Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz ZYSKA"

Analiza możliwości stosowania efektów termoelektrycznych do badań termoogniw

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono proponowaną metodę diagnostyczną umożliwiającą określenie stanu czujnika termoelektrycznego w miejscu jego pracy. Przybliżono model analityczny termoelementu uwzględniający warunki jego pracy oraz zmiany jego właściwości, związane z procesami starzenia. Omówiono także metodykę postępowania przy uwzględnianiu najważniejszych czynników, a także ich zmian w czasie. Pozwol[...]

Techniczna metoda wyznaczania parametrów czujnika termoelektrycznego przy diagnostyce "in situ"

Czytaj za darmo! »

Podstawową i powszechnie stosowaną metodą diagnostyki czujników termoelektrycznych jest porównanie ich wskazań ze wskazaniami czujników wzorcowych. Rozwiązanie to, pomijając trudności natury technicznej, nie zawsze jest możliwe - chociażby ze względu na konieczność przerwania procesów technologicznych w obiekcie. Została opracowana metoda umożliwiająca diagnostykę czujnika bez potrzeby jego demontażu. W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do wyznaczania wybranych parametrów czujnika termoelektrycznego, jako informacji źródłowych dla analizowanej metody. Abstract. The main and widely applied thermocouple diagnostic method is comparison of a thermocouple parameters with ones of the model sensor on a specially designed laboratory stand. The method, however, requires a thermocouple to be dissembled from a device, which means in most cases interruption of a technological process. The method to diagnose a thermoelectric sensor just where it is assembled was developed. The article describes a laboratory stand used for determination of selected thermoelectric sensor parameters allowing assessment of its condition according to the discussed method (A laboratory stand used for determination of selected thermoelectric sensor parameters) Słowa kluczowe: czujnik termoelektryczny, diagnostyka in situ. Keywords: thermocouple, in situ diagnostic method. Wstęp Diagnostyka czujników termoelektrycznych jest procedurą powszechnie stosowaną w przemyśle. Powszechną metodą takiej diagnostyki jest wyznaczenie uchybu wskazań badanego czujnika względem czujnika wzorcowego. Wymagane staje się też - w tym wypadku - specjalizowane stanowisko laboratoryjne zapewniające powtarzalność badań. Spośród alternatywnych metod diagnostyki czujników termoelektrycznych najbardziej zasadne wydają się metody wykorzystujące efekt Peltiera w celu wyznaczenia siły termoelektrycznej (STE) badanego czujnika. Proponowane metody [1 ÷ 5] polegają na przepuszczeniu przez [...]

Koncepcja elektronicznej jednostki sterującej pracą gwiazdowego tłokowego silnika lotniczego

Czytaj za darmo! »

Ostatnim seryjnie produkowanym lotniczym silnikiem gwiazdowym jest ASz-62IR. Wytwarzana w WSK Kalisz jednostka zasilana jest paliwem LL100, które ma zniknąć z rynku do 2011 - ze względu na wytyczne EU. Modernizacja silnika polegać ma na zastąpieniu klasycznego gaźnika układem wtryskowym. W artykule przedstawiono koncepcję elektronicznej części układu wtryskowego a także pierwsze eksperymenty przeprowadzone na specjalizowanym stanowisku testowym w WSK Kalisz. Abstract. The ASz-62IR engine produced by WSK “PZL - Kalisz" is one of the latest mass manufactured aircraft piston engines. It is a four-stroke gasoline radial engine of 9 cylinders fuelled by LL100 leaded petrol. The EU requirements on ecology aim at phasing out LL100 petrol by 2011. In order to maintain future production of such engines, it is necessary to modernize them and the most efficient method seems to be replacing the present carburetor system with the injection one. The article offers the concept of an electronic control for injection system into inlet manifolds of such engine (The concept of an electronic control for injection system into inlet manifolds of aircraft piston engine). Słowa kluczowe: silnik lotniczy, silnik gwiazdowy, jednostka sterująca. Keywords: radial engine, aircraft engine, ecu. Wstęp Lotnictwo małych samolotów rozwija się bardzo dynamicznie zarówno w Europie jak i na całym świecie. Rozwój ten obejmuje samoloty przeznaczone do rekreacji, taksówki powietrzne, samoloty rolnicze oraz małe samoloty transportowe. Są to przeważnie samoloty napędzane silnikami tłokowymi, co wynika ze stosowanych mocy silników z niskich kosztów zarówno zakupu silnika jak również j[...]

