Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Schiller"

Zmienność dostarczania wody do sieci wodociągowej miasta o liczbie mieszkańców 22 000 w okresie roku kalendarzowego DOI:10.15199/17.2016.6.3


  W artykule omówiono wyniki badań dotyczących zmienności dostarczania wody do sieci wodociągowej miasta o liczbie mieszkańców 22 000. Analiza obejmowała charakterystyczne okresy w ciągu roku kalendarzowego, takie jak poszczególne miesiące, tygodnie, dni tygodnia. Zbadano strukturę danych za pomocą wybranych charakterystyk opisowych. Współczynnik nierównomierności dobowej rozbioru jest równy 0,83 i 1,35. Typowy obszar zmienności objętości wody dostarczanej wynosi od 136 do 231 m3 dla dni roboczych, od 131 do 247 m3 dla dni przedświątecznych, oraz od 106 do 233 m3 dla dni świątecznych.1. Wprowadzenie Badanie zmienności zapotrzebowania na wodę jest ważne dla projektowania, modelowania oraz oceny bieżącej eksploatacji systemów wodociągowych. Pozyskiwanie i analizowanie danych o rozbiorze wody dla miast o różnej wielkości może być praktycznie wykorzystane przez różne grupy odbiorców. Miejska sieć wodociągowa badanego miasta dostarczyła w 2014 r. 1 286 mln m3 wody. Wartość ta uwzględnia objętość wody pobranej przez odbiorców prywatnych, przedsiębiorstwa działające na terenie miasta, straty na sieci oraz zużycie wody związane z bieżącą jej eksploatacją. Analizowano wskazania wodomierza głównego zainstalowanego na rurociągu tłocznym pompowni, rejestrowane przez operatora stacji uzdatniania o każdej pełnej godzinie doby. Dane zbierano w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Zebrane dane analizowano uwzględniając wskaźniki pozwalające zidentyfi kować zmienność poboru wody w ciągu roku kalendarzowego. Strukturę danych badano za pomocą wybranych charakterystyk opisowych, tzn. przez obliczenie wartości kwartyli, odchylenia ćwiartkowego, typowego obszaru zmienności oraz współczynnika zmienności. Obliczano również wartości ekstremalne i średnie rozbioru wody. 2. Zmienność zużycia wody w 2014 r. Czynniki jakim podlega zmienność zużycia wody ujawniają się w zależności od długości okresu w jakim wykonuje się analizę. Pomocne są zwykle okres[...]

Wybrane aspekty zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę, jako element "Smart city" DOI:10.15199/17.2016.4.1


  Dostęp do wody jest podstawową potrzebą jednostek osadniczych. Inteligentne miasta (Smart city) to zespół cech, jakie można przypisać pewnemu obszarowi, odnoszących się do populacji go zamieszkującej, instytucji, procedur oraz infrastruktury. W przedsiębiorstwach wodociągowych od wielu lat stosuje się systemy informatyczne w projektowaniu i eksploatacji układów wodociągowych. Współcześnie, systemy te są coraz częściej łączone za pomocą technologii teleinformatycznych, w ramach koncepcji zbliżonej do "Smart city". W artykule przedstawiono koncepcję "Smart city" w kontekście zarządzania miejską siecią wodociągową. Opisane zostały nowoczesne systemy informatyczne, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych. Cechą charakterystyczną "Smart city" jest jego ukierunkowanie na poprawę jakości życia mieszkańców. W artykule zwrócono szczególną uwagę na to, w jaki sposób stosowanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych może poprawić funkcjonowanie pracy sieci wodociągowej, z perspektywy mieszkańców - odbiorców usług. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość poprawy jakości produktu (wody przeznaczonej do spożycia) oraz jakości usług wodociągowych. Nadrzędnym celem, dla przedsiębiorstwa jest zapewnienie wody bezpiecznej dla zdrowia jej konsumentów w wymaganej ilości i pod wymaganym ciśnieniem. Nie ma możliwości realizacji tego celu bez skutecznych narzędzi monitorujących procesy jednostkowe w systemie zaopatrzenia w wodę.1. Wstęp "Smart city" to koncepcja ewoluująca przez szereg lat. Jednym z jej katalizatorów jest rozwój techniki teleinformatycznej. Złożoność zagadnienia powoduje, iż trudno przedstawić wzorzec działającego systemu, który mógłby stać się punktem odniesienia dla powstających planów "Smart city". Jako prekursorów wskazuje się tzw. miasta naukowe, grupujące ludzi zainteresowanych rozwojem nauki [23], choć wskazuje się iż pomysł pojawił się jeszcze wcześniej [10]. Miały go [...]

Jakość wody w instalacjach wewnętrznych w odniesieniu do procesów kształtujących tę jakość na przykładzie wybranego Systemu Zaopatrzenia w Wodę DOI:10.15199/17.2018.2.2


  1. Czynniki kształtujące jakość wody w instalacjach wewnętrznych Czynniki kształtujące jakość wody w instalacjach wewnętrznych, podobnie jak w przypadku Systemów Zaopatrzenia w Wodę, możemy pogrupować, np. wg klucza przedstawionego na rysunku 1. Problem jest o tyle złożony, że odpowiedzialność za poszczególne grupy czynników nie leży w gestii jednego podmiotu, ale jest rozproszona. I tak za jakość wody z sieci wodociągowej odpowiada bezpośrednio przedsiębiorstwo wodociągowe oraz pośrednio projektanci i podwykonawcy infrastruktury wo dociągowej, za materiały użyte w instalacji oraz zastosowane rozwiązania techniczne - projektant, wykonawca i inwestor, natomiast za eksploatację i nadzór - zarządca nieruchomości w postaci osoby prywatnej, wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Jeśli na to wszystko nałoży się wielość i brak spójności regulacji prawnych, normatywów oraz wytycznych z różnych obszarów (inżynierii środowiska, budownictwa, nadzoru sanitarnego), zarządzanie jakością wody w instalacjach wewnętrznych okaże się zadaniem bardzo skomplikowanym, dalece wykraczającym poza możliwość wiarygodnej oceny stanu rzeczy, przez podmioty zarządzające instalacjami [18]. W przypadku jakości wody z sieci wodociągowej najistotniejszym czynnikiem, kształtującym jakość wody w instalacjach, będzie stabilność chemiczna i biologiczna wody oraz jej agresywność. Dla materiałów użytych w instalacjach decydująca będzie ich jakość, posiadanie stosownych certyfi katów, świadczących między innymi o tym, iż nie uwalniają się z nich do wody metale ciężkie (przyszły znak CE-EAS) [18,19,15,4,5,6,7,8,9], lub nie sprzyjają przyrostowi mikrobiologicznemu w instalacjach [3]. Jakość wykonania instalacji wewnętrznej oraz poprawna jej eksplotacja, zastosowanie zaworów antyskażeniowych, zastosowanie pomp cyrkulacyjnych wymuszających obieg wody w instalacjach, możliwość przegrzewania wody w instalacjach w przypadku wody *) Agnieszka Szuster-Janiaczyk, dr inż. [...]

 Strona 1