Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"BOHDAN RADOMYSKI"

Kałcniizałory molibdenowo-kobaltowe i molibdenowo-niklowe d© procesy konwersji tlenku węgla zawartego w gazie surowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Zmodyfikowano przemysłowe katalizatory kobaltowo- -molibdenowe (G-3 i G-4) stosowane do hydroodsiarczania produktów naftowych. Przebadano wpływ dodatków modyfikujących, sposobu ich wprowadzania na nośnik oraz ro dzaju nośnika na aktywność katalizatorów w procesie konwersji tlenku węgla. Badania prowadzono w reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym, stosując gaz koksowniczy. Otrzymano serię katalizatorów, które będzie można zastosować w procesie konwersji tlenku węgla zawartego w gazie surowym zanieczyszczonym związkami siarki. Niniejsza praca została podjęta w związku z prowadzonymi w Polsce badaniami nad zgazowaniem węgla. Przeznaczony do zgazowania miał węglowy z Kopalni " J a nina" zawiera 2-f-5% mas. siarki. W procesie konwersji gazu surowego nie oczyszczonego ze związków siarki konieczne jest stosowanie katalizatorów odpornych na działanie tych związków. Właściwość tę mają katalizatory Co-Mo i Mo-Ni; co więcej do ich prawidłowej pracy wymagane jest utrzymywanie stałego poziomu H2S w gazie poddawanym konwersji. COS, merkaptany i inne organiczne związki siarki ulegają na powierzchni tych katalizatoDoc. dr inż. Bohdan RADOMYSKI [...]

Ocena jakości katalizatora Cr2O3/Al2O3 w procesie hydrodealkilacji toluenu i frakcji toluenowej

Czytaj za darmo! »

Według opracowanych założeń wytworzono w warunkach przemysłowych informacyjną szarżę katalizatora Cr2O3/Al2O3, oznaczoną symbolem PWR-158 Cr. W warunkach wielkolaboratoryjnych określono jego aktywność i stabilność właściwości. Wykazano, że katalizator PWR-158 Cr odznacza się dużą aktywnością początkową we wszystkich reakcjach istotnych podczas przeróbki frakcji toluenowej: hydrodealkilacji,[...]

Katalizator molibdenowo-kobaltowo-potasowo-chromowy do konwersji tlenku węgla DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania opracowanego w Politechnice Wrocławskiej katalizatora konwersji tlenku węgla będącego składnikiem gazów zanieczyszczonych związkami siarki. Przeprowadzono testy pod ciśnieniem atmosferycznym z użyciem gazów zawierających różne ilości tlenku węgla, dwutlenku węgla i wodoru. Uzyskano stuprocentową konwersję tlenku węgla. Opracowano również sposób zapewnienia dużej aktywności katalizatora w procesie prowadzonym z zastosowaniem gazów nie zawierających związków siarki. We wcześniejszej publikacji1} przedstawiono wyniki prac nad otrzymywaniem katalizatora molibdenowo-kobaltowo-potasowo-chromowego stosowanego podczas konwersji tlenku węgla zawartego w gazach zanieczyszczonych związkami siarki. W kolejnym artykule2) przedstawiono wyniki badania wpływu sposobu przygotowania takiego katalizatora do pracy (nasiarczania) oraz wyniki prób użycia go - pod zwiększonym ciśnieniem i pod ciśnieniem atmosferycznym - w wypadku gazów o różnym składzie chemicznym, otrzymanych w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Obecnie prezentowana praca jest kontynuacją tych badań. W związku z istnieniem zapotrzebowania na katalizatory do różnych wariantów procesu konwersji tlenku węgla zawartego w różnego rodzaju gazach odlotowych, przeprowadzono testy z gazami o jeszcze innym składzie chemicznym. Chodzi tu zwłaszcza o gaz zawieraj[...]

