własne pozwalają na ocenę wpływu temperatury oraz natężenia przepływu wody na efektywność COP. WATER SOURCE HEAT PUMP An overview of solution of water source heat pumps are presented in this paper. The advantages and disadvantages of different options including the creation of hazards on the surface of heat exchangers ice are showed to. The problems of operating systems, depending on the quality of water supply . Analysis of literature and own studies allow an assessm[...]

Klasy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła (artykuł przeglądowy)


  W artykule przedstawiono aktualną klasyfikację energetyczną urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Uwzględniono obowiązujące i opracowywane w tym zakresie dyrektywy i rozporządzenia UE oraz dobrowolną certyfikację prowadzoną przez Eurovent Certification. Porównano zużycie energii poszczególnych klas efektywności energetycznej dla urządzeń w zależności od ich ceny na przykładzie chłodziarko-zamrażarek domowych z zamrażalnikiem dolnym dostępnych na rynku polskim. Energ y efficienc y classes in re frigerat ion , air cond ition ing and heat pumps The paper presents up-to-date energy efficiency classification in refrigeration, air conditioning and heat pumps. It takes into account the existing and draft EU directives and regulations in this area, and voluntary certification carried out by Eurovent Certification. The energy consumption of different energy efficiency classes for devices in dependence on their prices is compared on the example of domestic bottom freezer refrigerators available on the Polish market. 1. Wprowadzenie Energia elektryczna zużywana przez urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na energię elektryczną. Obserwowany stały wzrost efektywności energetycznej urządzeń wskazuje na dalsze możliwości ograniczenia zużycia energii na cele chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji. Dyrektywy [2-8] i rozporządzenia [22-24] UE wprowadzają klasy energetyczne oraz graniczne wartości współczynników efektywności energetycznej dla coraz szerszej grupy produktów jako motywację dla producentów do dalszej poprawy efektywności energetycznej urządzeń oraz by doprowadzić do przyspieszenia przemian rynkowych zmierzających w kierunku energooszczędnych technologii. Etykiety energetyczne są wymagane dla następujących urządzeń chłodniczych zasilanych z sieci zasilania elektrycznego: - urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych o[...]

Stanowisko badawcze wodnej pompy ciepła


  W artykule przedstawiono stanowisko badawcze wodnej pompy ciepła zbudowanej na podstawie patentu z 2011 roku nr 209839. Ukazano schemat instalacji, jak również omówiono zasadę działa urządzenia. Wskazano również na aparaturę pomiarową służącą do celów określenia charakterystyk energetycznych pompy ciepła. The research stati on water source heat pump In this paper presents the research station water source heat pump, built by the patent of 2011 No. 209839. Illustrated diagram of the installation as well as discusses the principle of operation. In also indicated measurement equipment serving the purpose of determining the energy characteristic of the heat pump. Z prac badawczych 1. Wstęp Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uzyskała grant [4] finansujący badania nad możliwością wykorzystania ciepła krzepnięcia wody do zasilania dolnego wymiennika ciepła pompy ciepła w okresie niskich temperatur zewnętrznych (patent Pl 209839 [5]). Liczne analizy i badania teoretyczne wskazywały na wiele zalet takiego rozwiązania [1, 2, 3]. Dlatego w roku 2011 projekt badań został złożony w 40. konkursie projektów badawczych. Został on oceniony pozytywnie i uzyskał finansowanie [4]. Wyniki badań teoretycznych zainteresowały firmę MARSPOL ze Szczecina posiadającą ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie m.in. instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Zaowocowało to podpisaniem umowy między firmą MARSPOL a Katedrą Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego dotyczące[...]