Metody diagnostyki czujników termoelektrycznych DOI:10.15199/48.2016.08.38

Czytaj za darmo! »

Powszechnie znane i użytkowane metody diagnostyki czujników termoelektrycznych są metodami porównawczymi a porównanie odbywa się w stosunku do wskazań czujnika wzorcowego na dedykowanym stanowisku testowym. W ostatnich latach powstała alternatywna metoda, gdzie informacja o błędzie wskazań czujnika wyznaczana jest w oparciu o jego napięcie wyjściowe zmodyfikowane zjawiskiem Peltiera zachodzącym w złączu pod wpływem dołączanego prądu testującego. Abstract. The main and widely applied thermocouple diagnostic methods consists in comparison of a thermocouple parameters with ones of the model sensor on a specially designed laboratory stand. The method to diagnose a thermoelectric sensor just where it is assembled was developed and is based on the output voltage of the sensor modified by the Peltier effect that occurs in a joint when the thermocouple is controlled by direct current of variable polarization. Final equations consolidate material parameters, which describe the thermocouple. Methods of diagnostic of thermocouple sensors Słowa kluczowe: czujnik termoelektryczny, diagnostyka, efekt Peltiera. Keywords: thermocouple, diagnosis, method, Peltier effect. Wstęp Obecnie jedynym praktykowanym sposobem określenia stanu technicznego czujnika termoelektrycznego są badania wykonywane na specjalizowanym stanowisku laboratoryjnym. Możliwość ich przeprowadzenia uwarunkowana jest zazwyczaj rozwiązaniami technicznymi danego procesu technologicznego, przy jednocześnie częstym braku możliwości jego przerwania m.in. ze względów ekonomicznych. Alternatywna metoda omijająca powyższe ograniczenie polega na możliwości wykorzystania efektu Peltiera w celu wyznaczenia siły termoelektrycznej (STE) badanego czujnika. Rozwiązanie opiera się na wymuszeniu przepływu przez badany czujnik termoelektryczny prądu stałego o znanej wartości w obu kierunkach. Prąd ten powoduje zmianę temperatury spoiny, co może być wykorzystane do diagnostyki termoelementu. Ocen[...]

Optically powered receiver for analog TV over fiber

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki badań, których celem było sprawdzenie praktycznej możliwości optycznego zasilania odbiornika p-i-n telewizji analogowej. Zgodnie z koncepcją układu ciągła moc optyczna przetwarzana jest na elektryczną w przetworniku fotowoltaicznym, który bezpośrednio, w sposób ciągły zasila odbiornik. (Optycznie zasilany odbiornik p-i-n telewizji analogowej). Abstract. In the article [...]

Power supply via optical fibre in home telematic networks

Czytaj za darmo! »

The article shows a concept of development of full optical home networks. Forecasts of development of supporting technologies has been done as well as scenarios of development of systems based on technology in question. The article also marks some goals to be achieved in order to make the technology market available. Streszczenie. W artykule pokazano koncepcję w pełni optycznych sieci domowych.[...]

