Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RADOSŁAW ŁYSZKOWSKI"

Mapy efektywności przeróbki plastycznej stopu Fe-16Al

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcenia plastycznego stopu na osnowie nieuporządkowanego roztworu stałego Al w Feα. Badania symulacyjne ściskania jednoosiowego przeprowadzono w temperaturze 600÷1100 °C z szybkością odkształcenia 0,001÷100 s-1 do stałej wartości odkształcenia rzeczywistego 0,6. Na podstawie uzyskanych krzywych naprężenie- odkształcenie obliczono wartości współczynn[...]

Analiza numeryczna procesu prasowania z wyciskaniem w kanale krzyżowym przy hamowanym wypływie materiału DOI:


  Optymalne projektowanie badań eksperymentalnych powinno być poprzedzone analizą teoretyczną zagadnienia. W tym celu przed przystąpieniem do projektowania i fizycznego wykonania matrycy do prasowania w kanale krzyżowym, przygotowano symulację numeryczną tego procesu. W celu weryfikacji przyjętych założeń, opracowano uproszczony 2-D model tego procesu w programie FormFEM. W oparciu o wyniki wcześniejszych badań plastyczności stopu Fe-16Al-5Cr (at.%), opracowano model matematyczny materiału, dokonując stosownego dopasowania parametrów reologicznych równania Spittel'a dla zależności [...]

SILNE ODKSZTAŁCENIE PLASTYCZNE STOPÓW Fe-Al W PROCESIE KUCIA NAPRZEMIENNEGO

Czytaj za darmo! »

Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu żelazo-aluminium postrzegane są, jako perspektywiczne materiały konstrukcyjne mające zastosowanie na elementy narażone na oddziaływanie wysokich temperatur i agresywnego korozyjnie środowiska. Charakteryzują się one korzystną kombinacją unikatowych właściwości, takich jak: doskonałą odpornością na korozję, wysoką wytrzymałością, małą gęstością i niskim kosztem materiałowym w odniesieniu do stali nierdzewnych typu Fe-Cr lub Fe-Cr-Ni. W artykule przedstawiono wyniki badań stopu Fe-16Al-5Cr-1Mo-0,1Zr (% at.) poddanego silnemu odkształceniu plastycznemu poprzez zastosowanie cyklicznego kucia naprzemiennego przy wykorzystaniu systemu MaxStrain w zakresie temperatury 20÷600 °C przy szybkości odkształcenia 1 s-1. Uzyskane wyniki badań wyraźni[...]

 Strona 1