Badania wstępne wodnej pompy ciepła pracującej w warunkach oblodzenia dolnego wymiennika ciepła


  W artykule przedstawiono opis nowego rozwiązania wodnej pompy ciepła pracującej w warunkach oblodzenia oraz wyniki badań wstępnych. Do badań eksperymentalnych zbudowane zostało stanowisko pompy ciepła przy otwartym basenie o pojemności 400 m3. Badania dotyczyły okresu niskich temperatur zewnętrznych powietrza oraz temperatury wody tw < 4oC w zbiorniku zasilającym parowacz pompy ciepła. W tych warunkach badano efektywność COP wodnej pompy ciepła podczas tworzenia się lodu na powierzchni wymiennika dolnego źródła ciepła. Preliminar y investigation of water source heat pump operating in lower heat exchanger icing con - ditions Description of a new concept of the water source heat pump working in the conditions icing and the results of the preliminary investigation. A stand for experimental investigation of the heat pump was built close to the open pool of volume 400 m3. The heat pump was investigated in the period of low temperatures of both air and water t < 4oC in the basin. The coefficient of performance (COP) of the water heat pump was investigated during the process of ice formation on the surface of the exchanger of the lower heat source.Wstęp Współcześnie na całym świecie dąży się do coraz szerszego wykorzystania zasobów energii odnawialnych. Znaczne możliwości kryją się w wodach rzek, jezior, mórz i oceanów. W artykule przedstawione zostały badania nad poprawą charakterystyki energetycznej (efektywności energetycznej oraz wydajności grzewczej) wodnej pompy ciepła. Takie badania eksperymentalne prowadzone są w wielu ośrodkach naukowych na świecie i ukazują kierunki rozwoju pomp ciepła. W dalszej części artykułu przedstawiono niektóre wybrane prace badawcze z lat 2010-2012 dotyczące wodnych pomp ciepła. Autorzy tych prac [3-14] proponują nowe rozwiązania, które prowadzą do poprawy charakterystyk energetycznych tych urządzeń. Głównie dotyczą one: badań nowych czynników chłodniczych stosowanych w pompach ciepła, badań nowyc[...]

Praca wodnej pompy ciepła w warunkach konwekcji wymuszonej DOI:10.15199/9.2017.7.6


  Wodne pompy ciepła cechują się najwyższa efektywnością energetyczną spośród wszystkich rodzajów pomp ciepła. Są one jednak w naszym kraju najrzadziej instalowane. Według PORT PC sprzedaż pomp ciepła w Polsce rośnie z roku na rok ‒ jednak pompy ciepła woda/woda stanowią jedynie ok 1% wszystkich zainstalowanych urządzeń. Znaczną większość instalowanych urządzeń stanowią powietrzne i gruntowe pompy ciepła. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł [5] jest pierwszym jednoznacznym dokumentem w prawie polskim, według którego znaczna część ciepła przekazywanego przez pompy ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych. Określono w nim m.in. sposób obliczania rzeczywistej ilości ciepła wytwoCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) 297 rzonego przez pompy ciepła z energii czerpanej z powietrza, gleby lub wody. W Rozporządzeniu można znaleźć m.in. odwołanie do Dyrektywy 2009/28/WE [3] odnośnie do wytycznych obliczania energii odnawialnej pobieranej przez pompy ciepła. Do obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie w przypadku pomp ciepła stosuje się odpowiednio wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 Dyrektywy 2009/28/ WE, stanowiące załącznik do decyzji. Załącznik VII wymienionej Dyrektywy określa trzy podstawowe parametry niezbędne do wyznaczenia ilości energii odnawialnej dostarczanej za pośrednictwem pomp ciepła, są to: ● sprawność produkcji energii - η - według danych za rok 2010 sprawność produkcji energii wyniosła 0,455 (45,5%), wartość ta ma być stosowana do roku 2020 jako obliczeniowa, ● szacunkowa ilość użytecznego ci[...]

