Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Norbert Wronowski"

Kluczowe zagadnienia modelowania matematycznego systemów kanalizacyjnych na przykładzie dużej sieci ogólnospławnej


  W ciągu ostatnich lat miasta są coraz częściej nawiedzane przez powodzie i podtopienia. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać nie tylko w zmianach klimatycznych, ale również w coraz intensywniej postępującym w okresie ostatnich dziesięcioleci zamykaniu nawierzchni na obszarach miejskich zlewni. Sieci kanalizacyjne, których część pochodzi jeszcze z XIX stulecia, przez długi okres były w stanie dać sobie radę z tymi dodatkowymi spływami, ponieważ nasi przodkowie zbudowali je z hojnym zapasem i dzięki temu stworzyli wystarczające rezerwy pojemności. Teraz rezerwy te są często już wyczerpane, a zwymiarowanie sieci przy wykorzystaniu zwykłego postępowania przyniosłoby w wyniku średnice, których nie dałoby się już uzasadnić ekonomicznie. Ponadto, zwłaszcza w przypadku systemów kanalizacji ogólnospławnej, wymagania dotyczące częstotliwości zrzutów zmieniły się w znaczący sposób, tak, że nieraz konieczne są dodatkowe zbiorniki retencyjne, aby spełnić wymagania stawiane obecnie zrzutom w kanalizacji ogólnospławnej. Zwykłe ręczne obliczanie nie daje już możliwości sprawdzenia wydajności hydraulicznej sieci kanalizacyjnych, względnie rejestrowania zrzutów z kanalizacji ogólnospławnej. Konieczne jest tutaj zastosowanie modeli sieci kanalizacyjnych, które są w stanie precyzyjnie odzwierciedlić kompleksowe procesy. Praca prezentuje praktyczne doświadczenia z realizacji projektu modelowania dla dużego systemu kanalizacji ogólnospławnej. W pierwszej części zawarto dyskusję zasad symulacji pracy systemów kanalizacyjnych i możliwości wykorzystania stworzonych modeli. Część ta stanowi podstawę dla prezentacji zagadnień gromadzenia danych koniecznych dla procesu budowy i kalibracji modelu oraz samego procesu kalibracji modelu i realizacji analiz długookresowych. 2. Problem modelowania systemów kanalizacyjnych Celem modelowania systemów kanalizacji jest odwzorowanie ich zachowania w różnych warunkach. Już w odległej przeszłości, wykorzystywan[...]

Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku DOI:10.15199/17.2017.9.2


  Numeryczne modele sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowią najczęściej jeden z elementów tzw. zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Podstawą tych systemów są bazy danych typu GIS [1,8,16]. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wdrożenia powyższych systemów mają miejsce nie tylko w dużych, ale także w średnich, a nawet małych przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych [9]. Początkowo modele numeryczne stanowiły samodzielne aplikacje i były budowane w oparciu o tzw. dokumentację "papierową". Szybko okazało się jednak, że takie podejście wymaga znacznych nakładów pracy, zajmowało dużo czasu, jak również w praktyce ograniczało typ budowanych modeli do szkieletowych lub co najwyżej podstawowych [7]. Przełomem okazało się w tym względzie wykorzystanie GIS do budowy modeli numerycznych. Zgodnie z dobrymi praktykami promowanymi m.in. przez organizowaną przez Zarząd Główny PZITS oraz Politechnikę Warszawską konferencję nt. "GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi", bazy te są coraz częściej podstawą budowy modeli numerycznych [5,6,13]. Takie podejście umożliwia wdrożenie tzw. automatycznej budowy tych modeli numerycznych [2,14]. Budowa tzw. modelu szczegółowego, zawierającego często bardzo dużą liczbę obiektów modelowych (np. węzłów i przewodów) stała się nie tylko możliwa, ale także coraz częściej wykorzystywana. Szereg fi rm informatycznych produkujących oprogramowanie do budowy modeli numerycznych wyposaża swoje produkty w moduły do współpracy z bazami GIS [2,4,15]. Warto zauważyć, że dotyczy to nie tylko programów o charakterze komercyjnym, ale również darmowych. Przykładami takiego modułu są aplikację Model Manager i Model Manager KAN, opracowane przez fi rmę Megabit z Warszawy [12], współpracujące z programami odpowiednio EPANET 2.0 i SWMM 5.0. Tak zwana automatyczna budowa modeli sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej z wykorzystaniem bazy GIS znacząco ograni[...]

 Strona 1