Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Rożej"

Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej


  Przeprowadzone badania dotyczyły zmian liczebności bakterii w zależności od czasu zastoju wody w wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz objętości pobranej wody. Próbki wody do analizy pobierane były z trzech różnych punktów czerpalnych o różnej charakterystyce rozbioru wody. W każdym z punktów pobierano trzy próbki wody: bezpośrednio po odkręceniu zaworu czerpalnego, po upuszczeniu 3 litrów oraz po upuszczeniu 10 litrów. Czas zatrzymania wody w instalacji wynosił 18 godzin oraz 4 doby. W badaniach wykorzystano metody: płytkową Kocha oraz pomiaru stężenia całkowitego ATP. We wszystkich przebadanych punktach poboru wody wykryto bardzo wysokie stężenie bakterii w wodzie w końcówkach instalacji. Najlepszą jakość wody stwierdzono w pokoju charakteryzującym się regularnym poborem wody. W pozostałych pokojach nawet po upuszczeniu 10 litrów utrzymywały się w wodzie wysokie stężenia bakterii, mimo obecności znacznych stężeń dezynfektanta, wskazując na obecność błony biologicznej jako źródła zanieczyszczenia mikrobiologicznego.Dostarczanie czystej mikrobiologicznie wody pitnej jest jednym z głównych wymogów funkcjonowania sieci i instalacji wodociągowych. Dlatego monitoring wody pitnej od źródła do punktu czerpalnego jest istotnym krokiem w kierunku utrzymania bezpieczeństwa i higieny życia. Kiedy woda minie główny wodomierz domowy, odpowiedzialnym za jej jakość staje się zarządzający nieruchomością. Niestety monitorowanie jakości wody w instalacjach wewnętrznych odbywa się sporadycznie i z reguły związane jest z poszukiwaniem źródła już stwierdzonych infekcji. Instalacje wewnętrzne mają wpływ na jakość wody, co potwierdzono w badaniach nad wpływem stagnacji wody na zawartość w niej metali ciężkich [6, 32-33]. Wykazały one wzrost stężenia ołowiu, kadmu, miedzi i niklu w wodzie pitnej z gospodarstw domowych Austrii i Niemiec. Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody nie jest tak oczywisty. W systemach dystrybucji wzrost biomasy[...]

Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (pvc, pe-hd, pex)


  Zmiana jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji zależy od warunków hydrodynamicznych panujących podczas przepływu wody oraz od rodzaju tworzywa, z którego wykonana jest instalacja. Przebadano zmiany stężenia bakterii heterotroficznych i ATP podczas stagnacji wody w instalacji badawczej wykonanej z PVC, PE-HD oraz PEX w zależności od prędkości przepływu wody poprzedzającej stagnację. W wodzie recyrkulowanej z prędkością 0,15 m/s stwierdzono wysokie stężenia bakterii, których liczba kolonii w czasie stagnacji nie zmieniała się lub malała. Przy wyższych prędkościach recyrkulacji (0,3 oraz 0,45 m/s) liczba bakterii początkowo niższa nawet 400-krotnie, podczas stagnacji znacząco rosła. We wszystkich wariantach doświadczenia najwięcej bakterii obserwowano w przewodach PE-HD, najniższe stężenia bakterii i ATP w PVC."Woda pitna" zgodnie z wymogami WHO powinna być "odpowiednia do konsumpcji przez ludzi i wszystkich codziennych czynności domowych łącznie z utrzymaniem higieny osobistej" [17]. Procesy uzdatniania wody obejmujące m.in. filtrację, napowietrzanie i dezynfekcję zmniejszają zawartość w niej mikroorganizmów, ale nie sterylizują. W systemach dystrybucji wody może dochodzić do lokalnych przesiąków i rozszczelnień instalacji wodociągowej, co przy niskich stężeniach substancji dezynfekujących umożliwia wzrost liczby żywych mikroorganizmów i obniża jakość wody dostarczanej użytkownikom. Mikroorganizmy nie pozostają w wodzie jedynie w formie planktonowej, sprawnie zasiedlają powierzchnie wewnętrzne instalacji wodociągowej tworząc biofilm, który staje się wtórnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych wody pitnej. Problem wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej jest na tyle istotny, iż konieczność kontroli jakości wody obejmującej wszystkie elementy zaopatrzenia w wodę od ujęcia do punktu czerpalnego, znalazła się wśród propozycji zmian dyrektywy 98/83/WE dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wpr[...]

Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C DOI:10.15199/17.2015.7.5


  W artykule zawarto wyniki badań zmian jakości wody pitnej po jej dodatkowym uzdatnieniu za pomocą domowej, trzystopniowej, baterii filtrów, wykonanej z polipropylenu (PP), węgla aktywnego i żywicy jonowymiennej oraz dezynfekcji z użyciem lampy UV-C. Doświadczenie prowadzono w budynku użyteczności publicznej w okresie trwającym 70 dni. Po nocnej stagnacji próbki wody o objętości 500ml pobierano bezpośrednio po otworzeniu zaworu czerpalnego oraz po spuszczeniu 1; 1,5; 2 oraz 10 litrów wody wodociągowej jak i dodatkowo uzdatnionej. W próbkach wody oznaczano temperaturę, skład chemiczny, stężenie chloru wolnego i całkowitego, liczbę bakterii heterotroficznych oraz stężenie wolnego i wewnątrzkomórkowego adenozynotrifosforanu (ATP). Jakość mikrobiologiczna wody po dodatkowym uzdatnieniu i dezynfekcji za pomocą lampy UV-C poprawiła się tylko w pierwszych dniach trwania doświadczenia. W czasie trwania eksperymentu doszło do znacznego wzrostu liczebności bakterii heterotroficznych i stężenia ATP w wodzie filtrowanej, na co decydujący wpływ miały prawdopodobnie niskie stężenie czynnika dezynfekującego oraz wysoka temperatura wody (ponad 40oC) podgrzewanej w wyniku pracy ciągłej lampy UV.Wstęp Problematyka wtórnego zanieczyszczenia wody u jej odbiorców jest obecna w polskiej literaturze od stosunkowo długiego czasu [15]. Od samego początku podkreślano możliwość występowania tego zjawiska, zarówno w sieciach wodociągowych, instalacjach wewnętrznych i na styku obu tych rodzajów infrastruktury. Zjawisko to przybrało szczególnie na znaczeniu po transformacji ustrojowej [8]. Biorąc pod uwagę stale wzrastającą liczbę ludzi oraz czas ich przebywania w budynkach użyteczności publicznej wzrasta rola bezpiecznego kształtowania tzw. środowiska wewnętrznego, związanego z tymi budynkami. Jako pierwsi dostrzegli ten problem inżynierowie zajmujący się ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją [2]. Nieco później problemem zainteresowali się projektanc[...]

 Strona 1