Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ LISIECKI"

ANALIZA PROCESU KUCIA MATRYCOWEGO ELEMENTÓW Z TRUDNO ODKSZTAŁCALNYCH STOPÓW MAGNEZU POD KĄTEM WYSTĘPOWANIA PĘKNIĘĆ DOI:10.15 199/67.2015.12.3


  W artykule przedstawiono analizę numeryczną oraz fizyczną weryfikację procesu kucia matrycowego elementu o złożonym kształcie wykonanego z trudno odkształcalnego stopu magnezu z grupy AZ. Przeprowadzone badania obejmują wyznaczenie odkształcalności granicznej danego materiału w konwencjonalnych warunkach kucia oraz symulację numeryczną procesu kształtowania. Złożony stan naprężeń, zmienne warunki odkształcania przy niejednorodność prędkości odkształcenia i temperatury, powodują wysoką podatność na powstawanie pęknięć. Metodyka badawcza polegała na przeprowadzaniu laboratoryjnych testów ściskania próbek ze stopów magnezu na prasie hydraulicznej oraz na rejestracji parametrów procesu w momencie osiągnięcia odkształcenia granicznego. Uzyskane dane pozwoliły na ewaluację wybranych modeli pękania i opierając się na wyznaczonych numerycznie wskaźnikach termo-mechanicznych, określenie zakresu ich stosowalności w odniesieniu do kucia elementów do motocykli ze stopu magnezu AZ61. Symulacje numeryczne w połączeniu z doświadczalną próbą kucia w warunkach przemysłowych potwierdziły zgodność lokalizacji i momentu powstawania defektów w odkuwkach. Słowa kluczowe: odkształcalność graniczna, stop magnezu AZ61, kucie matrycowe, rączka motocykla ANALYSIS OF THE IMPRESSION-DIE FORGING PROCESS OF HARD-TO-DEFORMATION MAGNESIUM ALLOYS WITH REGARD TO FRACTURE OCCURRENCE The article presents numerical analysis and physical verification of impression die forging process of complex-shape motorbike component made of hard-to-deformation magnesium alloy. Investigations included determination of deformation limit of the material in conventional forging conditions and numerical simulation of shaping process. A complex state of stress and strain, nonuniformity of strain rate and temperature, resulting in a high vulnerability of fracture initiation. The research involved a series of uniaxial compression tests of specimens of Mg alloy AZ61 with recording of process param[...]

Technologia kucia swobodnego wału z otworem dla siłowni wiatrowej z wsadu dziurowanego


  Artykuł przedstawia analizę nowatorskiej technologii kucia swobodnego wału głównego dla elektrowni wiatrowej oraz porównanie tej tech- nologii z tradycyjnym procesem wytwarzania. Opracowana technologia, oparta na koncepcji kucia wału z otworem centralnym, zapewnia znaczące oszczędności materiałowe oraz lepszą jakość eksploatacyjną wału. Operację wydłużania wykonuje się po dziurowaniu wlewka, co jest utrudnieniem technologicznym. Szczegółowy opis tej technologii przedstawiono przy wykorzystaniu modelowania numerycznego w zakresie doboru gniotów i posuwów, gwarantujących poprawny kształt odkuwki. The paper presents an innovatory technology of open-die forging of windmill main shaft in comparison with traditional production chain of this component. The new technology based on the concept of drawn-out hollow shaft provides significant material savings and increased quality of a finished part. Cogging operation was carried out after piercing brings about several technological setbacks, which makes industrial implementation this technology hard. To determine detailed guidelines for technological realization, numerical simulation was conducted, which allowed selection of parameters providing correct dimensions of forging. Słowa kluczowe: kucie swobodne, wał główny elektrowni wiatrowej, dziurowanie, modelowanie numeryczne Key words: open-die forging, windmill main shaft, piercing, numerical modeling.1. Wprowadzenie. Wał główny jest jednym z najistotniejszych i najbardziej odpowiedzialnych elementów siłowni wiatrowej. Przenoszenie energii mechanicznej z piasty wirnika do generatora wiąże się z pracą pod działaniem złożonego stanu naprężeń cyklicznych o zmiennej wartości oraz częstotliwości. Materiał wału głównego siłowni wiatrowej musi zapewniać odporność na pękanie pod działaniem momentów skręcających i gnących. Z powodu dużych i złożonych obciążeń oraz znacznych wymiarów odkuwki, technologia kucia swobodnego jest jedyną możliwą metodą wytwarzania te[...]

Modelowanie procesu walcowania przedkuwki korbowodu przy zastosowaniu programu VeraCAD


