Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ RACZKOWSKI"

Analiza etapu rozruchu adiabatycznego reaktora rurowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano, z wykorzystaniem metody kolokacji ortogonalnej, przebieg rozruchu adiabatycznego reaktora rurowego oraz wpływ parametrów roboczych aparatu na czas rozruchu. Dla analizy przyjęto model heterogeniczny, w którym uwzględniono transport ciepła między płynem i cząstką katalizatora, a zaniedbano procesy transportu masy między płynem i cząstką oraz procesy transportu masy i ciepła wewnątrz cząstki. Wykazano, że rozruch reaktora odpowiada przejściu fali cieplnej wzdłuż reaktora i że o czasie rozruchu decydują moduły ah i Jh. Analiza etapu rozruchu reaktora chemicznego ma istotne znaczenie dla prawidłowego zaprojektowania tego aparatu i jego eksploatacji. Niewłaściwe przeprowadzenie rozruchu może bowiem doprowadzić do zniszczenia katalizatora bądź do uzyskania innego stanu stacjonarnego niż przewidywany do praktycznej realizacji. Zatem dane dotyczące sposobu rozruchu i czasu koniecznego do jego przeprowadzenia (uzyskane w wyniku analizy właściwości dynamicznych reaktora) są wręcz niezbędne dla projektantów oraz bezpośrednich użytkowników reaktora chemicznego. Informacje w dostępnej literaturze, odnoszące się do rozruchu reaktora1 +4), nie zawierają szczegółowej analizy tego etapu pracy. Celem niniejszego artykułu była analiza wpływu szeregu parametrów na czas niezbędny do ustalenia się stanu stacjonarnego w reaktorze. Wzięto przy tym pod uwagę zarówno parametry ruchowe (związane z aparatem i jego eksploatacją), jak i parametry kinetyczne (związane z typem reakcji chemicznej zachodzącej w reaktorze). Przedmiotem wykonanej analizy był adiabatyczny reaktor rurowy, którego rozruch przeprowadzono poprzez zasilanie surowcem o temperaturze wlotowej T0. Do ilościowego opisu zjawisk zachodzących w analizowanym reaktorze wykorzystano model heterogeniczny, w którym zaniedbano opory wnikania masy pomiędzy płynem i powierzchnią katalizatora. W przeprowadzonych obliczeniach przeanalizowano wpływ wartości bezwymiarowych modułów wystę[...]

 Strona 1