Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ KILANOWSKI"

Wpływ przydatności do recyklingu opakowań z papieru i tektury na ocenę wpływów środowiskowych procesów odzysku materiałowego. Część 1. Metodyka DOI:10.15199/42.2015.6.4


  1. Wstęp Papier to naturalny biopolimer otrzymywany ze źródeł odnawialnych (drewna). Jest materiałem odnawialnym, można go poddać procesowi recyklingu, a na końcu cyklu życia - procesowi biodegradacji. Recykling papieru przedłuża cykl jego życia, wpływając na zmniejszenie zużycia surowców, mniejsze niż w przypadku przetwarzania surowców pierwotnych zużycie energii, mniejsze zużycie środków chemicznych, ograniczenie zanieczyszczenia wód oraz na poprawę strategii zarządzania odpadami, umożliwiającą ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych spalanych z odzyskiemenergii i składowanych na wysypiskach. Przydatność do recyklingu stanowiwięc istotny element cyklu życia opakowań z papieru i tektury.Metodyka LCA pozwala sprawdzić, jaki wpływ na środowisko ma poddanie opakowania procesom recyklingu, a wyniki mogą stanowić bazę do projektowania opakowań z papieru i tektury pod tym kątem [1]. Różnice w parametrach i poziomach recyklingu wpływają na wydajność ekologiczną samego procesu recyklingu w aspektach takich jak np.: wykorzystanie chemikaliów, generowanie odpadów czy zużycie energii. W celu określenia zależności pomiędzy wpływami środowiskowymi a przydatnością do recyklingu wybrane opakowania z tektury falistej poddano badaniom przydatności do recyklingu. Badania te opracowane zostały w ramach projektu Eco- PaperLoop przez międzynarodowe konsorcjum składające się z instytutów opakowaniowych oraz papierniczych z Polski, Niemiec, Włoch, Węgier oraz Słowenii, wykonał je zaś Techniczny Uniwersytet w Darmstadcie. W następnej kolejności dokonano obliczeń ilościowych związków pomiędzy uzyskaną w wyniku badań laboratoryjnych oceną przydatności do recyklingu wytypowanych opakowań a wpływami środowiskowymi, które to obliczenia posłużą do określenia końca cyklu życia w badaniu LCA. Pierwsza część artykułu stanowi prezentację metodyki połączenia oceny przydatności do recyklingu z oceną wpływów środowiskowych według oceny cyklu życia. W k[...]

Wpływ warunków środowiska na proces degradacji opakowań z tworzyw sztucznych


  1. Wstęp Opakowania, obecne we wszystkich dziedzinach gospodarki, stanowią istotny element produktu. Chronią wyrób przed działaniem czynników zewnętrznych, zabezpieczają jego wartość użytkową, a także zwracają uwagę potencjalnych nabywców, zachęcając w ten sposób do zakupu. Rosnące w ostatnich latach zużycie opakowań - zarówno w Polsce, jak też w całej Europie - sprawia, iż powstające z nich odpady stanowią znaczącą część całego strumienia odpadów z gospodarstw domowych [1]. Niezależnie od tych ostatnich, znaczna masa odpadów opakowaniowych powstaje w przemyśle, usługach oraz handlu. Istotny udział w rynku opakowań w Polsce, ale również na świecie mają opakowania z tworzyw sztucznych [2], które stały się nieodzowne w codziennym życiu. Według danych COBRO [3], [4], w ciągu kilku ubiegłych lat wzrost zużycia opakowań z tworzyw sztucznych wynosił średnio 4-6% rocznie. Powszechne stosowanie tworzyw sztucznych niemal we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia codziennego wynika przede wszystkim z ich zalet: odporności na działanie czynników chemicznych, małego ciężaru właściwego, łatwości przetwarzania oraz barwienia, a także estetycznego wyglądu [5]. W wyniku rozwoju technologii oraz stosowania innowacyjnych materiałów powstają wyroby nowej generacji, zaś przemysł tworzyw sztucznych jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabierają związane z opakowaniami kwestie ekologiczne - rodzaj surowcówi ichwpływna środowisko, zużycie energii, sposób transportu opakowań oraz składowanie, usuwanie lub wprowadzanie materiałów opakowaniowych do ponownego obrotu. Podkreślić należy fakt, iż podczas użytkowania, zwłaszcza w warunkach naturalnych, opakowania podlegają niszczeniu, tracąc swoje właściwości. Istotna jest więc jak najbardziej szczegółowa wiedza o materiałach, z jakich powstają. Badania tworzyw sztucznych pozwalają określić m.in. ich: trwałość, wytrzymałość mec[...]

Badania wpływu warunków środowiska na proces degradacji opakowań z tworzyw sztucznych część II


  Zagadnienia niekorzystnego wpływu czyn- ników środowiska na trwałość po limerów sta - nowią przedmiot zainteresowania ośrodków ba - dawczych na całym świecie. Tworzywa sztuczne podczas całego cyklu życia narażane są na nieprzy - jazne im czynniki: poczynając od wytwarzania polimerów, następnie ich przetwórstwa, aż do eksploatacji i procesów gospodarki odpa - dami występują zjawiska mające nie sprzyja - jący wpływ na ich parametry. Jednak w ca - łym okresie użytkowania, nawet wieloletnie - go, jak np. w motoryzacji, materiały polimero - we winny odznaczać się dobrymi własnościa - mi mechanicznymi, chemicznymi, fizycznymi [...]

 Strona 1