  W pracy przedstawiono wyniki zastosowania programu VeraCAD do projektowania parametrów procesu walcowania przedkuwek dla od- kuwek o wydłużonym kształcie, charakteryzujących się zmiennym przekrojem poprzecznym na długości. Przedstawiono kolejne etapy pro- jektowania technologii, zwracając uwagę na odpowiedni dobór parametrów decydujących o możliwości przeprowadzenia procesu walco- wania oraz uzyskaniu poprawnego kształtu przedkuwki. Jako weryfikację prognozowanych kształtów przedkuwki w kolejnych przepustach przeprowadzono modelowanie numeryczne MES, którego wyniki wykorzystano do porównania założonych i uzyskanych po walcowaniu przekrojów przedkuwki. Poprawność zaprojektowanego kształtu przedkuwki weryfikowano programem do analizy procesu kucia przy zasto- sowaniu zaprojektowanej przedkuwki pod kątem uzyskania całkowitego wypełnienia wykroju oraz wielkości wypływki. The paper presents an example of design of reducer rolled perform for forged parts of significant transverse cross-section differences with the aid of VeraCAD system. Results of determination of calibration plan, based on reduction limits along the rolled bar, allowed generation of perform CAD models and rolling impressions for each rolling pass. Obtained scheme of calibration was verified with numerical modelling with finite element method, which showed discrepancies in shape and indicated corrections in elongation and displacement predictions. Furthermore, numerical modelling of forging operations verified reliability of the design of the perform, based of mass distribution calculated with a use of numerical model of the finished part. Słowa kluczowe: walcowanie kuźnicze, korbowód, kucie matrycowe, plan kalibrowania Key words: reducer rolling, connecting rod, drop forging, calibration plan.Wprowadzenie. Wielkoseryjna lub masowa pro- dukcja wyrobów kutych o kształtach wydłużonych z reguły odbywa się na zespole agregatów, przy czym przedkuwki wykonywane są drogą walcowania. Zas[...]

Analiza odkształcalności na zimno stali niskostopowej z mikrododatkiem boru w procesie ciągnienia drutu oraz wytwarzania wkrętów specjalnych DOI:10.15199/24.2015.1.23


  W artykule przedstawiono numeryczną oraz doświadczalną analizę procesu wytwarzania wybranego typu wkręta ze stali niskostopowej z mikrododatkiem boru, uwzględniając również proces ciągnienia drutu, będącego wsadem do produkcji wkrętów. Symulację MES proce- sów ciągnienia drutu oraz kształtowania wkrętów przeprowadzono przy pomocy programu QForm 2D/3D. W części doświadczalnej pracy wykorzystano korelację pomiędzy twardością i intensywnością odkształcenia dla badanej stali, wyznaczając uprzednio jej krzywą twardości. Pozwoliło to na analizę charakteru umocnienia materiału w kolejnych operacjach kształtowania, w oparciu o pomiary twardości wykonane na odpowiednich przekrojach. Wyniki uzyskane w symulacji oraz w badaniach doświadczalnych porównano pod względem jakościowym i ilościowym. Podkreślono praktyczne znaczenie współzależności twardości i intensywności odkształcenia dla możliwości przewidywania własności wytrzymałościowych materiału w skali lokalnej. The numerical and experimental analysis of manufacturing of selected type of low-alloy boron-microalloyed steel screw is presented in the article, taking into account also the wire drawing process as a preceding forming stage. FEM simulation of wire drawing and screw forming processes was performed with application of QForm 2D/3D software. In the experiments, the correlation between hardness and effective strain for the investigated steel was used, in the form of hardness curve determined previously. This allowed to analyse the strain-hardening character of the material in consecutive forming operations, basing on hardness measurements made on adequate cross sections. The results obtained from simulation as well as from experiments were compared qualitatively and quantitatively. The practical importance of hardness- -effective strain relationship was emphasized, showing the possibility of prediction of material’s strength properties in local scale. Słowa kluczowe: stal niskostopowa z mi[...]

ZACHOWANIE SIĘ WEWNĘTRZNYCH NIECIĄGŁOŚCI PODCZAS KUCIA MATRYCOWEGO ODKUWKI ZE STOPU Ni-Fe-Mo


  W artykule przedstawiono analizę kinematyki płynięcia materiału w procesie kucia stopu Ni-Fe-Mo w odniesieniu do eliminowania wad odlewniczych. Materiał w stanie dostawy przebadano (rentgenowska analiza fazowa), w celu uzyskania szczegółowej charakterystyki jego własności. Wydłużona część została wybrana do kucia, co pozwoliło na zbadanie obszarów o różnym stopniu przekucia w objętości kutego elementu. To również umożliwiło uzyskanie kompleksowych warunków cieplno-mechanicznych w trakcie kucia i po jego zakończeniu. W ramach tego badania wykonano symulacje numeryczne procesu kucia tego materiału w różnych warunkach termo-mechanicznych. Symulacje przeprowadzono przy użyciu oprogramowania QForm3D. Wyniki modelowania numerycznego wykorzystano w celu określenia najbardziej korzystnych parametrów procesu kucia w warunkach przemysłowych. Poprawność przyjętych parametrów termo-mechanicznych zweryfikowano przez analizę mikrostruktury i właściwości mechanicznych końcowych odkuwek. Słowa kluczowe: stop niklu, mikrostruktura, kucie, modelowanie numeryczne THE BEHAVIOR OF THE INTERNAL DISCONTINUITIES DURING CLOSED-DIE FORGING OF THE Ni-Fe-Mo ALLOY FORGING The article presents an analysis of the kinematics of the material flow in the process of forging Ni-Fe-Mo alloy for elimination of casting defects. The material was tested as supplied (X-ray phase analysis) to obtain specific characteristics of its properties. The elongated part was chosen for forging which allowed the study areas with varying degrees of forging in whole volume of the forged element. It is also possible to obtain a comprehensive thermo-mechanical conditions during forging and after its completion. As a part of this research was performed numerical simulations of the forging process of this material in a variety of thermo-mechanical conditions. The simulations were performed using the QForm3D software. The results of numerical modeling were used to determine the most favorable param[...]

 Strona 1