Optoelektroniczny interfejs nowej generacji dla światłowodowych czujników mikrocieczowych

Czytaj za darmo! »

Obecnie istnieje wiele metod klasyfikacji cieczy biologicznych z zastosowaniem urządzeń optoelektronicznych. Najczęściej wykorzystują one zjawiska fotoluminescencji lub pochłaniania światła [1]. W Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW opracowywane są nowe metody badania cieczy biologicznych, wykorzystujące w głowicach czujników krótkie odcinki kapilar optycznych. Wyniki prac dotyczących diagnozowania jakości mleka z wykorzystaniem wymuszonych cyklów pomiarowych i głowicy kapilarnej przedstawione w [2] były na tyle obiecujące, że postanowiono skonstruować głowicę pomiarową umożliwiającą zastosowanie jednorazowej, wymiennej kapilary optycznej, przeznaczonej do badania cieczy nieprzezroczystych, pochodzenia biologicznego. Głowica ma współpracować z układami zasilania i detekcji, sterowanymi z opracowanego programu komputerowego, rejestrującego i analizującego dane pomiarowe. Wybór rodzaju cieczy do prowadzenia eksperymentów konstrukcyjnych jest podyktowany koniecznością badania substancji biologicznych i jednocześnie posiadania stabilnego punktu odniesienia. Głowica pomiarowa z wymienną kapilarą optyczną Praca prezentuje laboratoryjny układ pomiarowy z wykorzystaniem optoelektronicznego interfejsu dla światłowodowych czujników mikrocieczowych pracujących z przełączanym sygnałem optycznym. Przełączanie sygnału optycznego odbywa się w głowicy kapilarnej, gdzie badane są próbki o bardzo małej objętości i szerokim zakresie zmian mętności lub przezroczystości. Krótka kapilara jest dla cieczy biologicznych mikropompą i reaktorem, a w jej wnętrzu zachodzą wymuszone zmia[...]

Układ pomiarowy czujnika sił zgryzu do zobiektywizowanej oceny wydolności narządu żucia

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy było zaproponowanie układu pomiarowego do określenia charakterystyki obciążającej siły zgryzu podczas czynności żucia. Stanowić on będzie narzędzie diagnostyczno-pomiarowe wspomagające lekarza stomatologa w obiektywnej ocenie biomechanicznej wydolności tkanek nośnych w polu obciążeń uzębienia naturalnego i uzupełnień protetycznych. Abstract. The occlusal forces determine the functional efficiency of the organ of mastication apparatus in proportion to their power and frequency. The measurement of parameters mentioned above makes up the basis of the objectivized evaluation in clinical diagnostics of the biomechanical efficiency of mastication apparatus. The device proposed in this paper will be the diagnostic tool useful for the dentist doctor in objective evaluation of the biomechanical efficiency of bearing tissues in the zone of the natural teeth and orthotic supplements. (Occlusal force sensor - based measuring system for objectivised evaluation of the efficiency of mastication apparatus). Słowa kluczowe: czujnik siły zgryzu, protetyka. Keywords: occlusal force sensor, prosthetics. Wstęp Morfologia zgryzu w uzębieniu naturalnym jest determinowana wartością efektywnej siły obciążającej niezbędnej do odgryzania i rozdrabniania kęsów pokarmowych. Tą podstawową funkcję narządu żucia określa sprawność czynnościowa uzębienia naturalnego lub jego protetycznej rekonstrukcji. Siły zgryzu wyzwalane przez system motoryczny ruchów żuchwy determinują sprawność czynnościową narządu żucia proporcjonalnie do ich wartości i częstotliwości. Efektywna siła obciążająca lokalnie zęby przeciwstawne podczas odgryzania i rozdrabniania kęsów pokarmowych wynosi przeciętnie 20 N, a jej częstotliwość zawarta w przedziale 0,66-2,0 Hz zachowuje [...]

