Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA FLORIANOWICZ"

Badanie początku skraplania czynnika chłodniczego w minikanale rurowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczące określenia początku procesu skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych. Wykazano, że proces skraplania może zachodzić w strefie schładzania pary przegrzanej w początkowej długości minikanału rurowego. Opracowano zależność kryterialną, pozwalającą określić stan początku procesu skraplania. Wyniki badań eksperymentalnych dla minikanałów porównano z wynikami badań dla kanałów o średnicy konwencjonalnej. The results of experimental investigations of condensation beginning of refrigerants are presented in this paper. It was demonstrated that the process of the condensation may occurs in the superheated vapour on the initial length of the cooled pipe minichannel. A criterion-related correlation to determine the point [...]

Badanie skraplania czynnika chłodniczego w obszarze pary przegrzanej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych skraplania czynnika R404A w wężownicy rurowej modelowego skraplacza. Wykazano, że proces skraplania rozpoczynający się lokalnie w obszarze pary przegrzanej, po wystąpieniu określonego przechłodzenia pary na ściance kanału rozwija się następnie w układzie dwufazowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano kryterium pozwalające wyznaczyć punkt początku skraplania w przepływie PPS. Znajomość tego kryterium uzupełnia opis wymiany ciepła oraz może być przydatne w projektowaniu skraplaczy chłodniczych. Wykazano, że w obszarze pary przegrzanej następuje stopniowy wzrost wartości współczynnika przejmowania ciepła αx, co świadczy o rozpoczęciu lokalnego skraplania czynnika chłodniczego Istnieje uzasadniona potrzeba kontynuacji dalszych badań w tym zakresie. Investi gation of refri gerant condensation in superheat vapor space In this paper showed effects of experimental investigation of refrigerant R404A condensation in pattern condenser pipe coil. Authors demonstrated that condensation process, local started in superheat vapor space, after vapor subcooled on pipe wall evolved in twophase area. Work out a criteria with can help find beginning of condensation in flow. It can be very useful for cooled condenser design and to describe heat transfer. Authors showed that in super vapor space a heat transfer coefficient rising slowly. It means that condensation process started. There is requirement to continue experimental investigation in this case.a, b - współczynniki, wzory (1 i 2) C - współczynnik, wzór (3) h - entalpia właściwa, kJ/kg L - długość wężownicy rurowej, m p - ciśnienie absolutne, Pa PPS - punkt początku skraplania, R - indywidualna stała gazowa, J/(kg·K) q˙ - gęstość strumienia ciepła s - entropia właściwa, J/(kg·K) T, t - temperatura, oC (wρ) - gęstość strumienia masy, kg/(m2·s) v - objętość właściwa x - stopień suchości Symbole greckie [...]

Badanie skraplania czynnika chłodniczego w obszarze pary przegrzanej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych skraplania czynnika R404A w wężownicy rurowej modelowego skraplacza. Wykazano, że proces skraplania rozpoczynający się lokalnie w obszarze pary przegrzanej, po wystąpieniu określonego przechłodzenia pary na ściance kanału rozwija się następnie w układzie dwufazowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano kryterium pozwalające wyznaczyć punkt początku skraplania w przepływie PPS. Znajomość tego kryterium uzupełnia opis wymiany ciepła oraz może być przydatne w projektowaniu skraplaczy chłodniczych. Wykazano, że w obszarze pary przegrzanej następuje stopniowy wzrost wartości współczynnika przejmowania ciepła αx, co świadczy o rozpoczęciu lokalnego skraplania czynnika chłodniczego Istnieje uzasadniona potrzeba kontynuacji dalszych badań w tym zakresie. Investi gation of refri gerant condensation in superheat vapor space In this paper showed effects of experimental investigation of refrigerant R404A condensation in pattern condenser pipe coil. Authors demonstrated that condensation process, local started in superheat vapor space, after vapor subcooled on pipe wall evolved in twophase area. Work out a criteria with can help find beginning of condensation in flow. It can be very useful for cooled condenser design and to describe heat transfer. Authors showed that in super vapor space a heat transfer coefficient rising slowly. It means that condensation process started. There is requirement to continue experimental investigation in this case.a, b - współczynniki, wzory (1 i 2) C - współczynnik, wzór (3) h - entalpia właściwa, kJ/kg L - długość wężownicy rurowej, m p - ciśnienie absolutne, Pa PPS - punkt początku skraplania, R - indywidualna stała gazowa, J/(kg·K) q˙ - gęstość strumienia ciepła s - entropia właściwa, J/(kg·K) T, t - temperatura, oC (wρ) - gęstość strumienia masy, kg/(m2·s) v - objętość właściwa x - stopień suchości Symbole greckie [...]

Analiza skraplania czynników chłodniczych w obszarze pary przegrzanej


  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych skraplania czynników R134a i R404A w obszarze pary przegrzanej w kanałach konwencjonalnych i w minikanałach rurowych. Wykazano, że proces skraplania, rozpoczynający się lokalnie w obszarze pary przegrzanej, po wystąpieniu określonego przechłodzenia pary na ściance kanału, rozwija się następnie w układzie dwufazowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano procedurę obliczania wartości współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania czynnika chłodniczego w obszarze pary przegrzanej. Uzupełnia ona opis wymiany ciepła oraz może być przydatna w projektowaniu skraplaczy chłodniczych. Istnieje uzasadniona potrzeba kontynuacji dalszych badań w tym zakresie. ANALISYS OF THE REFRIGERANTS CONDENSATION IN THE SUPERHEATED VAPOR AREA Results of experimental investigations of the super vapour condensation of the R134a and R404A refrigerants in the conventional channel and in the pipe minichannels were presented. It was demonstrated that the condensation process which begins locally in the superheated vapor area, after the occurrence of a specific overcooling of the vapor on the channel wall, develops further in a two-phase system. On the basis of the conducted analysis, a procedure of heat transfer coefficient during condensation of refrigerant in superheated area calculation is presented. The knowledge of this procedure may be useful for the designing of refrigeration condensers. There is a justifiable requirement for the continuation of research in this area. Z prac badawczych Wykaz stosowanych oznaczeń C - współczynnik, wzór (3) D - średnica wewnętrzna kanału rurowego, mm L - długość wężownicy rurowej, m P - ciśnienie absolutne, Pa PPS - punkt początku skraplania q . - gęstość strumienia ciepła, W/m2 S - entropia właściwa, J/(kg·K) T - temperatura, oC (wρ) - gęstość strumienia masy, kg/(m2·s) V - objętość właściwa, m3/kg Objętość - stopień suchości Symbole gr[...]

 Strona 1