Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KORCZYŃSKI"

Stan i możliwości krajowej bazy naukowo-technicznej w zakresie budowy urządzeń dla przemysłu elektrochemicznego

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie przemysłu chlorowego przedstawiono skutki braku własnej produkcji urządzeń elektrochemicznych. Omówiono zakres działań związanych z uruchomieniem produkcji pionowego elektrolizera przeponowego POLEL 30/50 wyposażonego w aktywowane elektrody tytanowe i modyfikowane diafragmy azbestowe, podano jego charakterystykę eksploatacyjną. Scharakteryzowano możliwości krajowej bazy nauko[...]

Otrzymywanie kwasu glioksalowego metodą elektrochemiczną - badania w skali modelowej

Czytaj za darmo! »

Proces redukcji kwasu szczawiowego do kwasu glioksalowego badano, stosując moduł elektrolizera z półkową katodą rtęciową. Na podstawie badań wykonanych w instalacji modelowej (obciążenie 200 A) określono warunki prowadzenia procesu oraz jego wskaźniki technologiczne. Otrzymane wyniki wykorzystano do opracowania założeń projektowych instalacji przemysłowej (zdolność produkcyjna 300 Mg roczni[...]

Doświadczalna eksploatacja elektrolizera DFK-15 w procesie otrzymywania chloranu sodowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki doświadczalnej eksploatacji elektrolizera DFK-15 (nominalne natężenie prądu 15 kA) zbudowanego z sześciu zestawów katodowo-anodowych połączonych szeregowo. Podczas elektrolizy prowadzonej w temp. 75 80°C uzyskiwano dla chloranu sodowego wydajność prądową wynoszącą ok. 94%, a napięcie na elektrolizerze ok. 21 V. Gaz nad roztworem w elektrolizerze (w przeliczeniu na suchą mieszaninę) zawierał: 97,2 -e- 97,5% obj. H2, 2,3 -r 2,5% obj. 0 2 i 0,1 ~ 0,3% obj. Cl2. Chlorany metali alkalicznych (sodowy i potasowy) należą do związków chemicznych o dużym znaczeniu gospodarczym. Ocenia się1’, że światowa zdolność produkcyjna w zakresie chloranów przekracza milion ton rocznie, z czego ponad 80% przypada na chloran sodowy. Otrzymuje się je w procesie bezdiafragmowej elektrolizy wodnych roztworów odpowiednich chlorków; jest to najstarszy realizowany w skali przemysłowej proces elektrochemiczny. Powszechnie uważa się 2+4), że chloran sodowy powstaje w wyniku kilku reakcji, z których pierwsza to elektrochemiczny rozkład chlorku sodowego przedstawiany często równaniem bilansowym: 2 NaCl + 2 H ,0 - 2NaOH + H, + Cl, U) a następne to: absorpcja chloru i dysproporcjonowanie w środowisku o niewielkiej kwasowości: 2 NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + HzO (2) NaClO + 2 HCIO -► NaC103 + 2 HC1 (5) Jony chloranowe, być może, powstają też w wieloetapowym procesie utleniania elektrochemicznego5 *7): cr ■ CIO~ -> (C 1 0 2 ) -> C 1 0 3 Większość jednak autorów opowiada się za procesem charakteryzowanym przez reakcje (1) -*■ (5). Do niedawna wszystkie te etapy realizowano w jednym aparacie (elektrolizerze), starając się pogodzić sprzeczne niejednokrotnie warunki przebiegu poszczególnych reakcji8’. Tak więc np. w celu przyspieszenia przebiegu reakcji dysproporcjonowania (5), zmniejszenia napięcia na elektrolizerze oraz zwiększenia wydajności krystalizacji trzeba prowadzić elektrolizę w p[...]

Badania nad elektrochemiczną regeneracją ługów chromowych pochodzących z rafinacji wosków Montana w doświadczalnej instalacji przemysłowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano elektrochemiczną regenerację ługów chromowych w doświadczalnej instalacji - kaskadzie trzech elektrolizerów połączonych z linią produkcyjną wosków twardych. Otrzymane wyniki zinterpretowano zgodnie z zasadami statystycznej oceny przeprowadzonych doświadczeń. W badanych warunkach uzyskano dobrą wydajność regeneracji (utleniania Cr (Ш) do Cr (VI)). cych kształt prostopadłościanu, z których każdy był złożony z dwóch komór katodowych (zewnętrznych) i jednej anodowej (środkowej), oddzielonych od siebie membraną jonowymienną typu Najlon 427 produkcji firmy Du Pont. Wanny elektrolityczne - wykonane ze stali węglowej i wyłożone ołowiem - wyposażono w ołowiane anody i katody ze stali kwasoodpornej. Jedną z głównych operacji w procesie produkcji wosków twardych jest chromianowa rafinacja surowego wosku Montana w roztworze kwasu siarkowego. Koszt używanego do tego celu dwuchromianu sodu, produkowanego z importowanego surowca, stanowi ponad 30% kosztów wytwarzania wysokogatunkowych wosków twardych. Ługi porafinacyjne powstające w procesie rafinacji, zawierające siarczan chromu, są obecnie stosowane do produkcji Chromopolu wykorzystywanego w garbarstwie. Elektrochemiczna regeneracja ługów chromowych, polegająca na utlenianiu chromu (III) do chromu (VI) z udziałem stałej ilości kwasu siarkowego w układzie, umożliwia zmniejszenie zużycia deficytowego surowca. Stosowane technologie elektrochemicznego utleniania Cr (III) do Cr (VI) mało się różnią między sobąI + 6). Proces prowadzi się zazwyczaj w elektrolizerach diafragmowych, a ostatnio coraz częściej używa się membran jonowymiennych. Ze względu na silnie agresywne i utleniające środowisko mieszaniny dwuchromianu sodu i kwasu siarkowego, wykorzystuje się membrany perchlorowane lub perfluorowane2), z tym że jedynie te ostatnie, na podłożu z włókna teflonowego, charakteryzują się zadowalającą chemoodpomością. Jako materiał anodowy stosuje się ołów lub jego stopy z dodatkiem antymo[...]

 Strona 1