Badania wstępne pompy ciepła zasilanej ciepłem przejścia fazowego wody


  W artykule przedstawiono badania wstępnej wodnej pompy ciepła zasilanej ciepłem przejścia fazowego wody w okresie zimowym według zgłoszenia patentowego P 387938. Przedstawiono schemat budowy stanowiska modelowego wodnej pompy ciepła i wstępne wyniki obserwacji ruchowej i energetycznej proponowane w zgłoszeniu patentowym organizacji pracy urządzenia. Oszacowano wstępnie kształtowanie się współczynnika efektywności energetycznej COP (Coefficient Of Performance) nowego rozwiązania. PRELIMINARY STUDIES OF HEAT PUMP POWERED BY HEAT OF PHASE TRANSITION OF WATER In this paper is presented a preliminary study of water-source heat pump which use latent heat of water freezing in the winter according a patent application P 387938. The schema of the construction of the position of water-source heat pump model and preliminary results of observation of movement and energy in the patent application of the proposed organization of work equipment. Initially estimated formation energy efficiency ratio COP of the new solution. Wstęp Za ojca pomp ciepła powszechnie uznaje się Wiliama Thomsona (Lord Kelvin). On jako pierwszy przedstawił podstawy teoretyczne pomp ciepła. W 1852 r. opisał wyposażony w sprężarkę otwarty obieg powietrzny łączący dwa zbiorniki wody pełniące rolę górnego i dolnego źródła ciepła. Rozwój tych urządzeń zaowocował powstaniem w 1928 roku pierwszej pompy ciepła służącej do ogrzewania domu. Była to instalacja bazująca na amoniakalnym urządzeniu sprężarkowym, którą skonstruował T.G. Haldane [1]. W czasie II wojny światowej pompy ciepła znalazły zastosowanie na łodziach podwodnych. Pełniły tam rolę nagrzewnic i osuszaczy powietrza. Największy rozwój ilościowy tych urządzeń nastąpił po wielkim kryzysie energetycznym w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Szacuje się, że w tym okresie w Stanach Zjednoczonych 25-30% nowo budowanych domków wyposażonych zostało w indywidualne systemy grzewcze oparte na pompach ciepła. Po[...]

Lewobieżny obieg termodynamiczny sprężarkowej pompy ciepła


  W artykule przedstawiono analizę wpływu dochłodzenia i regeneracji ciepła w obiegu sprężarkowej pompy ciepła na efektywność i wydajność cieplną dla najczęściej spotykanych czynników. Ważną częścią artykułu jest wybór parametrów pracy i rozwiązania technicznego pompy ciepła do obsługi budynku jednorodzinnego w zaopatrzeniu w ogrzewanie/chłodzenie i ciepła wodę użytkową. The article presents an analysis of the impact of subcooling and the heat recovery heat pump compressor circuit efficiency and thermal performance for the most common factors. An important part of the article is the choice of operating parameters and heat pumps technical solution to support a single-family building in the supply of heating/cooling and domestic hot water heat. Wstęp Analizując obieg lewobieżny konieczne jest sprecyzowanie do jakich celów jest on wykorzystywany. W artykule założono, że dla celów ogrzewania budynku jednorodzinnego z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Przepływ ciepła z otoczenia do ciała ogrzewanego - i odwrotnie - realizuje się za pomocą lewobieżnego obiegu termodynamicznego. Zgodnie z II Zasadą Termodynamiki, jest to tylko możliwe przy doprowadzeniu energii z zewnątrz do napędu pompy ciepła - ziębiarki. W celu realizacji obiegu lewobieżnego pompy ciepła/chłodziarki jest zużywana między innymi praca mechaniczna. Najczęściej urządzenia pracujące według tej metody to sprężarkowe pompy ciepła, które w zależności od czynnika obiegowego nazywamy parowymi lub gazowymi. W dalszej części rozpatrzone zostaną tylko urządzenia parowe. Praca pomp ciepła w warunkach niskich temperatur zewnętrznych musi zabezpieczać zapotrzebowanie na ciepło. W związku z tym stosowane są różne rozwiązania służące do zabezpieczenia potrzeb cieplnych i uzyskania założonej efektywności pompy ciepła. W zależności od wykorzystywanego w dolnym źródle nośnika ciepła (powietrze, woda, grunt), występują okre[...]