Model empiryczny prądu w obwodzie impulsowego wtryskiwacza gazu DOI:10.12915/pe.2014.03.044

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model empiryczny przebiegu prądu w cewce impulsowego wtryskiwacza gazu w czasie jego pracy. Model ten pozwala na wyznaczenie wartości prądu w chwili wyłączania impulsu sterującego. Wartość ta wpływa na czas wyłączania wtryskiwacza co bezpośrednio przekłada się na jego charakterystykę masową. Model oparto o wyniki badań stanowiskowych 6 typów popularnych konstrukcji wtryskiwaczy gazu. Abstract. The paper presents an empirical model of electrical current development in the coil of an operating pulse gas injector. The model can be used to determine the value of the current at the moment of end of the control signal. This value is related with the injector reaction time - and thus the injector’s mass characteristics. The model is based on the results of test-bed experiments with six most popular injector design types. (An empirical model of current in the pulse gas injector’s circuit). Słowa kluczowe: model, wtryskiwacz gazu, prąd. Keywords: model, gas injector, current. doi:10.12915/pe.2014.03.44 Wstęp Obecnie jednym z głównych kierunków rozwoju pojazdów samochodowych jest zastosowanie paliw o obniżonej zawartości węgla, spowodowane koniecznością obniżenia emisji dwutlenku węgla [1-3]. Paliwami najczęściej stosowanymi w nowoczesnych rozwiązaniach są paliwa gazowe takie jak metan (CNG) czy mieszaniny propanu i butanu (LPG). Paliwa dostarczane są do silnika za pomocą impulsowych wtryskiwaczy gazu. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową konstrukcję impulsowego wtryskiwacza gazu Valtek typ 30. Jest to wtryskiwacz tłoczkowy, kalibrowany średnicą otworu zgrupowany w szynę paliwową. Paliwo doprowadzane jest kanałem dolotowym do komory znajdującej się nad gniazdem zaworowym. Elementem zaworowym w tym wtryskiwaczu jest tłoczek poruszający się osiowo wewnątrz cewki elektromagnetycznej, zamykający przepływ za pomocą elementu uszczelniającego znajdującego się na jego czole. Wydajność wtryskiwacza (rozumian[...]

Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu DOI:10.12915/pe.2014.03.045

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of experiments on the relationship between parameters of modulated control signal and gas injectors’ closing time. The experiments were conducted in a test-bed supplied with constant pressure. The modulated control signal was of constant duration, variable duty cycle and variable frequency. The authors prove that reduction of duty cycle causes reduction of injector’s closing time. However, frequency of the signal has no effect on closing time. (Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing time). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu parametrów sygnału sterującego (sygnału modulowanego) na czas wyłączania impulsowych wtryskiwaczy gazu. Badania przeprowadzono na stanowisku sprężarkowym przy stałym ciśnieniu zasilania i czasie trwania impulsu sterującego a zmiennym wypełnieniu i zmiennej częstotliwości sygnału modulowanego. Wykazano, że zmniejszenie wypełnienia sygnału modulowanego powoduje skrócenie czasu wyłączania. Jednocześnie wykazano, że częstotliwość sygnału modulowanego nie wpływa na czas wyłączania. Keywords: experimental studies, PWM, duty cycle, gas injector, closing time, internal combustion engine. Słowa kluczowe: badania eksperymentalne, sterowanie modulowane, wypełnienie sygnału, wtryskiwacz gazowy, czas wyłączania, silnik spalinowy. doi:10.12915/pe.2014.03.45 Wprowadzenie Silniki spalinowe nadal stanowią podstawę napędu pojazdów samochodowych. Ze względów ekologicznych rozwoju silników spalinowych obecnie jest skierowany na obniżanie emisji dwutlenku węgla [1, 2]. Prace badawcze prowadzone są w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy zwiększenia sprawności silników a drugi stosowania paliw o zmniejszonej zawartości węgla [3, 4]. Zamiast paliw wysokowęglowych (takich jak benzyna i olej napędowy) wprowadzane są paliwa o znacznie mniejszej zawartości węgla głównie: propan-butan (LPG), metan (CNG) czy wodór.[...]

 Strona 1  Następna strona »