Katalizator molibdenowo-kobaltowo-potasowo-chromowy do procesu konwersji tlenku węgla DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano katalizator do procesu konwersji tlenku węgla, który jest składnikiem gazów zawierających związki siarki oraz gazów pozbawionych tych związków. Zoptymalizowano proces chemicznego wiązania siarki przez katalizator (nasiarczania) i wykazano zasadnicze znaczenie końcowej temperatury tego procesu. Opracowano także sposób nasiarczania katalizatora, nie wymagający zewnętrznych instalacji. Stosowanie nowego katalizatora umożliwia stuprocentową konwersję tlenku węgla w zaazotowanym gazie zawierającym 2,60% obj. CO pod ciśnieniem atmosferycznym w temp. 473 К (obciążenie katalizatora gazem 400 Nm3/m3-h) oraz w gazie o zawartości 40% obj. tego składnika pod ciśnieniem 2,0 MPa w temp. 523 К (obciążenie katalizatora gazem 5000 Nm!/m3-h). Istnieje duże zapotrzebowanie na katalizatory do procesu konwersji tlenku węgla zawartego w zanieczyszczonych siarką przemysłowych gazach odlotowych, do oczyszczania powietrza w kopalniach, a także w innych procesach technologicznych. W poprzedniej pracy11 przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją katalizatorów kobaltowo- molibdenowych pod kątem możliwości wykorzystania ich podczas konwersji tlenku węgla występującego w gazie zawierającym związki siarki. Niniejsza praca jest kontynuacją badań katalizatora (katalizator 367 u ), który w czasie konwersji tlenku węgla zawartego w gazie koksowniczym, prowadzonej pod ciśnieniem atmosferycznym, wykazał największą aktywność. Badano aktywność tego katalizatora (pod ciśnieniem atmosferycznym) z zastosowaniem gazów o różnej zawartości [...]

Optymalizacja warunków preparatyki nośnika katalizatora reformingowego (AI2o 3) w formie kulistej DOI:

Czytaj za darmo! »

Korzystając z matematycznych metod analizy, dokonano oceny wpływu parametrów stosowanych podczas otrzymywania tlenku glinowego w formie kulistej na jego właściwości fizykochemiczne. Określono optymalne warunki, w których uzyskuje się nośnik o wymaganych właściwościach. W Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej opracowano nową metodę produkcji nośnika sferycznego dla katalizatorów reformingowych, która polega na żelowaniu mieszaniny roztworu soli glinowych i czynnika alkalizującego w gorącej łaźni olejowej 1>2>. Technologia ta gwarantuje produkcję sferycznego tlenku glinowego o dużej czystości i właściwościach fizykochemicznych odpowiadających wymaganiom stawianym nośnikom katalizatorów. Nośnik kulisty powinien charakteryzować się optymalną powierzchnią właściwą równą ok. 200 m2/g i gęstością irówną 500-7-600 kg/m,3. Zbadano wpływ zmiany parametrów stosowanych podczas otrzymywania nośnika na jego właściwości fizykochemiczne. Określono warunki, w których uzyskuje się nośnik o największej powierzchni właściwej przy założonej wartości gęstości.[...]

Wpływ warunków preparatyki sferycznego tlenku glinowego jako nośnika katalizatora reformingowego na jego strukturę porowatą DOI:

Czytaj za darmo! »

Za pomocą matematycznych metod analizy wyników doświadczeń dokonano oceny wpływu warunków preparatyki nośnika na jego strukturę porowatą. Przeprowadzono analizę zależności między rozkładem porów według promieni a powierzchnią właściwą i gęstością nośnika. Duża powierzchnia właściwa nośnika nie jest jedynym parametrem gwarantującym efektywność działania katalizatora. Katalizator powinien charakteryzować się również odpowiednią strukturą porowatą (odpowiednim stosunkiem objętości porów szerokich do wąskich), od której zależy transport masy i ciepła. Dzięki możliwości regulowania struktury porowatej można wpływać na etap limitujący szybkość procesu. Opracowana w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej nowa technologia produkcji sferycznego tlenku glinowego jako nośnika katalizatora reformingu 14_3> (polegająca na żelowaniu mieszaniny roztworu soli glinowych i czynnika alkalizującego w gorącej łaźni olejowej, kondycjonowaniu, suszeniu i prażeniu kulek) umożliwia regulowanie w szerokim zakresie struktury porowatej otrzymywanego nośnika. W poprzedniej pracy x> zbadano wpływ parametrów stosowanych podczas otrzymywania nośnika na jego powierzchnię właściwą i gęstość. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu warunków procesu otrzymywania nośnika na jego strukturę porowatą. [...]