Efektywność powietrznych pomp ciepła


  Współcześnie spotyka się wiele rozwiązań powietrznych pomp ciepła, które posiadają znaczne zróżnicowanie efektywności COP. Wynika to z różnych przyczyn. Jedną z nich jest praca przy niskich temperaturach otoczenia i wysokich wilgotnościach, co sprzyja szronieniu powierzchni dolnego źródła ciepła. W efekcie przeprowadzonej analizy proponuje się uściślenie warunków badań z dokładnym ujęciem cyklu odszraniania. Air Source Heat Pumps - Efficency A variety of solutions in Air Source heat Pumps technology is used nowadays, often having different COPs in the similar working conditions declared. A lot of factors are connected, one of them being low ambient temperatures and high humidities environment, what favours a frosting of the outdoor heat exchanger's surface. As a result of conducted analysis, the precising of research conditions, along with detailed defrosting cycle description is proposed.Współcześnie dużym zainteresowaniem wśród użytkowników cieszą się powietrze pompy ciepła (ppc). Praktycznie każda firma związana z branżą, ma w swojej ofercie ppc. Przeważająca liczba dostępnych na rynku urządzeń posiada rozwiązania techniczne, umożliwiające ich eksploatację w szerokim zakresie temperatur powietrza zewnętrznego od 15oC do -15oC, a w niektórych rozwiązaniach nawet do -25oC. Przy niskich temperaturach (tś <0oC) powierzchni wymiennika ciepła stanowiącego dolne źródło ciepła panują warunki sprzyjające szronieniu. Stąd konieczne jest uwzględnienie tego zjawiska w budowie wymiennika i ppc. W chłodnictwie stosuje się w tym przypadku większą podziałkę t>4-5 mm żeber (lamel). Dotyczy to też dobrania wielkości powierzchni wymiennika ciepła Az dolnego źródła. Ważnym elementem charakterystyki pompy ciepła jest też założenie dotyczące możliwości pracy w okresie letnim, jako urządzenie chłodnicze. W związku z tym, konieczne jest rozważenie jak wpłynie to na wielkość wymienników zastosowanych w powietrznej pompie ciepła. Do[...]

Wpływ na atmosferę samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych


  W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej wpływu na atmosferę eksploatacji samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych z różnymi czynnikami chłodniczymi stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym. Za miarę takiego wpływu przyjęto wartości: całkowitego równoważnego wskaźnika ocieplenia (TEWI) oraz jego składowych. Ukazano też zmiany w podejściu do wielkości GWP czynników chłodniczych. Pewne kontrowersje budzi tu wprowadzenie w klimatyzacji samochodowej nowej substancji R1234yf spełniającej wymogi dyrektywy UE [5]. Czynnik ten (podobnie jak R134a!) w przypadku pożaru auta rozkłada się na fluorowodór - toksyczny (i rakotwórczy), a więc zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt. Stąd wzrosło zainteresowanie powrotem do użycia nie toksycznego CO2. IMPACT OF MOBILE AIR CONDITIONING ON THE ATMOSPHERE The article presents the results of theoretical analysis of mobile air conditioning (MAC) systems operating with various refrigerants used in the automotive industry in terms of their impact on the environment. The total equivalent warming impact (TEWI) and its components is assumed as a measure of such impact. The changes in the approach to the size of GWP for refrigerants are also shown. Some controversy is associated with the entry of R1234yf - new substance satisfying the requirements of the EU MAC Directive - in the car air conditioning. This refrigerant (as well as R134a) decomposes in the case of a car fire into hydrogen fluoride - toxic (and carcinogenic), thus threatening the health of humans and animals. Hence the increased interest in returning to the use of CO2.Wstęp Proces eksploatacji urządzeń ziębniczych stanowi źródło wielu zagrożeń. Poza typowymi dla systemów technicznych (zagrożenia termiczne, elektryczne, mechaniczne) charakterystyczne dla tej grupy urządzeń są zagrożenia powiązane ze specyfiką wykorzystywanych w nich czynników ziębniczych. Większość z tych czynników należy do grupy chlorowcopochodnych i z tego względu ma międ[...]

 Strona 1  Następna strona »