Preparatyka katalizatorów hydroodsiarczania CoMo/AI20 3 z surowców odzyskanych w procesie przeróbki zużytych katalizatorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i proponowaną technologię wytwarzania katalizatorów CoMo/Al20 3 z surowców odzyskanych w procesie przeróbki zużytych katalizatorów - wodorotlenku glinowego, kwasu molibdenowego i węglanu ko - baltawego. Porównano właściwości fizykochemiczne i aktywność katalizatorów preparowanych różnymi metodami z użyciem surowców odzyskanych i handlowych. Katalizator hydroodsiarczania CoMo/A120 3 (G-3), stosowany w krajowym przemyśle rafineryjnym, wytwarzany jest obecnie w ZCh "Oświęcim" z surowców importowanych: technicznego wodorotlenku glinowego, rudy molibdenowej i kobaltu metalicznego. Katalizator ten zawiera 16-M7°/o mas. M0O3 i 3,5%> mas. CoO. Jego produkcja obejmuje następujące operacje: - wytrącanie aktywnego wodorotlenku glinowego, - sporządzenie roztworów soli molibdenu i kobaltu przez ługowanie rudy molibdenowej i kobaltu, odpowiednio wodą amoniakalną i kwasem azotowym, - zarabianie wodorotlenku glinowego z kwaśnym, roztworem soli molibdenu, a następnie formowanie, - suszenie i kalcynacja katalizatora Mo/A12Ó3, - impregnacja katalizatora Mo/Al20 3 roztworem soli kobaltu, - suszenie i kalcy nacja katalizatora CoMo/Al20 3. Surowce otrzymane w procesie przeróbki zużytego katalizatora różnią się właściwościami i składem chemicznym od surowców technicznych. Uzasadnione było zatem przeprowadzenie badań w celu dobrania metody wytwarzania katalizatora, która byłaby odpowiednia dla odzyskiwanych surowców, oraz porównanie jego aktywności z aktywnością katalizatorów G-3 i spreparowanego z surowców handlowych. [...]

Rafinacja parafiny z zastosowaniem katalizatorów krajowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano trzy, różniące się rodzajem nośnika, molibdenowo- niklowe katalizatory używane podczas hydroraflnacji parafiny. Mimo zastosowania dość dużej szybkości podawania surowców i umiarkowanego ciśnienia w strefie reakcji, uzyskano znaczną poprawę użytkowych właściwości parafiny oraz wysoki stopień przemiany węglowodorów aromatycznych. Pod względem właściwości otrzymane produkty rafinacji spełniają wymagania zawarte w polskich normach stawiane parafinie gatunku R I ' W związku z zapotrzebowaniem przemysłu rafineryjnego na katalizatory stosowane w czasie rafinacji parafin, w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej przeprowadzono badania nad krajowym katalizatorem przeznaczonym do tego celu. Tabela 1. Właściwości produktów rafinacji parafiny w obecności katalizatora P-l Część doświadczalna Rys. 1. Schemat aparatury: 1 - zbiornik surowca; 2 - pompa tłocząca; 3 - butla z wodorem; 4 - katalizator odtleniający wodór; 5 - reaktor; 6 - chłodnica; 7 - separator ciśnieniowy; 8 - separ[...]

 Strona 1